Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:373.3.011.3-051]:004
Автор статті 

Вікторія Гринько

Назва статті

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті обґрунтовано концептуальні засади проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи. На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних учених визначено теоретичні засади авторської концепції: цифрова гуманістична педагогіка, теорія множинного інтелекту, теорія відкритої освіти. Виокремлено важливі для концепції проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи ідеї та охарактеризовано базові поняття. Здійснено класифікацію цифрових освітніх технологій на основі можливостей їхнього застосування для розвитку різних видів інтелектів. Визначено та охарактеризовано основні науково-педагогічні підходи до розгляду проблеми проєктування і впровадження цифрових освітніх технологій у навчання майбутніх учителів початкової школи. У дослідженні  визначено сутність інтелектуально-множинного підходу до проєктування цифрових освітніх технологій. Описано програму реалізації авторських концептуальних ідей
Ключові слова цифрова гуманістична педагогіка; теорія множинного інтелекту; теорія відкритої освіти; цифрові освітні технології; проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи; цифрова компетентність майбутніх учителів
Список використаних джерел                                                               
 1. Биков, В.Ю. (2008). Моделі організаційних систем відкритої освіти. Київ, Україна: Атіка.
 2. Биков, В., Лещенко, М., Тимчук, Л. (2007). Цифрова гуманістична педагогіка. Київ, Україна: САММІТ-КНИГА.
 3. Бойчук, Ю. (2014) Компетентнісний підхід як методологічна основа реформування вітчизняної сучасної вищої освіти. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Вип. 48, 29–
 4. Буркова, Л. (2015) Проектний підхід в освіті: концептуальні основи. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Вип. 2, 6–
 5. Василюк, А. (2017). Теоретико-методологічні підходи до дослідження проблеми освіти дорослих. Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: монографія. Ніжин: Вид. ПП Лисенко М.М., 8–30.
 6. Гарднер, Г. (2007). Структура разума: теория множественного интеллекта. Москва, Российская Федерация: ООО «И.Д. Вильяме».
 7. Іванова, В. В. (2011) Креативний підхід до навчання як засіб формування креативної особистості майбутнього вчителя. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», № 4, 46–
 8. Огієнко, О. І. (2015) Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, № 6 (50), 336–342.
 9. Тимчук, Л. (2015) Цифрові наративи в навчанні майбутніх магістрів освіти: історія, реалії, перспективи розвитку: монографія. Київ, Україна: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bykov V.Yu. (2008). Models of Open Education Organizational Systems. Kyiv, Ukraine: Atika.
 2. .Bykov, V., Leshchenko,, & Tymchuk, L. (2017). Digital humanistic pedagogy. Kyiv, Ukraine: SAMMIT-KNYHA.
 3. Boichuk, (2014). Competent approach as a methodological basis for reforming the national modern higher education. Scientific notes of the Crimean Engineering and Pedagogical University. Uchenye zapysky Krymskoho inzhenerno-pedagogicheskoho universiteta. Vyp. 48, 29–34.
 4. Burkova,(2015). Project Approach in Education: Conceptual Foundations. Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy. Vyp. 2, 6–14.
 5. Vasyliuk, (2017). Theoretical and methodological approaches to the study of adult education. Adult education in the face of change: innovation, technology, forecasts: monograph. (pp. 8–30). Nizhyn, Ukraine: Vyd. PP Lysenko M.M.
 6. Gardner, H. (2007). Structure of the mind: theory of multiple intelligence. Moscow, Russian Federation: OOO «I.D. Williame».
 7. Ivanova, V. V. (2011). A creative approach to learning as a means of forming the creative personality of a future teacher. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu “Ukraina”, № 4, 46–50.
 8. Ohiienko, O. I. (2015) Preparation of the Higher School Teacher in the Magistracy: An Andragogical Approach. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. Sumy, Ukraine: SumDPU im. A. S. Makarenka, № 6 (50), 336–342.
 9. Tymchuk, L. (2015) Digital narratives in teaching future masters of education: history, realities, prospects for development: a monograph.. Kyiv, Ukraine: Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy.
Сторінки 107-119

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/57/9Hrynko107-119.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197213

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.