Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:378.22:005.336.6
Автор статті 

Артем Коркішко

Назва статті

ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті зазначено, що однією з провідних проблем української психолого-педагогічної науки є розробка теоретичних і методологічних засад створення педагогічних моделей щодо формування професійного іміджу фахівця. З’ясовано, що педагогічна модель формування професійного іміджу представлена як сукупність взаємопов’язаних елементів, які визначають основні напрями й вузлові моменти формування іміджу як образу, який має бути збудований у магістрів педагогіки вищої школи. Кожен з елементів стисло відображає сутність тієї частини експериментальної роботи, яку варто впровадити для того, щоб бажаним чином вплинути на об’єкт формування іміджу та досягти позитивного результату. Виокремлено головну мету педагогічної моделі (підготовка магістрів педагогіки вищої школи з високим рівнем сформованості професійного іміджу), принципи, завдання, етапи впровадження педагогічної моделі, структурні (особистісний та фаховий) та змістовні (стимулювальний, інтелектуальний, поведінковий, аналітико-результативний) компоненти, рівні сформованості професійного іміджу (низький, середній і високий), педагогічні умови, форми організації навчальної та позанавчальної діяльності щодо формування професійного іміджу магістрів тощо.
Ключові слова

педагогічна модель; професійний імідж; магістри педагогіки вищої школи.

Список використаних джерел                                                               
 1. Абдулина, О. А. (1990). Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. Москва, Россия: Просвещение.
 2. Андрущенко, В. П. (Ред.). (2005). Філософський словник соціальних термінів. Харків, Україна: Р.И.Ф.
 3. Бондаренко, В. І. (2015). Педагогічна технологія формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій. Молодий вчений, 4, 14−17.
 4. Гончаренко, С. У. (2011). Український педагогічний словник. Рівне, Україна: Волинські обереги.
 5. Гончарова, О. А. (2008). Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Інститут вищої освіти АПН України.
 6. Гуманюк, Т.Б. (2010). Моделювання в педагогічній діяльності. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 66−72.
 7. Дахин, А. Н. (2002). Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и … неопределенность. Стандарты и мониторинг, 4, 22−26.
 8. Дзядевич, Ю. В. (2009). Шляхи і засоби формування іміджу особистості професіонала. Наукові праці: зб. наук. праць. Донецьк, Україна: ДВНЗ «ДонНТУ», 6 (160), 55–60.
 9. Єрмаков, І.Г. (Ред.). (2005). Життєва компетентність особистості: від теорії до практики : науково-методичний посібник. Запоріжжя, Україна: Центріон.
 10. Кремень, В. Г.  (Ред.). (2008). Енциклопедія освіти. Київ, Україна: Юрінком Інтер.
 11. Кушнер, Ю. З. (2001). Методология и методы педагогического исследования учебно-методическое пособие. Могилев, Россия: МГУ им. А. А. Кулешова.
 12. Кыверялг, А. А. (1980). Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин, Эстония: «Валчус».
 13. Сластенин, В. А. и Подымова, Л. С. (1997). Педагогика: Инновационная деятельность. Москва, Россия: ИЧП: «Издательство Магистр».
 14. Столяренко,О. В. (2015). Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця : навч.-метод. посібник. Вінниця, Україна: ТОВ «Нілан-ЛТД».
 15. Ягупов, В. В. (2003). Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: навч.-метод. журнал. Київ, Україна: МДГУ, 1, 28–37.
References (Translated and Transliterated)
 1. Abdulina, A. (1990). General Pedagogical training of the Teacher in the System of Higher Pedagogical Education. Moscow, the Russian Federation.
 2. Andrushchenko, V. P. (2005). (Ed.). Philosophical Dictionary of Social Terms. Kharkiv, Ukraine: R.Y.F.
 3. Bondarenko, I. (2015). Pedagogical Technology of Forming the Professional Image of Future Teachers of Technologies. Molodyi vchenyi, 4, 14−17.
 4. Honcharenko, U. (2011). Ukrainian Pedagogical Dictionary. Rivne, Ukraine: Volynski oberehy.
 5. Honcharova, A. (2008). Pedagogical Conditions of Training the Future Foreign Language Teacher to Innovative Activities. Candidate’s thesis. Kyiv, Ukraine: Instytut vyshchoi osvity APN Ukrainy.
 6. Humaniuk, B. (2010). Modelling in the Pedagogical Activities. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova, 66−72.
 7. Dakhin, A. N. (2002). Pedagogical Modelling: Essence, Efficiency and ... Uncertainty. Standarty i monitoring, 4, 22−26.
 8. Dziadevych, Yu. V. (2009). Ways and Means of Forming the Image of the Personality of the Specialist. Naukovi pratsi: zb. nauk. prats, 6(160), 55–60. Donetsk, Ukraine: DVNZ “DonNTU”.
 9. Iermakov, H. (2005). (Ed.). Life Competence of the Personality: from Theory to Practice: Scientific-Methodical Guideline. Zaporizhzhia, Ukraine: Tsentrion.
 10. Kremen,  H.  (2008). (Ed.). Encyclopaedia of Education. Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter.
 11. Kushner, Iu. Z. (2001). Methodology and Methods of Pedagogical Reseach: Educational-Methodical Guideline. Mogilev, the Russian Federation: MGU im. A. A. Kuleshova.
 12. Kyverialg, A. A. (1980). Methods of research in Vocational Pedagogy. Tallin, Estoniia: “Valchus”.
 13. Slastenin, V. A., & Podymova, L. S. (1997). Pedagogy: Innovative Activities. Moscow, the Russian Federation: IChP: “Izdatelstvo Magistr”.
 14. Stoliarenko, O. V. (2015). Modelling the Pedagogical Activities in Training the Specialist: Educational-Methodical Guideline. Vinnytsia, Ukraine: TOV “Nilan-LTD”.
 15. Iahupov, V. V. (2003). Modelling the Educational Process as a Pedagogical Problem. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka: navch.-metod. zhurnal, 1, 28–37. Kyiv, Ukraine: MDHU.
Сторінки 120-131

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/58/10Korkishko120-131.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197215

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.