Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ СУБД ПРИ ОПРАЦЮВАННІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 004.91:37.02
Автор статті 

Павло Микитенко

Назва статті

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ СУБД ПРИ ОПРАЦЮВАННІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Анотація

У статті наведено результати наукового дослідження з питань формування в майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я навичок використання систем управління базами даних (СУБД) під час опрацювання медико-біологічних даних. Розкрито значення застосування інформаційних технологій і систем управління базами даних у майбутній професійній діяльності студентів-медиків. З’ясовано особливості та загальні підходи забезпечення головних психолого-педагогічних умов ефективності інтерактивної лекції з теми «Системи управління базами даних. Проєктування медичних баз даних. Бази даних доказової медицини». Запропоновано структуру організації підсумкового практичного заняття «Побудова баз даних медичних закладів. Індивідуальні медичні картки.  Структуризація змісту електронних медичних карток (ЕМК)» та методику формування навичок використання СУБД у ході опрацювання медико-біологічних даних. Розглянуто компетентнісно орієнтовані завдання із запропонованої теми, які мають різний рівень складності та представлено шкалу оцінювання навчальних досягнень, яка диференційована залежно від типу діяльності студента.

Ключові слова система управління базами даних; медико-біологічні дані; методика навчання; фахівці в галузі охорони здоров’я
Список використаних джерел                                                               
 1. ISO/IEC 2382:2015 Information technology – Vocabulary. Retrieved from https://www.iso.org/standard/63598.html
 2. Naur P. (1974). A Basic Principle of Data Science. Concise Survey of Computer Methods.Lund.
 3. Silberschatz А., Abraham H., & Sudarshan S. (2011). Database system concepts. New York, the USA: McGraw-Hill.
 4. Булах І.Є., Лях Ю.Е., Марценюк В.П. і Хаимзон И.И. (2012) Медицинская информатика. Учебник. Киев, Украина: ВСИ «Медицина».
 5. Воровенко Ю. В., Мінцер О. П. Медична інформатика і кібернетика в охороні здоровя та медицині. Взято з https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/ here/article/download/7891/7463.
 6. Головчак  І. С. (2015). Сучасна лекція. Галицький лікарський вісник, 22, 100–101.
 7. Кривенко І. П. (2014). Модель формування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі вивчення дисципліни «Медична інформатика». Гуманітарний вісник ДВНЗ. (С. 93–100). Київ: Гнозис.
 8. ЛяхЮ.Е., Гурьянов В.Г. и Хоменко В.Н. (2006). Основы компьютерной биостатистики. Д. 211 с.
 9. Попова Н.М. и Сабитова Н.Г. (2015). Решение практических задач по дисциплине «медицинская информатика» с помощью информационных технологий. Здоровье, демография, экология финно-угорских народов, 2, 54–55.
 10. Хаїмзон І.І. (2007) Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Вінниця: ВНТУ.
References (Translated and Transliterated)
 1. ISO/IEC 2382:2015 Information technology – Vocabulary. Retrieved from https://www.iso.org/standard/63598.html
 2. Naur, P. (1974) A Basic Principle of Data Science. Concise Survey of Computer Methods.Lund.
 3. Silberschatz, А., Abraham, H., & Sudarshan, S. (2011). Database system concepts. New York, the USA: McGraw-Hill.
 4. Bulax, I., Lyax, Yu.E., Marcenyuk, V.P. & Xay`mzon, Y.Y. (2012). Medical informatics. Tutorial. Kyiv, Ukraine: VSI “Medetsina”.
 5. Vorovenko,V. & Mincer, O.P. Medical Informatics and Cybernetics in Health Care and Medicine. Retrieved from https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/download/7891/7463
 6. Golovchak, I.S. (2015). Modern lecture. Galician Medical Bulletin, 22, 100–
 7. Kryvenko,P. (2014). Model of formation in future doctors of competence for processing of medical and biological data in the course of studying the discipline “Medical Informatics”. Humanitarian Herald of the State Pedagogical University. (P. 93–100). Kyiv: Gnosis.
 8. Lyax, Yu.E., Gur`yanov, V.G. & Khomenko V.N. (2006) Basics of computer biostatistics.
 9. Popova, M., Sabytova, N.G. (2015). Solution of practical problems in the discipline “medical informatics” with the help of information technologies. Health, demography, ecology of Finno-Ugric peoples, 2, 54–55.
 10. Xayimzon I.I. (2007) Medical knowledge and decision making in medicine. Vinnitsa: VNTU.
Сторінки 132-144

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/62/11Mykytenko132-144.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197216

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.