Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПЕДАГОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕХОДУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕЖИМ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.54.
Автор статті 

Карина Саф’ян

Назва статті

ПЕДАГОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕХОДУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕЖИМ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Анотація

У статті розглянуто педагогічне управління процесом переходу професійно орієнтованої інформації в режим проєктної діяльності як засіб формування професійної компетентності в майбутніх фахівців. Професійно орієнтоване навчання студентів вимагає від них розвитку високого рівня професіоналізму. Управління професійно орієнтованим спрямуванням інформації при підготовці майбутніх учителів філологічних спеціальностей засобами проєктної діяльності – це цілеспрямований процес передавання, засвоєння знань щодо механізмів, правил, норм спілкування (в тому числі й іншомовного), специфіки професійної діяльності й активне становлення особистості майбутнього фахівця, реалізація професійних якостей, здібностей, комунікативних умінь і навичок студента в процесі навчання в закладах вищої освіти. Це формування особистості майбутнього фахівця через систему професійно спрямованих ситуацій і виховання позитивного ставлення до цінностей обраної професії.

Ключові слова управління проєктами; проєкти; професійна підготовка; професійно орієнтоване навчання.
Список використаних джерел                                                               
 1. Давыдов, В. В. (1972). Виды общения в обучении. Москва: Педагогика.
 2. Коберник, С. (1998). Прогнозування виховної ситуації. Педагогіка і психологія, 2, 12–13.
 3. Колесникова, И. А. і Горчакова-Сибирская, М. П. (2005). Педагогическое проектирование. Москва, Российская Федерация: Академия».
 4. Голуб, Г. Б., Перелыгина, Е. А. і Чуракова, О. В. (2003). Метод проектов и УМК для сопровождения работы учащихся по методу проектов. Проект подготовлен на основе «Концепции модернизации российского образования до 2010 года». Взято з http://mega.educat.samara.ru.
 5. Ньюэлл,М. В. (2008). Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена. Москва, Российская Федерация: КУДИЦ-ПРЕСС.
 6. Олькерс, Ю. (2003). История и польза метода проектов (реферат). Метод проектов: научно-метод. сб. Сер. «Современные технологии университетского образования». Минск, Беларусь: РИВШ БГУ, 2, 16–38. Взято з http://charko.narod.ru/ tekst/met_ pr/ metod_ of_projects.pdf.
 7. Самойленко, Н. Б. (2005). Особливості навчання учнів, що виявляють розвинені інтелектуальні здібності. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць, 3(15), 102-108.
 8. Рожнятовська, І. і Зоц, В. (2005). Сучасні шкільні технології. Київ, Україна: Радянська школа.
References (Translated and Transliterated)
 1. Davydov, V. V. (1972). Types of communication in training. Moscow, the Russian Federation: Pedagogika.
 2. Kobernik, S. (1998). Predicting the educational situation. Pedahohika i psykholohiia, 2, 12-13.
 3. Kolesnikov, I. A. & Gorchakova-Siberian, M. P. (2005). Pedagogical design. Moscow, the Russian Federation: Akademiya.
 4. Golub, G. B., Perelygin, E. A., & Churakova, O. V. (2003). Project Method and CMC to support students' project work. The project was prepared on the basis of “Concept of modernization of Russian education until 2010”. Retrieved from http://www.mega.educat.samara.ru.
 5. Newell, M. W. (2008). Project management for professionals. A guide to preparing for the certification exam. Moscow, the Russian Federation: KUDITS-PRESS6.  
 6. Olkers, Y. (2003). History and benefits of the project method (abstract). Project method: scientific method. Sat. Avg. “Modern technologies of university education”. Minsk, Belarus: RIVSH BGU, 2, 16–38. Retrieved from http://charko.narod.ru/ text / met_ pr / method_ of_projects.pdf.7.     
 7. Samoilenko, N. B. (2005). Peculiarities of teaching students who show advanced intellectual abilities. Visnyk NTUU “KPI”. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika: zb. nauk. prats, 3(15), 102-108
 8. Rozhniatovska, I. & Zots, V. (2005). Modern school technologies, 2. Kyiv, Ukraine: Rad. shkola
Сторінки 145-155

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/59/12Safyan145-155.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197218

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.