Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В 2 – 4 КЛАСАХ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 373.3.016:003-028.31
Автор статті 

Валерій Сиротенко, Анастасія Акритова

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В 2 – 4 КЛАСАХ

Анотація

Стаття присвячена розгляду особливостей формування мовленнєво-комунікативної компетентності на уроках літературного читання (2 – 4 класи). На сьогодні це досить актуальна проблема, бо цілеспрямована робота з формування мовленнєво-комунікативних якостей належить до одного з провідних навчальних завдань Нової української школи, а рівень мовленнєво-комунікативної компетентності – це свідчення особистісної розвиненості учня. На умовах реалізації останнього й робиться наголос у дослідженні, при цьому обираються художні твори, аналіз яких можна здійснювати із застосуванням різних методичних прийомів.

Так, при вивченні народної казки в 2-му класі увага зосереджується на переказуванні тексту (розвиток монологічного мовлення) та роботі в парах (розвиток діалогічного мовлення), але ставиться завдання, щоб діти обов’язково висловлювали своє ставлення до дійових осіб, що позначається на формуванні особистісної життєвої позиції. Пропонуються й завдання творчого характеру: коментар ситуації з погляду різних персонажів, зміна інтенційності, чим досягається комунікативне вміння орієнтуватися в ситуації, що виникає, зважаючи при цьому на прагнення оточуючих.

Робота над оповіданням В. Сухомлинського «Соромно перед соловейком» (3-й клас) здійснюється через метод проєкту, завдання якого полягає у формуванні екологічної свідомості учнів як складової частини громадянських якостей особистості.  

При аналізові оповідання Гр. Тютюнника «Ласочка» (4-й клас) пропонується звернутися до ігрових вправ, які активізуватимуть інтелектуальні здібності учнів, виробляючи вміння діяти в нестандартній ситуації, із повагою ставитися до співучасника комунікації, утверджуючи вагомі моральні якості особистості.

Ключові слова мовленнєво-комунікативна компетентність; особистість; діалогічне мовлення; монологічне мовлення; робота в парах; робота в групах; інтенція; метод проєкту; ігрові вправи; екологія; екологічна свідомість; морально-етичні якості
Список використаних джерел                                                               
 1. Артюшкіна, Л. М., Рудь О. М. (б.д.). Мовленнєва компетентність як складова комунікативного процесу державних службовців. Взято з https://www.google.ru/url
 2. Биканова, Н. (2019). Урок літературного читання, 4 клас. Початкова школа, 2, 16–18.
 3. Бобчук, О. (2016). Напрями роботи з розвитку умінь мовленнєвої діяльності у молодших школярів. Початкова школа, 1, 9–14.
 4. Вашуленко, О. (2017). Формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів на уроках літературного читання. Початкова школа, 8, 20–24.
 5. Горбушко, Т. Г. (б.д.). Шляхи формування комунікативної компетентності молодших школярів у навчальній діяльності. Взято з https://vseosvita.ua/library/slahi-formuvanna-komunikativnoi-kompetentnosti-molodsih-skolariv-u-navcalnij-dialnosti-100786.html
 6. Державний стандарт початкової освіти. (2018). Взято з http://dano.dp.ua/attachments/article/303/Державний%20стандарт%20початкової%20освіти.pdf
 7. Діхтяренко, Л. (2019). Урок літературного читання у 2 класі з використанням технології критичного мислення. Початкова школа, 3, 14–18.
 8. Дмитрук, З. (2015). Дидактичні та інтелектуальні ігри під час опрацювання казок Івана Франка. Початкова школа, 6, 9–20.
 9. Йолкіна, Л. В., Волкотруб, Г. Й. (2019). Українська мова та читання. 2 клас. Підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти. У двох частинах. Частина 2. Київ, Украъна: Генеза.
 10. Конопельнюк, М. В. (б.д.). Формування комунікативної компетентності учнів початкових класів на уроках української мови. Взято з moskovskiy-ruo.edu.kh.ua/
 11. Левицька, М. (б.д.). Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів. Взято з http://ukped.com/ukrainska-mova-ta-literatura/5709-formuvannya-movlennyevoyi-kompetentnosti-molodshykh-shkol
 12. Ляшенко, Л. Є. (б.д.). Формування мовленнєво-комунікативних компетенцій на уроках рідної мови в початкових класах. Взято з https://naurok.com.ua/formuvannya-movlennevo-komunikativnih-kompetenciy-na-urokah-ridno-movi-v-pochatkovih-klasah-24844.html
 13. Мовленнєва компетентність дітей. Консультація для вихователів. (б.д.). Взято з https://www.google.ru/url
 14. Мудрик, О. (2017). Формування громадянської компетентності учнів засобами використання краєзнавчого матеріалу. Початкова школа, 12, 30–33.
 15. Орап, М. О. (б.д.). Мовленнєва компетентність як структурний елемент мовленнєвої організації суб’єкта: теоретичний аналіз. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2009_4_12
 16. Пономарьова, К. (б.д.). Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/8027/1/Формування_мовленнєвої_компетентності_молодших_школярів.pdf
 17. Савченко, О. (2015). Літературне читання. 4 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Київ, Україна: Видавничий дім «Освіта».
 18. Савченко, О. (2015). Метод проектів на уроках літературного читання. Початкова школа, 11, 26–31.
 19. Савченко, О. Я. (2012). Дидактика початкової освіти: підручн. Київ, Україна: Грамота.
 20. Савченко, О. Я. (2013). Літературне читання. Українська мова. З клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Київ, Україна: Видавничий дім «Освіта».
References (Translated and Transliterated)
 1. Artiushkina L., Rud O. M. (n.d.). Speech competence as a component of the communication process of civil servants. Retrieved from https://www.google.ru/url
 2. Bykanova, N. (2019). Literary reading lesson, form 4. Pochatkova shkola, 2, 16–18.
 3. Bobchuk, O. (2016). Areas of work for the development of speech skills in younger students. Pochatkova shkola, 1, 9–14.
 4. Vashulenko, O. (2017). Formation of communicative and speaking skills of younger students in literary reading lessons. Pochatkova shkola, 8, 20–24.
 5. Horbushko, H. (n.d.). Ways of formation of communicative competence of younger pupils in educational activity. Retrieved from https://vseosvita.ua/library/slahi-formuvanna-komunikativnoi-kompetentnosti-molodsih-skolariv-u-navcalnij-dialnosti-100786.html
 6. State standard of primary education. (2018). Retrieved from http://dano.dp.ua/attachments/article/303/Derzhavnyi%20standart%20pochatkovoi%20osvity.pdf
 7. Dikhtiarenko, L. (2019). Literary reading lesson in grade 2 using critical thinking technology. Pochatkova shkola, 3, 14–18.
 8. Dmytruk, Z. (2015). Didactic and intellectual games in the development of Ivan Franko's fairy tales. Pochatkova shkola, 6, 9–20.
 9. Iolkina, L. V. & Volkotrub Y. (2019). Ukrainian language and reading. Form 2. A textbook for 2nd form general secondary education institutions. In two parts. Part 2. Kyiv, Ukraine: Heneza.
 10. Konopelniuk, M. V. (n.d.). Formation of communicative competence of elementary school students in the Ukrainian language lessons. Retrieved from moskovskiy-ruo.edu.kh.ua/
 11. Levytska,  (n.d.). ormation of speech competence of younger students. Retrieved from http://ukped.com/ukrainska-mova-ta-literatura/5709-formuvannya-movlennyevoyi-kompetentnosti-molodshykh-shkol
 12. Liashenko, Ye. (n.d.). Formation of speech and communicative competences in native language lessons in elementary classes.. Retrieved from https://naurok.com.ua/formuvannya-movlennevo-komunikativnih-kompetenciy-na-urokah-ridno-movi-v-pochatkovih-klasah-24844.html
 13. Speech competence of children. Advice for educators. (n.d.). Retrieved from https://www.google.ru/url
 14. Mudryk, O. (2017). Formation of students’ civic competence by means of using local country study material. Pochatkova shkola, 12, 30–33.
 15. Orap, O. (n.d.). Speech competence as a structural element of a subject's speech organization: A theoretical analysis. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2009_4_12
 16. Ponomarova, K. (n.d.). Formation of speech competence of younger students in Ukrainian language lessons. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/8027/1/Formuvannia_movlennievoi_kompetentnosti_molodshykh_shkoliariv.pdf
 17. Savchenko, O. (2015). Literary reading. Grade 4: textbook. for general secondary education institution. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi dim “Osvita”.
 18. Savchenko, (2015). Project method for literary reading lessons. Pochatkova shkola, 11, 26–31.
 19. Savchenko, O. Ya. (2012). Didactics of primary education: textbook. Kyiv, Ukraine: Hramota.
 20. Savchenko, O. Ya. (2013). Literary reading. Ukrainian language. Form 3: textbook. for secondary education institutions. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi dim “Osvita”.
Сторінки 156-167

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/61/13Syrotenko156-167.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197219

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.