Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ТА РІВНІВ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 316.621-053.6:061.2
Автор статті 

Оксана Ступак

Назва статті

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ТА РІВНІВ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ

Анотація

У статті представлено характеристику критеріїв і показників соціальної активності молоді в контексті проблеми її формування під час діяльності в інститутах громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних фондах, молодіжних центрах і радах). Критеріями соціальної активності молоді було визначено: критерій суспільної спрямованості, що відображає інтерес молоді до громадської, соціальної діяльності, політичних процесів, усвідомлення можливості самореалізації в громадській діяльності; критерій громадсько-політичної обізнаності, що визначає рівень знань щодо громадсько-політичного устрою, структури та функцій громадських об’єднань, можливостей для молоді в саморозвитку, професійній та громадській сферах; критерій соціальної компетентності, що показує рівень сформованості та практичного застосування комунікативних та організаційних умінь і навичок, спроможність самостійно організовувати різні заходи та досягати результатів; критерій самооцінки, що дозволяє виявити здатність до самоаналізу, здатність до аналізу та оцінки громадської, суспільної діяльності. Під час дослідження була обґрунтована та визначена чотирьохрівнева структура соціальної активності (низький, середній, достатній, високий рівні).

Ключові слова соціальна активність; молодь; критерій; показник; рівень
Список використаних джерел                                                               
  1. Павленок, П.Д. (2001). Краткий словарь по социологии. Москва, Российская Федерация: ИНФРА-М.
  2. Пряжников, Н.С. (1997). Психологический смисл труда. Москва, Российская Федерация: Институт практической психологи.
  3. Савченко, С.В. (2004). Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору. (Дис. д-ра. пед. наук). Луганськ, Україна: Луган. нац. унів. імені Т.Шевченка.
  4. Тогочинський, О.М. (2014). Критерії та показники сформованості соціальної компетентності майбутніх працівників органів внутрішніх справ та керівників основних підрозділів МВС. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. Взято з file:///D:/Users/oksana/Downloads/Vnadps_2014_3_13%20(1).pdf.
References (Translated and Transliterated)
  1. Pavlenok, P.D. (2001). A Concise Dictionary of Sociology. Moscow, the Russian Federation: INFRA-M.
  2. Pryazhnikov, N.S. (1997). Psychological meaning of work. Moscow, the Russian Federation: Institut prakticheskoj psihologi.
  3. Savchenko, S.V. (2004). Scientific and theoretical principles of socialization of student youth in extracurricular activities in the conditions of regional educational space.. (Doctoral dissertation). Luhansk, Ukraine: Luhan. nats. univ. imeni T.Shevchenka.
  4. Tohochynskyi, O.M. (2014). Criteria and indicators of the formation of social competence of future employees of law enforcement agencies and heads of the main units of the Ministry of Internal Affairs. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Pedahohichni nauky. Retrieved from file:///D:/Users/oksana/Downloads/Vnadps_2014_3_13%20(1).pdf.
Сторінки 168-177

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/63/14Stupak168-177.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197220

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.