Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378:37.013.3
Автор статті 

Наталія Шалашна, Володимир Проскунін

Назва статті

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ

Анотація

У статті проаналізовано можливості розвитку критичного мислення студентів в умовах організації дослідницького навчання на прикладі курсу історії. Простежено принципові ознаки дослідницького навчання та визначено методологічні взаємозв’язки цих принципів із ключовими компетентностями критичного мислення. Здійснено поетапний аналіз процесу викладання в умовах дослідницького навчання та простежено, які саме навички критичного мислення формуються й розвиваються на кожному з цих етапів.  Визначено, які можливості розкриває історія як навчальна дисципліна для розвитку критичного мислення. Зокрема, відзначено поліваріативність історичного знання, сполучення  конкретного фактографічного матеріалу та можливостей його креативної інтерпретації як важливу передумову критичного мислення. Запропоновано конкретні методичні прийоми, які доцільно організовувати на кожному з етапів навчання з метою розвитку критичного мислення.

Ключові слова

критичне мислення; дослідницьке навчання; історична освіта; вища освіта.

Список використаних джерел                                                               
 1. Голобородько, В. і Гнєдашев, В. (2005). Наукова робота учнів. Програма організації науково-дослідницької діяльності учнів (с. 58-61). Харків, Україна: Основи.
 2. Заир-Бек, С. И. и Муштавинская, И. В. (2004). Развитие критического мышления на уроке. Москва, Российская Федерация: Просвещение.
 3. Киянко-Романюк, Л. А. (2004). Зарубіжна і національна практика розвитку критичного мислення в учнів і студентів. Вища освіта України, 4, 109–113.
 4. Клустер, Д. (2005). Что такое критическое мышление? Критическое мышление и новые виды грамотности (с. 5-13). Москва, Российская Федерация: ЦГЛ.
 5. Кроуфорд, А., Саул, В., Метью, С. і Макінстер Д. (2006). Технології розвитку критичного мислення учнів. Київ, Україна: Вид-во «Плеяди».
 6. Куземко, Л. В. (2017). Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми. Молодий вчений, 3(43), 417–421.
 7. Лиходєєва, Г. В. (2007) Навчально-дослідницькі уміння та дослідницька діяльність учнів у психолого-педагогічній літературі. Дидактика математики: проблеми та дослідження, 27, 89–94.
 8. Любіченко, Л. В (2014). Створення сприятливого навчального середовища для розвитку критичного мислення на уроках історії. Історія та правознавство, 27, 2–8.
 9. Мороз, П. В. (2012). Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України: Методичний посібник. Київ, Україна: Педагогічна думка.
 10. Пометун, О. І. (2012). Методика розвитку критичного мислення на уроках історії. Історія і суспільствознавство в школах України, 1, 3–7.
 11. Пометун, О. і Сущенко, І. (2016) Основи критичного мислення: методичний посібник для учителів. Київ, Україна: Ліра.
 12. Терно, С. (2011). Чому важливо розвивати критичне мислення учнів? Історія в школах України, 10, 30–34.
 13. Тісліченко, О. А. (2015). Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії при вивченні діяльності історичних осіб. Таврійський вісник освіти, 3(51), 230–235.
 14. Ткаченко, В. М. (2014). Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії як умова їхньої успішної соціалізації. Таврійський вісник освіти, 1(2), 141–151.
 15. Ягоднікова, В. В. (2009) Застосування технології розвитку критичного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Вісник післядипломної освіти, 11, 190–196.
References (Translated and Transliterated)
 1. Holoborodko, V. & Hniedashev, V. (2005). Scientific work of students. Prohrama orhanizatsii naukovo-doslidnytskoi diialnosti uchniv (pp. 58–61). Kharkiv, Ukraine.
 2. Zair-Bek, S.Y. & Mushtavynskaia, Y.V. (2004). The development of critical thinking in the lesson. Moskow, Russia: Prosveshchenye.
 3. Kyianko-Romaniuk, L.A. (2004). Foreign and national practice of developing critical thinking in learners and students. Vyshcha osvita Ukrainy, 4, 109–113.
 4. Kluster, D. (2005). What is a critical thinking? The critical thinking and new types of literacy, (pp. 5-13). Moskow, Russia: TsHL.
 5. Krouford, A. & Saul, V. & Metiu, S. & Makinster D. (2006). Technologies for the development of students’ critical thinking. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo «Pleiady».
 6. Kuzemko, L.V. (2017). The problem of the formation of future teachers of critical thinking and the ability to solve problems. Molodyi vchenyi, 3(43), 417–421.
 7. Lykhodieieva, H. V. (2007) Educational and research skills and research activity of students in psychological and pedagogical literature. Dydaktyka matematyky: problemy ta doslidzhennia, 27, 89–94.
 8. Liubichenko, L. V (2014). Creating a supportive learning environment for developing critical thinking in history lessons. Istoriia ta pravoznavstvo, 27, 2–8.
 9. Moroz, P.V. (2012). Research activity of students in the process of learning the history of Ukraine: A guide. Kyiv, Ukraine: Pedahohichna dumka.
 10. Pometun, O.I. (2012). Methods of developing critical thinking in history lessons. Istoriia i suspilstvoznavstvo v shkolakh Ukrainy, 1, 3–7.
 11. Pometun, O. i Sushchenko, I. (2016) Fundamentals of Critical Thinking: A Toolkit for Teachers. Kyiv, Ukraine: Lira.
 12. Terno, S. (2011). Why is it important to develop students' critical thinking?. Istoriia v shkolakh Ukrainy, 10, 30–34.
 13. Tislichenko, O.A. (2015). Development of students' critical thinking in history lessons when studying the activities of historical persons. Tavriiskyi visnyk osvity, 3(51), 230–235.
 14. Tkachenko, V. M. (2014). Developing students' critical thinking in history lessons as a condition for their successful socialization. Tavriiskyi visnyk osvity, 1(2), 141–151.
 15. Yahodnikova, V.V. (2009) Application of technology of development of critical thinking in the process of professional training of future specialists. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, 11, 190–196.
Сторінки 178-191

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/60/15Shalashna178-191.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197221

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.