Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378:37.013.3
Автор статті 

Тамара Баклашова, Володимир Проскунін

Назва статті

ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ

Анотація

В статті досліджуються можливості застосування новітніх методологічних підходів до оновлення змісту курсу історії у вищій школі. Метою оновлення визначено досягнення відповідності між принципами дослідницького навчання та завданнями історичної освіти. Простежено можливості застосування кожного з методологічних підходів на певному етапі дослідницького навчання. Виявлено, що найбільш перспективними є принципи антропологізації, сполучення макроісторії з мікроісторією, історії ідей, історії повсякденності
Ключові слова зміст освіти; дослідницьке навчання; курс історії України; вища освіта
Список використаних джерел                                                               
 1. Вашкевич, В. (2005) Методика викладання історії: необхідність оновлення. Політичний менеджмент, 6, 114–120.
 2. Вернидуб, Р. (2012) Формування дослідницької компетентності студентів-бакалаврів педагогічних університетів. Рідна школа, 6, 58–62.
 3. Гирич, І. (2009) Українська історична освіта на початку ХХІ століття. Історія в школах України, 5, 2–4.
 4. Горохівський, П.І. (2016) Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі. Умань, Україна.
 5. Кравець, В. (2012) Проблеми модернізації вищої освіти в Україні в умовах глобалізації. Україна-Європа-Світ, 10, 15–23.
 6. Крушельницька, О.В. (2003) Методологія і організація наукових досліджень студентів. Київ, Україна: Кондор.
 7. Лиходєєва, Г. В. (2007) Навчально-дослідницькі уміння та дослідницька діяльність учнів у психолого-педагогічній літературі. Дидактика математики: проблеми та дослідження, 27, 89-94.
 8. Мороз, П.В. (2012) Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України. Київ, Україна: Педагогічна думка.
 9. Степанюк, А.В. і Москалюк, Н.В. (2010) Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю. Професійна освіта, 2, 33–38.
 10. Уйсімбаєва, Н. (2006) Науково-дослідницька діяльність як чинник зростання професійної компетентності. Рідна школа, 4, 3–6.
 11. Шейко, В.М. (2003) Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Київ, Україна: Знання-Пресс.
References (Translated and Transliterated)
 1. Vashkevych, V. (2005) Methodology of teaching history: the need for updating. Politychnyi menedzhment, 6, 114–120.
 2. Vernydub, R. (2012) Formation of research competence of undergraduate students of pedagogical universities. Ridna shkola, 6, 58–62.
 3. Hyrych, I. (2009) Ukrainian historical education at the beginning of the 21st century. Istoriia v shkolakh Ukrainy, 5, 2-4.
 4. Horokhivskyi, P.I. (2016) Methods of teaching historical disciplines in high school. Uman, Ukraine.
 5. Kravets, V. (2012) Problems of modernization of higher education in Ukraine in the conditions of globalization. Ukraina-Yevropa-Svit, 10, 15–23.
 6. Krushelnytska, O.V. (2003) Methodology and organization of student research. Kyiv, Ukraine: Kondor.
 7. Lykhodieieva, H. V. (2007) Educational and research skills and research activity of students in psychological and pedagogical literature. Dydaktyka matematyky: problemy ta doslidzhennia, 27, 89–94.
 8. Moroz, P.V. (2012) Research activity of students in the process of teaching history of Ukraine. Kyiv, Ukraine: Pedahohichna dumka.
 9. Stepaniuk, A.V. & Moskaliuk, N.V. (2010) Development of students’ research skills as a part of professional training of future teachers of natural profile. Profesiina osvita, 2, 33–38.
 10. Uisimbaieva, N. (2006) Research as a factor in the growth of professional competence. Ridna shkola, 4, 3–6.
 11. Sheiko, V.M. (2003) Organization and methodology of research activities. Kyiv, Ukraina: Znannia-Press.
Сторінки 192-202

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/65/16Baklashova192-202.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197232

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.