Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ КУРСАНТІВ ПОЛІЦІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 370.78.23
Автор статті 

Наталя Думко

Назва статті

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ КУРСАНТІВ ПОЛІЦІЇ

Анотація

У статі розглянуто проблему особливості арт-терапевтичної підготовки майбутніх курсантів поліції з метою формування в них соціальної зрілості, обґрунтовано основи кримінального профайлінгу в їхній професійній підготовці. Методологія кримінального профайлінгу передбачає роботу з матеріалами кримінального провадження та інтерпретацію доказів. Результатом роботи профайлера є кримінальний профіль – юридично значимий документ, у якому описані особистість і поведінка злочинця і жертви в ключі вчиненого злочину або серії злочинів. Сучасна парадигма профайлінгу має кілька джерел походження: дослідження кримінологів, фахівців із галузі судової медицини, психіатрів і кримінальних психологів.

Арт-терапія створює можливість як для занурення у хворобливі переживання, так і для актуалізації ресурсних станів, а також для трансформації та інтеграції досвіду. Застосували арт-терапію засобом переважно невербального спілкування та через образотворчу діяльність. Подальшу роботу вбачаємо в розробці педагогічних умов застосування кримінального профайлінгу на заняттях  у закладах вищої освіти.

Ключові слова

арт-терапія; кримінальний профайлінг, підготовка курсантів поліції; соціальна зрілість.

Список використаних джерел                                                               
  1. Кулінка, Ю. С. (2011). Формування готовності майбутніх педагогів до запобігання девіантній поведінці підлітків: матеріали та методичні рекомендації до спецкурсу. Кривий Ріг, Україна: КДПУ.
  2. Копітин, А. И. (2001). Практикум по арт-терапии. Санкт-Петербург, Российская Федерация: Питер.
  3. Цільмак, О.М. (2011). Професіогенез компетентності фахівців кримінальної міліції: теорія та практика: монографія. Одеса, Україна: РВВ ОДУВС.
  4. Эдна Б. Фоа Кина, Теренс М. Кин і Мэтью Дж. Фридман. (2005). Эффективная терапия посттравматического стрессового расстройства. Москва, Российская Федерация: Когито-центр.
References (Translated and Transliterated)
  1. Kulinka, Yu. S. (2011). Development of future teachers' readiness to prevent deviant behavior of teenagers: materials and guidelines for the special course. Kryvyi Rih: KDPU.
  2. Kopytina, A.I. (Ed). (2001) Art therapy workshop. Sankt-Peterburg, the Russian Federation: Piter.
  3. Tsilmak,O. M. (2011) Professional genesis of criminal police specialists: theory and practice: monograph. Odesa, Ukraine: RVV ODUVS.
  4. EdnaB. Foa Kina, Terens M. Kin, & Metyu Dzh. Fridman. (2005) Effective therapy for post-traumatic stress disorder. Moscow, the Russian Federation: Kogito-centr.
Сторінки 203-213

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/64/17Dumko203-213.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197233

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.