Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СТИМУЛЮВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ЗНАННЯ ТРАДИЦІЙ, ОБРЯДІВ І ЗВИЧАЇВ НАРОДУ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙН-ПРОЄКТІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 370
Автор статті 

Вікторія Коваленко

Назва статті

СТИМУЛЮВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ЗНАННЯ ТРАДИЦІЙ, ОБРЯДІВ І ЗВИЧАЇВ НАРОДУ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙН-ПРОЄКТІВ

Анотація

У статті проаналізовано забезпечення стійкої мотивації вчителів образотворчого мистецтва в застосуванні дизайн-проєктів у професійній діяльності як засобу стимулювання до знання традицій, обрядів і звичаїв українського народу. Під впливом стимулювання до традицій українського народу формується світогляд особистості, який впливає на уявлення людини не лише про навколишній світ, а й на власний внутрішній світ, на адекватну оцінку ситуації і адекватне її сприйняття.

Дизайн-проєкт як творчий метод формування в студентів етнохудожньої культури ґрунтується на національних засадах традиційного декоративно-ужиткового мистецтва й сучасного дизайну, сприяє розвитку художньо-проєктної культури, творчих якостей особистості, вихованню національної самосвідомості, необхідних для здійснення ефективної професійно-педагогічної діяльності.

Ключові слова

стимулювання; традиції; дизайн; дизайн-проєкт; проєктування; етнодизайн.

Список використаних джерел                                                               
 1. Баран, В.(2007). Етногенез українського народу: короткий нарис. Київ, Україна: Товариство «Знання».
 2. Дубровский, Е. Н. (1996). Информационно-обменные процессы – факторы социального развития. Москва, Российская Федерация: Союз.
 3. Попова, О. С., Королёва, Н. С. і Чирков, Д. А. (1984). Народные художественные промыслы. Москва, Российская Федерация: Легкая и пищевая пром-сть.
 4. Полат, Е. С. (2007). Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва, Российская Федерация: Академия.
 5. Радченко, К.В. (2002). Дизайн: історія і сучасність. Україна: Шкільна бібліотека.
 6. Савченко, Л.О. (2011). Проектні технології як засіб підвищення якості знань студентів вищої педагогічної школи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка, 3. (С. 362–366). Тернопіль, Україна.
 7. Чирва, О. (2012). Етноскладова дизайн – освіти. Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. (С. 174-179). Полтава, Україна: Полтавський літератор.
 8. Ягупов, В.В. (2002). Педагогіка. Київ, Україна: Либідь.
References (Translated and Transliterated)
 1. Baran, V. (2007). Ethnogenesis of the Ukrainian people [brief sketch]. Kyiv, Ukraine: Znannia.
 2. Dubrovskiy, E. N. (1996). Information-exchange processes – factors of social development. Moscow, the Russian Federation: Soyuz.
 3. Popova, O. S., Koroleva, N. S. & Chirkov, D. A. (1984). Folk art crafts. Moscow, the Russian Federation: Legkaya i pishchevaya promyshlennost.
 4. Polat,E.S. (2007). New pedagogical and information technologies in the educational system. Moscow, the Russian Federation: Academy.
 5. Radchenko, K. V. (2002). Design: History and Modernity. Ukraine: Shkilna Biblioteka.
 6. Savchenko, L. O. (2011). Design technologies as a means of improving the quality of knowledge of students of higher pedagogical school. Scientific notes of the Ternopil National Pedagogical University named after Vladimir Hnatyuk. Pedagogy, 3, 362–366.
 7. Chyrva, O. (2012). Ethno-component design – education. Formation and development of ethno-design: Ukrainian and European experience: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference. (pp. 174-179). Poltava, Ukraine.
 8. Yahupov, V. V. (2002). Pedagogy. Kyiv, Ukraine: Lybid.
Сторінки 225-232

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/66/19Kovalenko225-232.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197235

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.