Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:[37.011.3-051:81'243]
Автор статті 

Віолетта Олішевич

Назва статті

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Анотація

 У статті представлено теоретичне обґрунтування та шляхи реалізації технології формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Проаналізовано сутність педагогічної технології та надано визначення педагогічної технології в контексті формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Охарактеризовано головні ознаки технології, а саме: концептуальність, системність, ефективність, відтворюваність. Беручи до уваги дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, доведено, що компонентами технології в контексті дослідження є теоретико-концептуальний, змістовий, процесуальний, рефлексивний. Спроєктовано етапи формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов: мотиваційно-ціннісний, операційно-пізнавальний, результативно-оцінювальний. На кожному етапі реалізації технології формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов визначено мету, зміст навчального матеріалу, методи та засоби, які використовуються в освітньому процесі для досягнення поставленої мети.

Ключові слова полікультурна компетентність; майбутні вчителі іноземних мов; діалог культур; контентно-мовне інтегроване навчання
Список використаних джерел                                                               
 1. Гончарова, И. С. (2018). Диагностика уровней сформированности поликультурной компетентности будущих менеджеров туризма в образовательном процессе ВУЗа. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (Журнал научных публикаций), 11, 92 – 96.
 2. Дубасенюк,О. А. (Ред.). (2009). Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики. Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.
 3. Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід. Взято з http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2590/1/Rudnik_Y_MNPKL_PP_2013_FLMD_PI.pdf
 4. Прокопенко, І. Ф., Іонова, О. М., Євдокимов, В.І. та ін. (2018). Педагогічні технології в підготовці вчителів: навч. посіб. І. Ф. Прокопенко (Ред.). Харків, Україна: ХНПУ.
 5. Сисоєва, С.О., Алексюк, А. М., Воловик, П. М., Кульчицька, О. І. і Сігаєва,Л. Є. (2001). Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. С.О. Сисоєва (ред.). Київ, Україна: ВІПОЛ.
 6. Щербакова, О.Л., Нікіфорчук, С. С. (2017). Аспекти впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у ВНЗ. Молодий вчений, 12(52), 490–492.
 7. D`Andrea, M., Daniels, J., & Noonan, M. (2003). New developments in the assessment of multicultural competence: The multicultural awareness-knowledge-skills survey-teachers form. In D. B. Pope-Davis, Ed., Multicultural competencies in counseling and psychology (pp.154-167). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. doi:10.4135/9781452231693.n10
 8. European Framework for Action on Cultural Heritage (2018). Взято з https://ec.europa.eu/culture/content/european-framework-action-cultural-heritage_en
 9. McDougald, J.S. (2017). Language and content in higher education. Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning, 10(1), 9-16. doi:10.5294/laclil.2017.10.1.1
 10. Miranda, A.H. (2014). Best practices in increasing cross-cultural competency. In Harrison, P. and Thomas, A. (Eds.) Best practices in school psychology: foundations (pp.9-19)
References (Translated and Transliterated)
 1. Goncharova,I. S. (2018). Diagnosis of the levels of development of polycultural competence of future tourism managers in the educational process of universities. Aktualnye problemy gumanytarnyh i estestvennyk nauk (Zhurnal nauchnyh publikatsiy), 11, 92–
 2. Dubaseniuk, A. (Ed.). (2009). Professional Teacher Education: Innovative Technologies and Methods. Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka..
 3. Language and Content Integrated Learning (CLIL) Technique: A Global Experience. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2590/1/Rudnik_Y_MNPKL_PP_2013_FLMD_PI.pdf
 4. Prokopenko, I. F., Ionova, O. M., Yevdokymov, V. I. and others. (2018). Pedagogical technologies in teacher training: I. F. Prokopenko (Ed.). Kharkiv, Ukraine: KhNPU.
 5. Sysoieva, S., Aleksiuk, A. M., Volovyk, P. M., Kulchytska, O. I. & Sihaieva, L. E. (2001). Pedagogical technologies in continuing professional education. S. O. Sysoieva (Ed.). Kyiv, Ukraine: VIPOL.
 6. Shcherbakova, O.  & Nikiforchuk, S. S. (2017). Aspects of introduction of subject-language integrated learning in universities. Molodyi vchenyi, 12(52), 490–492
 7. D`Andrea, M., Daniels, J., & Noonan, M. (2003). New developments in the assessment of multicultural competence: The multicultural awareness-knowledge-skills survey-teachers form. In D. B. Pope-Davis, Ed., Multicultural competencies in counseling and psychology (pp.154-167). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. doi:10.4135/9781452231693.n10
 8. European Framework for Action on Cultural Heritage (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/culture/content/european-framework-action-cultural-heritage_en
 9. McDougald, J.S. (2017). Language and content in higher education. Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning, 10(1), 9-16. doi:10.5294/laclil.2017.10.1.1
 10. Miranda, A.H. (2014). Best practices in increasing cross-cultural competency. In Harrison, P. and Thomas, A. (Eds.) Best practices in school psychology: foundations (pp.9-19).
Сторінки 233-243

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/67/20Olishevych233-243.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197236

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.