Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37:050.41:001:004.738.5
Автор статті  Людмила Гаврілова
Назва статті ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Анотація

У статті проаналізовано проблему відкритого доступу до наукової інформації. Наведено сучасне тлумачення понять: «відкритий доступ» (Open Access), «відкриті освітні ресурси» (Open Educational Resources, OER), «відкрите знання» (Open Knowledge), «електронні журнальні системи відкритого доступу». Окреслено переваги використання відкритого доступу до наукової інформації, особливості «зеленого» та «золотого» шляху, а також розглянуто поширені е-платформи, на яких розміщено вітчизняні наукові е-журнали відкритого доступу, що становило мету статті. Указано, що ключовими чинниками виникнення руху до відкритого доступу були інтенсивна інформатизація суспільства, поява та стрімке поширення Інтернету, а також досить висока й постійно зростаюча передплата на наукові журнали; із появою на початку ХХІ століття кількох міжнародних документів було задекларовано безкоштовний онлайн доступ до наукової літератури та введено поняття «відкритого доступу». Описано особливості двох шляхів відкритого доступу: «зелений шлях», яким передбачено створення архівів відкритого доступу, розміщення науковцями своїх уже опублікованих статей в репозитарії; «золотий шлях», який реалізують журнали відкритого доступу, що впроваджують фінансову модель, коли за процес наукового видавництва сплачують не передплатники журналів, а автори або інституції. Визначено переваги відкритого доступу до наукової інформації. Наведено приклади інформаційних проектів і порталів, які надають відкритий доступ до українських наукових джерел: «Наукова періодика України на OJS», «Наука України: доступ до знань». Відзначено, що правове забезпечення відкритого доступу забезпечують ліцензії Creative Commons, що є гнучкою і справедливою системою використання об’єктів авторського права в цифровому середовищі. Наведено приклади відкритих електронних журнальних систем, що використовуються у вітчизняних наукових установах: Open Journal System (OJS) – відкрите стандартизоване програмне забезпечення, яке створене з метою надання електронним науковим виданням відкритого доступу та збільшення їхньої читацької аудиторії у світовому масштабі; Joomla! – система керування вмістом, вільне програмне забезпечення, яке стає платформою для розміщення електронних наукових видань.
Ключові слова відкритий доступ; відкриті освітні ресурси; відкрите знання; електронні журнальні системи відкритого доступу; ліцензії Creative Commons.
Список використаних джерел                                                               
 1. 2nd World Open Educational Resources (OER) Congress. Ljubljana, Slovenia. 18-20 September 2017. Retrieved from https://www.oercongress.org/
 2. Farrow, R. (2016). A Framework for the Ethics of Open Education. Open Praxis, 8 (2), 93–109. Retrieved from https://doi.org/10.5944%2Fopenpraxis.8.2.291.
 3. Manista, F. (2012). “Open Don’t Mean Free”: A Reflection on the Potential Advantages and Disadvantages of Publishing Research via Open Access. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1 (2). Retrieved from http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss2/4/.
 4. Ogburn, J. (2012). The Movement to Change Scholarly Communication Has Come a Long Way – How Far Might It Go? Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1 (10). Retrieved from http://jlscpub.org/jlsc/vol1/iss1/3/.
 5. Open Educational Resources (OER). Retrieved from https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer.
 6. Salo, D. (2013). How to Scuttle a Scholarly Communication Initiative. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1(4):eP1075. Retrieved from http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1075.
 7. The Open Definition. Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge. Retrieved from https://opendefinition.org/.
 8. Thomas, L. (2012). Reinsfelder Open Access Publishing Practices in a Complex Environment: Conditions, Barriers, and Bases of Power. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1 (1). Retrieved from http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss1/10/.
 9. Відкритий доступ до наукової інформації: хто, для чого і як. КПІ імені Ігоря Сікорського. Взято з http://kpi.ua/1634-2.
 10. Відкритий доступ. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Взято з http://nbuv.gov.ua/node/1423
 11. Кунанець, Н.Е., Веретеннікова, Н. В. (2014). Відкритий доступ до наукових інформаційних ресурсів: американський досвід. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі, 783. 354–361. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2014_783_39.
 12. Лупаренко, Л. А. (2011). Використання електронних журнальних систем відкритого доступу для випуску науково-освітніх видань: порівняльний аналіз програмного забезпечення. Інформаційні технології і засоби навчання5(25). Взято з http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/573/449.
 13. Наукові бібліотеки України. Наука України: доступ до знань. Взято з http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SUAK&P21DBN=SUAK
 14. Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15. 01. 2018 № 32. Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18
 15. Про Ліцензії – Creative Commons. Взято з https://creativecommons.org/licenses/?lang=uk.
 16. Спірін, О.М., Яцишин, А. В., Іванова, С. М., Кільченко, А. В. & Лупаренко, Л. А. (2016). Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання, 55(5), 136–174.
 17. Ярошенко,Т. О. (2009). ELibUkr – Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України (першій рік впровадження проекту). Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму. (C. 141–144. Київ, Україна.
 18. Яцишин,А. В. (2015). Про використання відкритих електронних систем у процесі виконання дисертаційних досліджень. Нові інформаційні технології в освіті для всіх : збірник наукових праць. Взято з http://itea-conf.org.ua/2015.
References (Translated and Transliterated)
 1. Open access to scientific information: who, for what and how. KPI imeni Ihoria Sikorskoho. Retrieved from http://kpi.ua/1634-2.
 2. Ogburn, J. (2012). The Movement to Change Scholarly Communication Has Come a Long Way – How Far Might It Go? Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1(10). Retrieved from http://jlscpub.org/jlsc/vol1/iss1/3/.
 3. Luparenko, L. A. (2011). Using electronic journal systems for open access for the production of scientific and educational publications: a comparative analysis of the software. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 5(25). Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/573/449.
 4. Open Access. Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/node/1423
 5. Yaroshenko, T. O. (2009). ELibUkr – Electronic Library: Knowledge Centers at Ukrainian Universities (first year of project implementation). Problemy rozvytku informatsiinoho suspilstva: materialy mizhnar. forumu. (Pp. 141–144). Kyiv, Ukraine.
 6. Scientific libraries of Ukraine. Science of Ukraine: access to knowledge. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SUAK&P21DBN=SUAK
 7. About Licenses – Creative Commons. Retrieved from https://creativecommons.org/licenses/?lang=uk.
 8. Spirin, O. M., Yatsyshyn, A. V., Ivanova, S. M., Kilchenko, A. V., & Luparenko L. A. (2016). Use of electronic open access systems for informational and analytical support of pedagogical researches. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 55(5), 136–174.
 9. Yatsyshyn, A. V. (2015). About the use of open electronic systems in the process of conducting dissertation research. Novi informatsiini tekhnolohii v osviti dlia vsikh: zbirnyk naukovykh prats. Retrieved from http://itea-conf.org.ua/2015.
 10. On Approval of the Procedure for the Formation of the List of Scientific Professional Publications of Ukraine. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 15. 01. 2018 № 32. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18
 11. Farrow, R. (2016). A Framework for the Ethics of Open Education. Open Praxis, 8(2), 93–109. Retrieved from https://doi.org/10.5944%2Fopenpraxis.8.2.291.
 12. Open Educational Resources (OER). Retrieved from https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer.
 13. 2nd World Open Educational Resources (OER) Congress. Ljubljana, Slovenia. 18-20 September, 2017. Retrieved from https://www.oercongress.org/
 14. The Open Definition. Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge. Retrieved from https://opendefinition.org/.
 15. Salo, D. (2013). How to Scuttle a Scholarly Communication Initiative. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1(4). Retrieved from http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1075.
 16. Kunanets, N. E. & Veretennikova, N. V. (2014). Open access to scientific information resources: American experience. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Informatsiini systemy ta merezhi, 783, 354–361. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2014_783_39.
 17. Thomas, L. (2012). Reinsfelder Open Access Publishing Practices in a Complex Environment: Conditions, Barriers, and Bases of Power. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1(1). Retrieved from http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss1/10/.
 18. Manista, F. (2012). “Open Don’t Mean Free”: A Reflection on the Potential Advantages and Disadvantages of Publishing Research via Open Access. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1(2). Retrieved from http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss2/4/.
Сторінки 5-20

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/12/1Havrilova5-20.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174531

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.