Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ КОНТЕНТУ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 316.454.52-057.87:81°243+37.064.3
Автор статті  Олена Ябурова
Назва статті БАЗОВІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ КОНТЕНТУ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі – залученню засобів мобільного навчання та створенню контенту мобільного навчання під час формування англомовної компетентності майбутніх учителів. Автором проаналізовано сучасні наукові роботи, присвячені мобільному навчанню, принципам створення контенту для наповнювання мобільних сайтів, блогів та платформ, вивчено науковий досвід вітчизняних та зарубіжних вчених С. Семерікова, А. Стрюка, М. Стрюка, М. Кислової, М. Бренсфорд, Дж. Дуглас, Дж. Трекслер та інших. Описано базові принципи створення контенту мобільного навчання, які фокусуються на мікро навчанні, гнучкості, підвищенні мотивації до предмету навчання, організації простих візуальних ілюстрацій. Відзначено, що дослідження має практичне значення, оскільки окреслює перспективи впровадження мобільного контенту у процес формування іншомовної компетенції майбутніх вчителів.

Ключові слова

мобільне навчання; мобільне середовище; контент мобільного навчання; майбутні вчителі; іншомовна компетенція.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бугайчук,К. (2012). Мобільне навчання: сутність і моделі впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України.Інформаційні технології і засоби навчання, 1(51), 47–
 2. Кислова,М. (2015). Методика використання мобільного навчального середовища у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків.Інформаційні технології і засоби навчання. 1(51). 77–
 3. Семеріков,С. (2015). Особливості впровадження мобільного навчання: перспективи, переваги та недоліки.Інформаційні технології і засоби навчання, 4(42), 37–39.
 4. Стрюк,М., Стрюк,А. і Семеріков, С. (2015). Мобільність: системний підхід. Інформаційні технології і засоби навчання, 5(49), 1–
 1. Brandsford, M. &Douglas, J. (2000). How People Learn: Brain, mind, experience, and Washington (D.C), USA.
 2. Geddes,S. (2004).Mobile Learning in the 21st Century: Benefit for Learners. Retrieved from http://www.voced.edu.au/content/ngv%3A70571
 3. Traxler, (n.d.). Defining, Discussing and Evaluating Mobile Learning. Retrieved from www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/346/857.
References (Translated and Transliterated)
 1. Buhaichuk,(2012). Mobilelearning: essence and models of introduction in educational process of higher educational establishments MIA of Ukraine. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 1(51), 47–52.
 2. Kyslova, & Slovak, K. (2015). Methods of using mobile learning environments in teaching mathematics of future electromechanical engineer. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 1(51), 77–81.
 3. Semerikov (2015). Development of Mobile Learning Environment as a Problem ofthe Theory and Methods of Use of Information andCommunication Technologies in Education.Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 4(42), 37–39.
 4. Striuk,, Striuk, A., & Semerikov, S. (2015). Mobility: system approach. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 5(49), 1–5.
 5. Brandsford, M. &Douglas, J. (2000). How People Learn: Brain, mind, experience, and school. Washington (D.C), USA.
 6. Geddes,S. (2004).Mobile Learning in the 21st Century: Benefit for Retrieved from http://www.voced.edu.au/content/ngv%3A70571
 7. Traxler,(n.d.). Defining, Discussing and Evaluating Mobile Learning. Retrieved from www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/346/857.
Сторінки 28-36

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/4/3Iaburova28-36.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174533

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.