Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

АКТУАЛЬНІСТЬ ОСУЧАСНЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37.018.4:005.95-057
Автор статті  Олена Розкошна, Світлана Соколовська
Назва статті АКТУАЛЬНІСТЬ ОСУЧАСНЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Анотація

Упровадження інтерактивних технологій в освітянській практиці – одне з найважливіших напрямків підвищення якості підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності використання інтерактивних методів навчання та практичній доцільності їхнього застосування для формування управлінських компетенцій майбутнього фахівця. Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти використання інтерактивних технологій у вищій школі.  Методами дослідження стали теоретичний аналіз, узагальнення, спостереження, тестування та метод експерименту. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні сутності, методології та виявленні проблеми застосування інтерактивних методів навчання, аналізі їхніх переваг над традиційними методиками, а також методичних рекомендаціях щодо організації проведення ділової гри як ефективного інтерактивного методу засвоєння знань із дисципліни «Менеджмент». Як висновок наведено необхідність  використання інтерактивних методів для формування пізнавально-професійних мотивів та інтересів сучасного студентства. На практиці це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності випускників навчальних закладів у реаліях наявного бізнес-середовища.

Ключові слова інтерактивні методи навчання; менеджмент; професійна підготовка; ділова гра.
Список використаних джерел                                                               
 1. Пометун, О.І. і Пироженко, Л.В. (2003). Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ, Україна: А.С.К..
 2. Панфилова, А.П. (2003). Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала: учебное пособие. Санкт-Петербург, Россия: ИВЭСЭП, «Знание».
 3. Percival, Е. & Ellington, H. (1984). A Handbook of Educational Technology. London, Great Britain: N.Y.
 4. Розкошна,О. А. (2014). Методичні вказівки щодо проведення ділової гри-тренінгу на тему «Експертні методи прийняття управлінських рішень». Суми, Україна: ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
 5. Розкошна, О.А. (2011). Інтерактивні методи викладання дисципліни «Менеджмент». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України», 19-20 жовтня, Т.1 (c. 129-131).. Київ, Україна: Академія муніципального управління.
 6. Сравнительно-исторический анализ проблемы интерактивного обучения естествознанию. (б.д.). Взято з http:// trusovo.ucos.ru/pub/1-1-0
 7. Шляхтун, П.П. (2011). Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: навчальний посібник. Київ, Україна: «Академія».
References (Translated and Transliterated)
 1. Pometun, O.I. & Pyrozhenko, L.V. (2003). A Modern lesson. Interactive learning technologies. Kyiv, Ukraine: A.S.K.
 2. Panfilova, A.P. (2003). Game and technical management. Interactive technologies for teaching and organizational development of the personnel: a tutorial. Sankt-Peterburg, Russia: IVJeSJeP, “Znanie “.
 3. Percival, Е. & Ellington, H. (1984). A Handbook of Educational Technology. London, Great Britain: N.Y.
 4. Rozkoshna, O.A. (2014). Methodological recommendations on conducting business game-training on the subject of “Expert methods of making management decision”. Sumy, Ukraine: DVNZ “Ukrainska akademiia bankiv'koi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy“.
 5. Rozkoshna, O.A. (2011). Interactive methods of teaching the course “Management”. Proceedings of mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Sotsialno-ekonomichni reformy v konteksti intehratsijnoho vyboru Ukrainy“. Vol. 1. (Pp. 129-131). Kyiv, Ukraine: Akademiia munitsypalnoho upravlinnia.
 6. Comparative and historic analysis of the issue of Science interactive learning. (n. d.). Retrieved from http:// trusovo.ucos.ru/pub/1-1-0.
 7. Shliakhtun, P.P. (2011). Methodology of teaching socio-humanitarian disciplines. Kyiv, Ukraine: “Akademiia“
Сторінки 59-69

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/11/6Rozkoshna59-69.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174537

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.