Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37.013.64:371 (039.4)
Автор статті  Сергій Коношенко, Наталія Коношенко, Юлія Худавердієва
Назва статті ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Анотація

У статті обґрунтовано, що формування громадянської спрямованості особистості має особливе значення, бо тісно пов’язане з формуванням саме громадянської позиції особистості як її результативної сторони. Схарактеризовано громадянську спрямованість особистості як схильність індивіда до активної діяльності на основі домінантних суспільних, громадянських інтересів і вищих соціальних потреб щодо самовираження. Розкрито ґенезу громадянського виховання дітей і молоді в історії вітчизняної педагогіки. Виділено базові життєві цінності, типи самовизначення особистості, характер смислоутворювальних мотивів, життєві настанови людини як структурні компоненти громадянськості як комплексної якості людини. Теоретично обґрунтовано, що громадянська спрямованість особистості характеризується позитивним ставленням до певних видів діяльності та інтегрується в активній життєвій позиції громадянина.
Ключові слова громадянство; спрямованість; формування; виховання; структура; компонент.
Список використаних джерел                                                               
 1. Андрущенко В.Л., Губерський Л.В., Даниленко В.І. (2014). Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування. Київ, Україна: Алерта.
 2. Бромлей Ю.В. (2013). Этнос и этнография. Москва, Россия: Просвещение.
 3. Вишневський О.І. (2006). Сучасне українське виховання. Львів, Україна: Світоч.
 4. Киричук О.В. (2007). Індикатори і показники громадянського самовизначення особистості. Київ, Україна: Апостиль.
 5. Борисова З. Н., Кузьменко В. У. (Ред.). (2012). Хрестоматія з історії педагогіки: навчальний посібник. Київ, Україна: Вища школа.
 6. Волинка Г. І. (Ред.). (2015). Читанка з історії філософії. Київ, Україна: Довіра.
References (Translated and Transliterated)
 1. Andrushchenko, V. L., Hubernskyi, L. V., & Danylenko, V. I. (2014). Spiritual orientations of the youth: dynamics and development. Kyiv, Ukraine: Alerta.
 2. Bromlei, Yu. V. (2013). Ethnos and ethnography. Moscow, Russia: Prosveshchenie.
 3. Vyshnevskyi, O. I. (2006). Modern Ukrainian education. Lviv, Ukraine: Svitoch.
 4. Kyrychuk, O. V. (2007). Indicators and rate of civil self-determination of a person. Kyiv, Ukraine: Apostyl.
 5. Borysova, Z. N., Kuzmenko, V. U. (Eds.). (2012). The collection of pedagogy history: tutorial. Kyiv, Ukraine: Vyshcha shkola.
 6. Volynka, H. I. (2015). Reader of philosophy history. Kyiv, Ukraine: Dovira.
Сторінки 84-94

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/13/8Konoshenko84-94.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174539

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.