Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СОЦІАЛЬНА КРЕАТИВНІСТЬ У СТРУКТУРІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:37.011.3-051:316-026.15
Автор статті  Микола Саврасов, Клим Александров
Назва статті СОЦІАЛЬНА КРЕАТИВНІСТЬ У СТРУКТУРІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Анотація

Дослідження присвячене теоретичному та емпіричному вивченню основних психологічних особливостей прояву соціальної креативності в структурі творчих здібностей майбутніх педагогів під час професійної підготовки. Проаналізовано різні підходи до проблем творчості та креативності, особливості застосування креативного підходу до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів; запропоновано концепцію формування і розвитку креативного мислення студентів; при цьому навчання розглянуто як процес вирішення професійно орієнтованих, розумових і творчих завдань, відповідно до якого передбачається впровадження форм і методів активного навчання майбутніх педагогів, розвиток їхньої пізнавальної самостійності в навчально-науково-дослідницькій і майбутній діяльності.
Ключові слова креативність особистості; соціальна креативність; комунікативна креативність; творчість; майбутній педагог; самосвідомість; соціальна невизначеність; професійна підготовка; структура; чинник.
Список використаних джерел                                                               
 1. Гилфорд, Дж. (2000). Три стороны интеллекта: Психология мышления. Москва, Россия: Прогресс.
 2. Ігнатович,О.М. (2004). Психологічні особливості творчої самодіяльності особистості як умови професійної підготовки майбутніх психологів (Автореферат кандидатської дисертації).  Київ, Україна.
 3. Єрмола, А. М. (2003). Креативність в основі моніторингу. Практична психологія і соціальна робота, 8, 71–72.
 4. Ильиных,А.Е. (2011). Социальная креативность личности: психологическая структура. Известия Саратовского университета, Т. 11. Сер. Философия. Психология. Педагогика, 3, 76–87.
 5. Куницына,В.Н, Погольша, В. М. (2003). Межличностное общение: учебник для ВУЗов. Санкт-Петербург, Россия: Питер.
 6. Лучанська, В. (2007). Проблема креативності в сучасній психології. Соціальна психологія, 3, 154–161.
 7. Макаренко, Н.М (2008). Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів. (Автореферат кандидатської дисертації). Київ, Україна.
 8. Максименко, С. Д. (2006). Генеза здійснення особистості. Київ, Україна: «КММ».
 9. Матюшкин, А. М. (2009). Психология мышления. Мышление как разрешение проблемных ситуаций: учебное пособие. Москва, Россия: КДУ.
 10. Моляко, В. О (2002). Психологічна теорія творчості. Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 22, 350–357.
 11. Розова, Т. М. (2007). Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів (Автореферат кандидатської дисертації). Київ, Україна.
 12. Саврасов, М. В., Єрмоленко, К. В. (2016). Психологічний аналіз теоретико-методологічних передумов дослідження соціальної креативності майбутніх психологів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки, 1(16), 188–192.
 13. Санникова,О.П., Белоусова, Р. В. (2001). Оценка показателей коммуникативной креативности с помощью оригинальной методики. Наука i освiта, 6, 52–54.
 14. Хомуленко, Т.Б. (2016).Зміст та розвиток креативності в освітньому просторі. Теорія і практика управління соціальними системами, 4, 35–46.
 15. Чичук, Е. Ю. (2006). Побудительные основания социальной креативности личности (на материале социономических профессий. (Кандидатська дисертація). Краснодар, Россия.
 16. Яковлева,Е.Л. (1996). Развития творческого потенциала личности как цель образования. Мир психологии, 2, 148–151.
References (Translated and Transliterated)
 1. Gilford, Dzh. (2000). Three sides of intelligence: Psychology of thinking. Moscow, Russia: Progress.
 2. Ihnatovych, O.M. (2004). Psychological properties of creative self-activities of a personality as conditions of future psychologists’ professional training. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv, Ukraine.
 3. Yermola, A. M. (2003). Creativity as a basis of monitoring. Praktychna psykholohiia i sotsialna robota, 8, 71–72.
 4. Il’inyh, A.E. (2011). Social creativity of a personality: psychological structure. Izvestija Saratovskogo universiteta, T. 11. Ser. Filosofija. Psihologija. Pedagogika, 3, 76–87.
 5. Kunicyna, V.N & Pogol'sha, V.M. (2003). Interpersonal communication: textbook for tertiary institutions. Sankt-Peterburh, Russia: Piter.
 6. Luchanska, V. (2007). The issue of creativity in modern psychology. Sotsialna psykholohiia, 3, 154–161.
 7. Makarenko, N.M (2008). Psychological factors of developing future practical psychologists’ creative thinking. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv, Ukraine.
 8. Maksymenko, S. D. (2006). Genesis of a personality’s realization. Kyiv, Ukraine: «KMM».
 9. Matiushkin, A. M. (2009). Psychology of thinking. Thinking as solving problem situations: tutorial. Moskow, Russia: KDU.
 10. Moliako, V. O (2002). Psychological theory of creativity. Naukovi zapysky Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy, 22, 350–357.
 11. Rozova, T. M. (2007). Creativity as a factor of developing professional and communicative skills of future psychologists. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv, Ukraine.
 12. Savrasov, M.V. & Yermolenko, K.V. (2016). Psychological analysis of theoretical and methodological conditions of studying future psychologists’ social creativity. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Psykholohichni nauky, 1(16), 188–192.
 13. Sannikova,O.P. & Belousova, R. V. (2001). The assessment of indicators of communicative creativity by means of the original methods. Nauka i osvita, 6, 52–54.
 14. Khomulenko, T.B. (2016). The content and development of creativity in educational process. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 4, 35–46.
 15. Chichuk, E.Yu. (2006). Improving incentives of a personality’s social creativity (based on the materials of socionomical professions. (PhD dissertation). Krasnodar, Russia.
 16. Yakovleva, E.L. (1996). Developing creative potential of a personality as a goal of education. Mir psihologii, 2, 148–151.
Сторінки 105-115

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/7/10Savrasov105-115.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174541

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.