Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:373.3.011.3-51:005.591.6
Автор статті  Олена Зубарєва
Назва статті ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті розглянуто чинники формування в майбутніх педагогів інноваційної культури; розкрито сутність інновації в освіті та зміст інноваційно-педагогічної культури вчителя; проаналізовано різні підходи до визначення поняття «інноваційна культура». Виділено складові компоненти інноваційно-педагогічної культури та проаналізовано провідні особистісні професійно значущі якості сучасного педагога й особливості його інноваційної діяльності. Висунуте положення про формування інноваційної культури вчителя початкових класів під час професійної підготовки як одного з головних завдань навчально-виховного процесу вищого навчального закладу. Приділено увагу питанню формування особистості майбутнього педагога засобами інтенсифікації інноваційних процесів в освіті, що є забезпеченням розвитку інноваційного мислення, інноваційної культури майбутнього педагога та готовності до інноваційної педагогічної діяльності. Висвітлено принципи інноваційної педагогічної діяльності, а саме: диференціації, індивідуалізації, демократизації освіти та принципу інтеграції як процесу, що дає додаткові можливості творчого розвитку, формування якісного базису інтелектуально-пізнавальної, емоційно-чуттєвої та інноваційної культури майбутнього педагога.
Ключові слова інновація; культура; інноваційна культура педагога; інноваційна діяльність.
Список використаних джерел                                                               
 1. Дичківська, І. М. (2012). Інноваційні педагогічні технології. Київ, Україна: «Академвидав».
 2. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07. 2007р. № 40-IV (зі змінами і доповненнями). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-153.   
 3. Краснокутська, Н. В. (2003). Інноваційний менеджмент. Київ, Україна: КНЕУ.
 4. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. (2016). М. Грищенко (Ред.). Київ, Україна: Міністерство освіти і науки України.
 5. Онищук, Л. А. (2017) Гуманізація освіти як основна детермінанта розвитку особистості. Український педагогічний журнал, 3, 102–108.
 6. Підласий, І. П. (2004). Практична педагогіка або три технології. Київ, Україна: Видавничий дім «Слово».
 7. Якушева, С. Д. (2010). Основы педагогического мастерства: учебник. Москва, Российская Федерация: Издательский центр «Академия».
References (Translated and Transliterated)
 1. Dychkivska, I. M. (2004). Innovative pedagogical technologies. Kyiv, Ukraine: Academvydav.
 2. The Law of Ukraine “On Innovation Activity” from 04.07.2007 р. № 40-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
 3. Krasnokutska, N. V. (2003). Innovative Management. Kiev, Ukraine: КNЕU.
 4. New Ukrainian School. Conceptual Principles of Reforming High School. (2016 M.Gryshchenko (Ed.). Kyiv, Ukraine: Ministry of Education and Science of Ukraine.
 5. Onyshchuk, A. (2017). Humanization of education as the main determinant of personality development. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 102–108.
 6. Pidlasyi, P. (2004). Practical pedagogy or three technologies. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi dim “Slovo”.
 7. Yakusheva, D. (2010). Fundamentals of Pedagogical Skills: Textbook. Moscow, Russian Federation: Izdatelskii  tsentr “Akademyia”.
Сторінки 116-125

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/9/11Zubarieva116-125.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174542

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.