Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 373.2.011.3-051.87:78
Автор статті  Неля Кривошея
Назва статті ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Анотація

Статтю присвячено встановленню принципів формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Думка автора ґрунтується на тому, що принципи підготовки майбутнього педагога є такими постійними факторами, які простежується в більшості випадків незалежно від часу та обставин, підтверджені практикою узагальнення, виведеними з фактів, які спостерігались багато разів. У статті проаналізовано систему дидактичних принципів, що розбудовується у вітчизняній педагогічній науці.

Спираючись на основоположні принципи дидактики та враховуючи сучасні теоретичні напрацювання, визначено та розкрито зміст специфічних принципів формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, а саме: демократизація та культуровідповідність, що передбачає забезпечення єдності у формуванні, з одного боку, оригінальності і самостійності оцінювальних позицій студентів, з іншого – засвоєння стандартів світової і національної культури. Принцип педагогічної і мистецької спрямованості забезпечує підвищення рівня методичної підготовки майбутніх музичних керівників і музичної підготовки майбутніх вихователів; принцип інтеграції та автономізації спрямований на посилення міждисциплінарних зв’язків з одночасним збереженням фахової специфіки в підготовці майбутніх музичних керівників і вихователів; принцип діалогізації та особистісно зорієнтованої едукації виражає необхідність досягнення партнерських стосунків між суб’єктами навчання при збереженні самобутності кожної особистості.

Ключові слова професійна підготовка; майбутні вихователі; дошкільна освіта; музично-педагогічна компетентність; принципи.
Список використаних джерел                                                               
  1. Балаєва, К. (2018). Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності. Чернівці, Україна: Місто.
  2. Бех, І. Д. (2003). Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. Київ, Україна: Либідь.
  3. Бєлєнька, Г. В. (2015). Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід. Умань, Україна: Сочінський.
  4. Гаврілова, Л. i Псарьова, Л. (2016). Інтерпретація музичного твору: теоретичні аспекти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, Вип. 3. Взято з: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2016-rik/vipusk-3-2016/257-interpretatsiya-muzichnogo-tvoru-teoretichni-aspekti.
  5. Кремень, В. Г. (2006). Нові вимоги до якісної освіти. Освіта України, 45-46, 6–7.
References (Translated and Transliterated)
  1. Balaieva, K. (2018). Training future educators of preschool educational institutions for using innovative technologies in professional activity. Chernivtsi, Ukraine: Misto.
  2. Bekh, I. D. (2003). Personality-cantered approach: scientific and practical principles. Kyiv, Ukraine: Lybid.
  3. Bielienka, H. V. (2015). Training future educators for work with preschool children: a competence-based approach. Uman, Ukraine: Sochinskyi.
  4. Havrilova, L. & Psariova, L. (2016). Interpretation of a musical composition: theoretical aspects. Profesionalizm pedahoha: teoretychni i metodychni aspekty, 3. Retrieved from http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2016-rik/vipusk-3-2016/257-interpretatsiya-muzichnogo-tvoru-teoretichni-aspekti.
  5. Kremen,V. H. (2006). New requirements for quality education. Osvita Ukrainy, 45–46, 6–7.
Сторінки 126-137

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/15/12Kryvosheia126-137.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174545

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.