Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 373.3.016:003-028.31
Автор статті  Валерій Сиротенко, Олена Бондаренко
Назва статті ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація

У статті розглядаються різноманітні літературознавчо-методичні підходи до вивчення художніх творів В. Сухомлинського, представлених у літературних читанках для 2 – 4 класів. Це твори різноманітних жанрів (казки, оповідання, бувальщина), і розміщені вони в різних розділах підручників, за якими вивчається предмет «Літературне читання» у всіх початкових класах. Отже, тексти аналізувалися з урахуванням їхньої жанрової природи, порушених у них проблем (провідним є морально-етичне спрямування творів), а також відповідності змісту розділу, у якому вони подані. Зважаючи на це, визначалися методичні форми, прийоми, ставилися конкретні завдання щодо опрацювання того чи того тексту. Цим також обумовлювалася логістика завдань, які пропонувалися.    

Так, застосовуються такі форми аналізу, як зіставлення з іншими творами (увиразнюється проблематика), з’ясування змістово-художньої ролі повіствування від першої особи, організація дискусії та проведення рольової гри при розгляді оповідань із нетривіальними проблемними ситуаціями, написання творів-роздумів, що дозволяє висловити власну думку стосовно прочитаного, поділ твору на смислові частини та встановлення логічного зв’язку між ними, виконання домашніх завдань, основаних на здійсненні пошуково-аналітичних розвідок.

Ключові слова жанр; морально-етична проблематика; казка; оповідання; бувальщина; фантазування; повіствування від Я; вступна бесіда; робота в парах; дискусія; рольова гра; вибіркове читання; нетривіальна ситуація; історична пам’ять; духовність.
Список використаних джерел                                                               
 1. Барнич, О.В. (2009). Потенціал художньої спадщини В. О. Сухомлинського у розвитку творчих здібностей молодшого школяра. Педагогічні науки, 53, 153–156.
 2. Бех, І. (2018). Компонентна технологія сходження зростаючої особистості до духовних цінностей. Початкова школа, 1, 5–10.
 3. Бувальщина (б.д.). Взято з https://uk.wikipedia.org/wiki/Билиця.
 4. Галич, О.А. (2010). Вступ до літературознавства: підручник для студ. вищ. навч. закл. Луганськ, Україна : Видавництво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
 5. Мартинюк, О. (2017). «Красиві слова і красиве діло» (Урок літературного читання за творами Василя Сухомлинського, 3 клас). Початкова школа, 9, 45–47.
 6. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського в сучасному науково-педагогічному дискурсі (б.д.). Взято з https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/zahalna-informatsiia/yuvilei-vosukhomlynskoho/3356-pedagogichna-spadshchina-v-o-sukhomlins-kogo-v-suchasnomu-naukovo-pedagogichnomu-diskursi.html
 7. Прикметна, О. (2018). Розробка уроку з позакласного читання, 2 клас. Початкова школа, 1, 30–
 8. Савченко, О. (2018). Ідеї В. Сухомлинського у просторі української освіти. Початкова школа, 4, 1–3.
 9. Савченко, О.Я. (2012). Літературне читання. 2 клас. Київ, Україна: Видавничий дім «Освіта».
 10. Савченко, О.Я. (2015). Літературне читання. 4 клас. Київ, Україна: Видавничий дім «Освіта».
 11. Федотенко, С. (2017). Урок з літературного читання у 4 класі. Початкова школа, 12, 23–

 

References (Translated and Transliterated)
 1. Barnych, O. (2009). Potencial of V. O. Sukomlynskyi’s creative legacy in the development of young learners’ creative skills. Pedahohichni nauky, 53, 153–156.
 2. Bekh, (2018). Component technology of developing growing person spiritual values. Pochatkova shkola, 1, 5–10.
 3. True story (n.d.). Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Bylytsia.
 4. Halych, O. (2010). Introduction to Literature Studies: a textbook for university students. Luhansk, Ukraine: Vydavnytstvo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka».
 5. Martyniuk, O. (2017). «Beautiful words and beautiful actions» (Lesson of Literary reading after the works of Vasyl Sukhomlynskyi, the 3rd form). Pochatkova shkola, 9, 45–47.
 6. Pedagogical heritage of V. O. Sukhomlynskyi in modern scientific and pedagogical discourse. (n. d.). Retrieved from https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/zahalna-informatsiia/yuvilei-vosukhomlynskoho/3356-pedagogichna-spadshchina-v-o-sukhomlins-kogo-v-suchasnomu-naukovo-pedagogichnomu-diskursi.html
 7. Prykmetna, O. (2018). Plan of the lesson of home reading, the 2nd form. Pochatkova shkola, 1, 30–31.
 8. Savchenko, O. (2018). Ideas of V.Sukhomlynskyi in the sphere of Ukrainian education. Pochatkova shkola, 4, 1–3.
 9. Savchenko, O. (2012). Literary Reading, the 2nd form. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi dim «Osvita».
 10. Savchenko, O. (2015). Literary Reading, the 4th form. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi dim «Osvita».
 11. Fedotenko, S. (2017). Lesson of Literary reading in the 4th form. Pochatkova shkola, 12, 23–25.
Сторінки 138-150

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/16/13Syrotenko138-150.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174547

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.