Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МОДА СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК СИНТЕЗ ЦІННОСТЕЙ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ ДЛЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.14:[7.011(687.1)+316.752]:37.036.5
Автор статті  Олена Лихолат
Назва статті МОДА СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК СИНТЕЗ ЦІННОСТЕЙ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ ДЛЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТІ

Анотація

Стаття висвітлює теоретичні аспекти вивчення зв’язку культури і професійної освіти як фактора інкультурації особистості майбутнього педагога професійної освіти. Окрему увагу в статті звернено на основні аспекти культурологічного підходу організації професійної освіти: аксіологічний, технологічний і особистісно-творчий. Авторкою виокремлено і проаналізовано моду як ціннісний прояв цивілізаційного досягнення людства, синтез культурних цінностей, змістовно-смислову основу професії та фахового навчання. Проаналізовано одяг як феномен культури, художню форму, основу творчості, розкриті його ціннісні ознаки і властивості. Окремий напрям дослідження складають систематизовані відомості про силуетні лінії, композиційні рішення, конструктивно-декоративні особливості костюмів Крістобаля Баленсіаги і Крістіана Діора як носіїв культурних цінностей і змістовно-смислової основи практики професійної освіти.

Ключові слова професійна освіта; культура; культурні цінності; мода; індустрія моди; кутюр’є; одяг; костюм; творчість.
Список використаних джерел                                                               
 1. Барт, Р. (2003). Система Моды. Статьи по семиотике культуры. (Пер. с фр.). Москва, Россия: Издательство им. Сабашниковых.
 2. Володин, В. А. (Ред). (2001). Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль. Москва, Россия: Аванта+.
 3. Герчанівська, П. Е. (2015). Культурологія: термінологічний словник. Київ, Україна: Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 4. Гофман, А. (2014). Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. (3-е изд.). Санкт-Петербург, Россия: Питер.
 5. Ермилова, Д. Ю. (2003). История домов моды: Учеб. Пособие для высш. учебн. заведений. Москва. Россия: Издательский центр «Академия».
 6. Зелинг, Ш. (2000). Мода. Век модельеров. (Mode. Das Jahrhundert der Designer. 1900-1999). Kёльн: KONEMANN.
 7. Кісіль, М. В. (2010). Концепції формоутворення костюму в західноєвропейському дизайні ХХ століття: витоки, розвиток, тенденції. (Дис. канд. мистецтвознавства). Харків, Україна: Харківська державна академія дизайну і мистецтв Міністерства освіти і науки України.
 8. Кисельова, К. О. (2015). Формоутворення жіночого костюма 50-х років ХХ століття. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 210(1), 101–108.
 9. Музальов, О. О. (2012). Культурологія: навчальний посібник для учнів, студентів і викладачів. Львів, Україна.
 10. Нерсесов, Я. (2002). Путешествие в мир: Мода. Москва, Россия: ОЛМА-ПРЕСС Гранд.
 11. Petrenko, V. V. (2018). Fashion as a form of self-affectation of the subject the access code to personal identity in the postclassical project of the subject’s philosophy. Tomsk state university journal, 432, 41–50. DOI: 10.17223/15617793/432/5.
 12. Radclyffe-Thomas, N. (2018). Designing a sustainable future through fashion education. Clothing cultures, 5(1), 183–188. DOI: 10.1386/cc.5.1.183_1.
 13. Свендсен, Л. (2007). Философия моды. (Пер. с норв.). Москва, Россия: Прогресс-Традиция.
 14. Скуратовская, М. (2013). 100 великих творцов моды. Москва, Россия: Вече.
 15. Фогг, М. (2015). Мода. Всемирная история. (Пер. с англ.). Москва, Россия: ООО «Магма».
 16. Холландер, Э. (2015). Взгляд сквозь одежду. (Пер. с англ.). Москва, Россия: Новое литературное обозрение.
 17. Steele, V. (2004). Encyclopedia of Clothing and Fashion. (V.1). Thomson Gale, a part of the Thomson Corporation.
 18. Шинкарук, В. (Ред.). (2002). Філософський енциклопедичний словник. НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Київ: Абрис.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bart, R. (2003). Fashion System. Articles on the semiotics of culture. (Transl. from french. to rush.). Moskow, Russia: Izdatelstvo im. Sabashnikovyih.
 2. Volodin, V. A. (Ed). (2001). Modern Encyclopedia Avanta +. Fashion & Style. Moskow, Russia: Avanta+.
 3. Herchanivska, P. E. (2015). Culturology: terminological dictionary. Kyiv, Ukraine: Natsionalna Akademiia kerivnikh kadriv kultury i mystetstv.
 4. Gofman, A. (2014). Fashion and people: a new theory of fashion and fashionable behavior. (3rd ed.). Sankt-Peterburg, Russia: Piter.
 5. Ermilova, D. Yu. (2003). The history of fashion houses: Textbook for higher education Moskow, Russia: Izdatelskiy tsentr «Akademiya».
 6. Zeling, Sh. (2000). Century fashion, 1900–1999. (Mode. Das Jahrhundert der Designer. 1900-1999). Koln, Deutschland: KONEMANN.
 7. Kisil, M. V. (2010). Concepts of shaping a suit in the Western European design of the twentieth century: origins, development, trends. (PhD dissertation). Kharkiv, Ukraine: Kharkivska derzhavna akademiia dizainu i mystetstv Ministerstva osvity i nauky Ukrainy.
 8. Kyselova, K. O. (2015). Formation of a women's costume of the 50s of the twentieth century. Ukrayinska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku, 21(1), 101–108.
 9. Muzalov, O. O. (2012). Culturology: A guide for students, students and teachers. Lviv, Ukraine.
 10. Nersesov, Ya. (2002). Travel to the world: Fashion. Moskow, Russia: OLMA-PRESS Grand.
 11. Petrenko, V. V. (2018). Fashion as a form of self-affectation of the subject the access code to personal identity in the postclassical project of the subject’s philosophy. Tomsk state university journal, 432, 41–50. DOI: 10.17223/15617793/432/5.
 12. Radclyffe-Thomas, N. (2018). Designing a sustainable future through fashion education. Clothing cultures, 5(1), 183–188. DOI: 10.1386/cc.5.1.183_1.
 13. Svendsen, L. (2007). Fashion philosophy. (Transl. from Norv. into Rush.). Moskow, Russia: Progress-Traditsiya.
 14. M. (2013). 100 great fashion creators. Moskow, Russia: Veche.
 15. Fogg, M. (2015). Fashion. The World History. (Transl. from Engl. into Rush.). Moskow: OOO “Magma”.
 16. Hollander, E. (2015). A look through the clothes. (Transl. from Engl. into Rush.). Moskow: Novoe literaturnoe obozrenie.
 17. Valerie. (2004). Encyclopedia of Clothing and Fashion. (V.1). Thomson Gale, a part of the Thomson Corporation.
 18. Shynkaruk, V. (Ed.). (2002). Philosophical Encyclopedia Dictionary. NAN Ukrainy, In-t filosofii im. H. S. Skovorody. Kiyiv: Abris.
Сторінки 151-167

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/14/14Lykholat151-167.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174548

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.