Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПЕДАГОГІЧНА ІМПРОВІЗАЦІЯ: ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37.011.3-51:005.336
Автор статті  Володимир Смиренський
Назва статті ПЕДАГОГІЧНА ІМПРОВІЗАЦІЯ: ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ

Анотація

У статті досить докладно розглянуто зміст, функції та види педагогічної імпровізації. У педагогічній діяльності творчість є стрімким, динамічним, яскраво емоційним, оригінальним і водночас суперечливим і складним процесом. Педагог разом з учнями прагне до пізнання істини шляхом удосконалення нагромаджених у попередній діяльності знань і вмінь. Значна роль при цьому належить педагогічній імпровізації як невід’ємній частині діяльності педагога, яка виступає одним із засобів «пожвавлення» творчого процесу, оригінальною формою доведення його результатів до досконалості. Педагогічна імпровізація надає привабливого забарвлення педагогічній діяльності, сприяє ефективному втіленню задуму вчителя, допомагає орієнтуватися в найнесподіваніших педагогічних ситуаціях, миттєво знаходити з них вдалий вихід, спрямовувати їх на служіння навчанню, вихованню й розвитку, загострювати увагу вихованців, їхній інтерес до навчання. Педагогічна імпровізація є об’єктивною складовою навчально-виховного процесу, яка виступає засобом інтуїтивного пошуку оперативного розв’язання суперечностей між його стереотипними та несподіваними елементами в безпосередньому спілкуванні  вчителя й учнів.

Ключові слова імпровізація; педагогічна імпровізація; творчість; педагогічне спілкування; інтуїція.
Список використаних джерел                                                               
 1. Берикханова, Л. Ю. (1990). Педагогическая импровизация в деятельности учителя. (Дис. канд. пед. наук). Тюмень, Россия: ТГПУ.
 2. Гришин, Э. А. (1974). Чтобы стать учителем. Владимир, Россия.
 3. Дубяга, С. М. (2008). Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної імпровізації.(Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
 4. Дудель, С. П. (1981). Единство плана (логические основы) и импровизации. Москва, Россия: Знание.
 5. Загвязинский, В. И. (1987). Педагогическое творчество учителя. Москва, Россия: Просвещение.
 6. Кан-Калик, В. А. (1976). Педагогическая деятельность как творческий процесс. Грозный, Россия: Чеченское книжное издательство.
 7. Смиренський, В. М. (2017). Педагогічна імпровізація вчителя музики як важливий компонент його професіоналізму. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5(1), 265– Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/25.%20Smyrenskyi%20s.%20265-273.pdf
 8. Смиренський, В. М. (2018). Стереотипне та імпровізаційне в педаогічній діяльності. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 7, 150– Взято з http://pptma.dn.ua/files/2018/7/13.%20Smyrenskyi%20150-168.pdf
 9. Харькин, В. Н. (1992). Педагогическая импровизация: Теория и методика. Москва, Россия: МИП «NB Магистр».
References (Translated and Transliterated)
 1. Berikkhanova, L. (1990). Pedagogical improvisation of teacher’s activities. (PhD dissertation). Tyumen', Russia: TGPU.
 2. Grishin, E. A. (1974). To become a teacher. Vladimir, Russia.
 3. Dubiaha, S. M. (2008). Future primary school teacher training for pedagogical improvisation. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv, Ukraine: Natsionalnyi pedahohichnyj universytet imeni M. P. Drahomanova.
 4. Dudel', S. P. (1981). The unity of a plan (logical basis) and improvisation. Moscow, Russia: Znanie.
 5. Zagvyazinskij, V. I. (1987). Teacher pedagogical creativity. Moscow, Russia: Prosveshchenie.
 6. Kan-Kalik, V. A. (1976). Pedagogical activity as a creative process. Groznyj, Russia: Chechenskoe knizhnoe izdatel'stvo.
 7. Smyrenskyi, V. (2017). Music teacher pedagogical improvisation as an important component of the professionalism. Profesionalizm pedahoha: teoretychni i metodychni aspekty, 5(1), 265–273. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/25.%20Smyrenskyi%20s.%20265-273.pdf
 8. Smyrenskyi, V. (2018). Stereotype and improvisation in pedagogical activities. Profesionalizm pedahoha: teoretychni i metodychni aspekty, 7, 150–168. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2018/7/13.%20Smyrenskyi%20150-168.pdf
 9. Khar'kin, V. N. (1992). Pedagogicheskaya improvizaciya: Teoriya i metodika. Moscow, Russia: MIP «NB Magistr».
Сторінки 168-184

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/18/15Smyrenskyi168-184.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174549

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.