Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:33
Автор статті  Наталя Дермельова, Ольга Ночовка
Назва статті ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті обґрунтовано важливість оновлення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музики початкової школи, що зумовлено імплементацією реформи Нової української школи, а також новими стандартами початкової та вищої освіти. Під час дослідження чинників, що впливають на трансформацію навчального контенту, авторки спираються на потужну теоретичну і нормативно-правову базу. У статті зроблено висновок, що ключовими аспектами оновлення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музики початкової школи мають стати діяльнісна спрямованість процесу підготовки, чітке структурування вимог до навчальних досягнень студентів, орієнтація на дотримання інтегративного підходу через узгодження програмового змісту предметів мистецької освітньої галузі із змістом інших освітніх галузей, готовність застосування формувального й вербального оцінювання тощо. Ці аспекти дозволили авторкам указати на необхідність перегляду і трансформації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музики початкової школи на бакалаврському рівні вищої освіти.

Ключові слова професійна підготовка; майбутній учитель музики початкової школи; компетентнісний підхід; інтегративний підхід; педагогічне проектування.
Список використаних джерел                                                               
 1. Волошко, Л. Б. (2005). Професійна компетентність студентів як предмет психолого-педагогічного аналізу. Наука і сучасність, 48, 22−32.
 2. Державний стандарт початкової освіти. №87. (2018, 21 лютого). URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
 3. Закон України про освіту. №2145-19. (2017, 5 вересня). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 4. Концепція «Нова українська школа. (2016, 27 жовтня). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf
 5. Митник О. (2008). Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи. Початкова школа, 7, 35–37.
 6. Онищенко, І. (2012). Модель формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія та практика, 8, 94−101.
 7. Пометун, О. (2005). Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти. Рідна школа, 1, 65–69.
 8. Хижна, О. П. (2007). Художньо-педагогічна діяльність учителя початкової школи (теоретико-методологічний та методичний аспекти). Київ, Україна: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.
References (Translated and Transliterated)
 1. Voloshko, L. B. (2005). Students’ professional competence as a subject of psychological and pedagogical analysis. Nauka i suchasnist, 48, 22–32.
 2. State Standard of Primary Secondary Education. №87. (2018, February 21). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ru/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
 3. Law of Ukraine on education. № 2145-19. (2017, September 5). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 4. Concept “New Ukrainian school”. (2016, October 27). Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf
 5. Mytnyk, O. (2008). Development of professional competence of a modern teacher: realities and perspectives. Pochatkova shkola, 7, 35–37.
 6. Onyshchenko, I. (2012). The model for forming the professional competence of the future primary school teacher. Navchannia I vykhovannia obdarovanoi osobystosti: teoriia ta praktyka, 8, 94–101.
 7. Pometun, O. (2005). Competency approach – the most important benchmark for the development of modern education. Ridna shkola, 1, 65–69.
 8. Khyzhna, O.P. (2007). Artistic and pedagogical activity of the primary school teacher (theoretical and methodological aspects). Kyiv, Ukraine: Vyd-vo NPU imeni M. P. Dragomanova.
Сторінки 185-194

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2019/16_Nochovka_185-194.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174551

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.