Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147
Автор статті  Ксенія Єгорова
Назва статті МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Анотація

Стаття присвячена питанню формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем. Процес формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем на формувальному етапі експерименту здійснювався поетапно і включав, відповідно до моделі, адаптивно-ознайомлювальний; пошуково-інформаційний; практико-моделювальний; аналітико-узагальнюючий етапи. Кожен етап мав певну мету, але всі вони відповідали компонентам розробленої моделі і спрямовувалися на формування готовності соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей шкільного віку з дитячим церебральним паралічем.

Ключові слова майбутні соціальні працівники; формування готовності до соціальної реабілітації; метод; методика; активні методи навчання.
Список використаних джерел                                                               
  1. Берденникова,Н. Г., Мезенцев, В. И, і Панов, Н. И. (2006). Организационное и методическое обеспечение ученного процесса в вузе: учебно-метод. пособие. Санкт-Петербург, Россия.
  2. Галузевий стандарт вищої освіти (2004): Проект: Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (назва освітньо-кваліфікац. рівня), за спец. 23, напрям підготовки 231: Освітньо-проф. програма підготов. бакалавра. Т. С. Яценко та ін. (Розробн.). Київ, Україна.
  3. Єгорова, К. Г. (2018). Соціально-реабілітаційна робота з дітьми молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем: методичні рекомендації. Глухів, Україна.
  4. Поліщук, В. А. (2006). Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти. Н. Г. Ничкало (Ред.). Тернопіль,. Україна.
References (Translated and Transliterated)
  1. Berdennikova, H., Mezentsev, V. Y, Panov, N. Y. (2006). Organisational and methodological support of educational process at higher education institution: tutorial. Sankt-Peterbug, Russia.
  2. Framework Standard of Higher Education (2004): Project: Educational and Classificational Characteristics of Bachelor, in specialty, 23, subject area 231. Osvitno-prof. prohrama pidhotov. bakalavra. S. Yatsenko (dev.). Kyiv, Ukraina.
  3. Yehorova, K. H. (2018). Social and rehabilitative work with primary school children who have cerebral paralysis: methodological recommendations. Hlukhiv, Ukraine.
  4. Polishchuk, A. (2006). Theory and methodology of professional training of social pedagogues in the conditions of continuing education. N. H. Nychkalo (ed.). Ternopil, Ukraine.
Сторінки 195-204

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2019/17_Egorova_195-204.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174552

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.