Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.091.3:004
Автор статті 

Катерина Власенко,Ірина Лов’янова,Тетяна Армаш,Ірина Сітак,Олена Чумак

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ»

Анотація

Статтю присвячено особливостям практичного використання електронних курсів для забезпечення мобільності майбутніх фахівців під час їхньої професійної підготовки. Акцентовано увагу на нагальній потребі у використанні різноманітних інформаційно-комунікаційний технологій, зокрема електронних курсів, які в нових освітніх умовах є не лише економічно прийнятними, але й потужним засобом здобуття нових знань, умінь і навичок. Обґрунтовано переваги та недоліки застосування електронних курсів в освітньому процесі вищої школи. Розглянуто методи використання електронних курсів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін.

Об’єктом дослідження є фундаментальна підготовка студентів у закладах вищої освіти. Предмет дослідження – процес організації математичної підготовки майбутніх фахівців із застосуванням електронних курсів.

Для досягнення поставлених цілей було використано комплекс наукових методів загальнонаукових (аналіз, синтез, зіставлення) та конкретно-наукових (інформаційно-бібліографічний, проблемно-хронологічний). Оперування методами спостереження та бесіди дозволило виокремити переваги та недоліки у використанні електронних курсів та зробити висновки з досліджуваної проблеми. Розглянуто методи використання електронних курсів на прикладі створення дистанційного курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» з описом методики виконання завдань. Показано ефективність контролю, висока активність взаємодії між студентами та викладачами, між самими студентами, можливість комбінації форм та засобів навчання із забезпеченням кожного студента  необхідними матеріалами для самостійного навчання.

Встановлено, що практичне застосування електронних курсів у навчальному процесі сприятиме більш якісному та прогресивному навчанню; формуванню тісної взаємодії викладача і студента; розвитку професійних умінь і навичок самостійної роботи

Ключові слова електронні курси; вища школа; курс «Лінійна алгебра та аналітична геометрія»; майбутні фахівці.
Список використаних джерел                                                               
 1. Власенко, К. В. (2010). Вища математика: елементи лінійної і векторної алгебри [Електронний ресурс]: електронний навч.-метод. посібник для студентів технічних ВНЗ. 1,28 Гб. Краматорськ, ДДМА. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Систем. вимоги. Windows XP, Internet Explorer 7, Sun Java, Adobe Flash Player
 2. Власенко,К.В., Реутова,  І. М. (2009). Геометрія для майбутніх інженерів: навчально-методичний посібник для учнів старшої школи.; за ред. проф. О. І. Скафи; [Донбаська державна машинобудівна академія]. Донецьк, Україна: вид-во «Вебер» (Донецька філія).
 3. Власенко К. В. (2005). Формування умінь і навичок студентів інженерних вищих навчальних закладів у процесі евристичної діяльності. Рідна школа, 4, 55–58.
 4. Власенко К. (2008). До проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Рідна школа, 3–4, 25–27.
 5. Власенко, К., Реутова, І. (2010). Робочий зошит з вищої математики для майбутніх інженерів: навч. посіб. для студентів технічних ВНЗ. Донецьк, Україна: Ноулідж.
 6. Курс «Лінійна алгебра та аналітична геометрія (частина 1)». [Електронний ресурс]. 2015. Взято з http://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=59
 7. Кухаренко В. М. (2012). Про систему дистанційного навчання у відкритому дистанційному курсі.Інформаційні технології в освіті, 11, 32–42.
 8. Лов’янова, І. В., Армаш, Т. С., Бобилєв, Д. Є., Краснощок, А. В. (2018). Система Moodle як засіб підготовки фахівців соціономічних професій. Новітні комп’ютерні технології, 16, 194–204.
 9. Лов’янова, І. В. (2003). Інтерактивне навчання як форма педагогічної 186 взаємодії в системі «учитель-учень». Вісник Житомирського педагогічного університету, 12, 111–113.
 10. Лов’янова, І. В., Корольський, В. В., Віхрова, О. В. (2005). Самостійна робота студентів при вивченні математичних дисциплін у педагогічному ВНЗ. Рідна школа, 8, 60–62.
 11. Умрик, М. А. (2009). Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін. (Дис. канд. пед. наук). Київ: Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.
 12. Blurton, C. New Directions of ICT-Use in Education. [Electronic resource]. Communication and Information Report 1999–2000. 51 p. Retrieved from http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/dl/edict.pdf
 13. Bowen,W.G. et al. (2013). Online learning in Higher Education» [Electronic resource]. Education Next Spring, 13(2). Retrieved from www.educationnext.org/online-learning-in-higher-education.
 14. Dickey, M. D. (2009). Three-Dimensional Virtual Words and Distance Learning: Two Case Studies of Active Words as a Medium for Distance Education. British of Educatioal Technology, 40(3), 480–495.
 15. Dong, T., Ma, Y., Liu, L. (2012). The Application of Cloud Computing in Universities’. Information Engineering and Applications, 154, 938–945. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471- 2386-6_122
 16. Freedman G. (2012). Cloud Technology Can Lift the Fog over Higher Education. Chronicle of Higher Education.
 17. Karim, F., Goodwin, R. (2013). Using Cloud Computing in E-learning Systems. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Technology, 1(1), 65–69.
 18. Lovyanova, I., Vlasenko, K., Krasnoschok, A., Dmytriiev, D., Shponka, R. (2019). Modeling of ICT Competence Formation of Would-be Mathematics Teacher (2019) Information Technologies and Learning Tools, 74(6). DOI: 10.33407/itlt.v74i6.2421
 19. Mendenhall, R. W. (2011). How Technology Can Improve Online Learning – and Learning in General. Chronicle of Higher Education, 6. Retrieved from https://www.chronicle.com/article/How-Technology-Can-Improve/129616.
 20. O'Hara, K. J., Blank, D., Marshall, J. (2015). Computational Notebooks for AI Education. Twenty-Eighth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS) (pp. 263–268). Palo Alto: AAAI Press.
 21. Sultan, N. (2010) Cloud computing for education: A new dawn? International Journal of Information Management, 30, 109–116.
 22. Vlasenko, K., Chumak, O., Sitak, I., Chashechnikova, O. & Lovianova, I. (2019). Developing informatics competencies of computer sciences students while teaching differential equations. Revista ESPACIOS, 40(31), 11. Retrieved from http://www.revistaespacios.com/a19v40n31/19403111.html.
 23. Vlasenko, K., Lovianova, I., Sitak, I., Chumak, O., Kondratyeva, O. (2019) Training of Mathematical Disciplines Teachers for Higher Educational Institutions as a Contemporary Problem. Universal Journal of Educational Research, 7(9), 1892–1900. DOI: 10.13189/ujer.2019.070907
References (Translated and Transliterated)
 1. Vlasenko, K. V. (2010). Higher Mathematics: Elements of Linear and Vector Algebra: elektronnyy navch.-metod. posibnyk dlya studentiv tekhnichnykh VNZ. 1,28 Hb. Kramatorsk, DDMA. 1 elektron. opt. dysk (DVD-ROM); 12 sm. System. vymohy. Windows XP, Internet Explorer 7, Sun Java, Adobe Flash Player.
 2. Vlasenko, K. V. & Reutova, I. M. (2009). Geometry for future engineers: Textbook for High School Students. O.I.Skafa (ed.). Donetsk, Ukraine: vyd-vo «Veber» (Donetska filiia).
 3. Vlasenko, K. V. (2005). Formation of students’ engineering skills in the process of heuristic activity. Ridna shkola, 4, 55–58.
 4. Vlasenko, K. (2008). The problem of formation of professional competence of future engineers-teacher. Ridna shkola, 3–4, 25–27.
 5. Vlasenko, K. & Reutova, I. (2010). Workbook on higher mathematics for future engineers. Donetsk: Noulidzh.
 6. Course in Linear Algebra and Analytical Geometry (Part 1). (2015). Retrieved from http://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=59
 7. Kukharenko, V. M. (2012). About the system of distance learning in open distance course. Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti, 11, 32–42.
 8. Lovianova, I. V., Armash, T. S., Bobyliev, D. Ye., & Krasnoshchok, A. V. (2018). The Moodle system as a tool for training professionals in the socio-economic professions. Novitni kompʺyuterni tekhnolohiyi, 16, 194–204.
 9. Lovianova, I. V. (2003). Interactive learning as a form of pedagogical interaction in the teacher-student system. Visnyk Zhytomyrsʹkoho pedahohichnoho universytetu, 12, 111–113.
 10. Lovianova, I. V., Korolskyi, V. V., & Vikhrova, O. V. (2005) Independent work of students in the study of mathematical disciplines in a pedagogical university. Ridna shkola, 8, 60–62. [in Ukrainian]
 11. Umryk, M. A. (2009) Organization of independent work of future teachers of informatics in the conditions of distance learning of informative disciplines. (PhD dissertation). Kyiv: Natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. M. P. Drahomanova.
 12. Blurton, C. New Directions of ICT-Use in Education. [Electronic resource]. Communication and Information Report 1999–2000. 51 p. Retrieved from http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/dl/edict.pdf
 13. Bowen,W.G. et al. (2013). Online learning in Higher Education» [Electronic resource]. Education Next Spring, 13(2). Retrieved from www.educationnext.org/online-learning-in-higher-education.
 14. Dickey, M. D. (2009). Three-Dimensional Virtual Words and Distance Learning: Two Case Studies of Active Words as a Medium for Distance Education. British of Educatioal Technology, 40(3), 480–495.
 15. Dong, T., Ma, Y., Liu, L. (2012). The Application of Cloud Computing in Universities’. Information Engineering and Applications, 154, 938–945. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471- 2386-6_122
 16. Freedman G. (2012). Cloud Technology Can Lift the Fog over Higher Education. Chronicle of Higher Education.
 17. Karim, F., Goodwin, R. (2013). Using Cloud Computing in E-learning Systems. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Technology, 1(1), 65–69.
 18. Lovyanova, I., Vlasenko, K., Krasnoschok, A., Dmytriiev, D., Shponka, R. (2019). Modeling of ICT Competence Formation of Would-be Mathematics Teacher (2019) Information Technologies and Learning Tools, 74(6). DOI: 10.33407/itlt.v74i6.2421
 19. Mendenhall, R. W. (2011). How Technology Can Improve Online Learning – and Learning in General. Chronicle of Higher Education, 6. Retrieved from https://www.chronicle.com/article/How-Technology-Can-Improve/129616.
 20. O'Hara, K. J., Blank, D., Marshall, J. (2015). Computational Notebooks for AI Education. Twenty-Eighth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS) (pp. 263–268). Palo Alto: AAAI Press.
 21. Sultan, N. (2010) Cloud computing for education: A new dawn? International Journal of Information Management, 30, 109–116.
 22. Vlasenko, K., Chumak, O., Sitak, I., Chashechnikova, O. & Lovianova, I. (2019). Developing informatics competencies of computer sciences students while teaching differential equations. Revista ESPACIOS40(31), 11. Retrieved from http://www.revistaespacios.com/a19v40n31/19403111.html.
 23. Vlasenko, K., Lovianova, I., Sitak, I., Chumak, O., Kondratyeva, O. (2019) Training of Mathematical Disciplines Teachers for Higher Educational Institutions as a Contemporary Problem. Universal Journal of Educational Research, 7(9), 1892–1900. DOI: 10.13189/ujer.2019.070907
Сторінки 5-18

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/73/1Vlasenko5-18.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206633

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.