Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМ КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.14
Автор статті 

Антоніна Рибалко, Катерина Стєпанова

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМ КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі викладання вищої математики англійською мовою в мультинаціональних групах студентів комп’ютерних спеціальностей. Отримання англомовної професійної освіти все більше приваблює сучасну молодь перспективами участі в програмах академічної мобільності та продовження навчання в провідних університетах світу, підвищення їхньої конкурентоздатності на ринку праці. Проаналізовано поширені проблеми мовного та предметного характеру, що виникають в процесі навчання українських та іноземних студентів, що не є носіями англійської мови. Надано рекомендації щодо організації занять і підготовки методичних матеріалів, запропоновано засоби діагностики. Приділено увагу особливостям математичної підготовки майбутніх фахівців сфери інформаційних технологій. Наведені підходи, за досвідом авторів, дозволяють підвищити інтенсивність пізнавальної діяльності студентів загалом і покращити якість отриманих знань і навичок.

Ключові слова вища освіта; вища математика; викладання англійською мовою; мультинаціональні групи; студенти комп’ютерних спеціальностей.
Список використаних джерел                                                               

 

 1. Власенко, К. (2018). Про підготовку до викладання математичних дисциплін англійською мовою кафедрою вищої математики ДДМА. Матеріали міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми математичної освіти: виклики сучасності» Взято з https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/viewFile/5472/4661
 2. Карупу,О.В., Олешко, Т. А., Пахненко, В. В. (2011). Про деякі особливості викладання математичних дисциплін англомовним студентам. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 83, 76–79.
 3. Карупу,О.В., Олешко, Т. А., Пахненко, В. В. (2012). Деякі особливості викладання математичних дисциплін іноземним студентам. Східно-Європейський журнал передових технологій, 2/2 (56), 11–14.
 4. Карупу,О.В., Олешко, Т. А., Пахненко, В. В. (2018). Про викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії англомовним студентам технічних інститутів НАУ. Фізико-математична освіта, 4(18), 59–64.
 5. Нікулін,О.В., Наконечна, Т. В. (2013). Тримовний математичний міні-словник. Дніпропетровськ, Україна: Біла К. О.
 6. Степанян,И.К., Дубинина, Г. А., Ганина, Е. И. (2017). Билингвальный подход к обучению математике иностранных студентов. Международный научно-исследовательский журнал, 12(66), 67–172.
 7. Misiura,Ie., Stiepanova,K. (2017). Higher Mathematics. Guidelines to solving practical tasks on the definite integral for Bachelor's (first) degree students of all specialties Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics. Взято з http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18126
 8. 8. Panova, N., Titarev, V., Toreanik, L. (1995). Integral calculus of functions of one variable: teaching aid for foreign students of all specialties. Kharkiv, Ukraine: Publishing House of KhNUE
References (Translated and Transliterated)
 1. Vlasenko, K. (2018). On preparation for teaching mathematical disciplines in English at the Department of Higher Mathematics of DSMA. Materialy mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi Internet-konferentsii «Problemy matematychnoi osvity: vyklyky suchasnosti». Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/viewFile/5472/4661
 2. Karupu,O.V., Oleshko, T. A., Pakhnenko, V. V. (2011). About some features of teaching mathematical disciplines to English-speaking students. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 83, 76–79.
 3. Karupu, O. V., Oleshko, T. A., Pakhnenko, V. V. (2012). Some features of teaching mathematics to foreign students. Skhidno-Ievropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, 2/2 (56), 11–14.
 4. Karupu, O. V., Oleshko, T. A., Pakhnenko, V. V. (2018). About teaching linear algebra and analytical geometry to English-speaking students of technical institutes of NAU. Fizyko-matematychna osvita, 4(18), 59–64.
 5. Nikulin,O.V., Nakonechna, T. V. (2013). Trilingual mathematical mini-vocabulary. Dnipropetrovsk, Ukraine: Bila K. O.
 6. Stepanyan,I.K., Dubinina, G. A., Ganina, E. I. (2017). A bilingual approach to teaching mathematics to foreign students. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatelskiy zhurnal, 12(66), 167–172.
 7. Misiura,Ie., Stiepanova,K. (2017). Higher Mathematics. Guidelines to solving practical tasks on the definite integral for Bachelors (first) degree students of all specialties. Simon Kuznets Kharkiv national university of economics. Retrieved from http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18126
 8. Panova,N., Titarev,V., Toreanik L. (1995). Integral calculus of functions of one variable: teaching aid for foreign students of all specialties. Kharkiv, Ukraine: Publishing House of KhNUE.
Сторінки 33-44

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/70/3Rybalko33-44.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206637

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.