Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

РОЛЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ПРО ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.1.011.31
Автор статті 

Микола Росновський, Богдан Вовк

Назва статті

РОЛЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ПРО ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Анотація

У статті розкрито актуальність ролі педагога професійного навчання в підготовці майбутніх робітників. Акцентовано увагу на необхідності оволодіння майбутніми педагогами професійного навчання знаннями про сучасні інноваційні технології, які впроваджуються в галузі сільськогосподарського виробництва, та формуванні здатностей із передачі знань майбутнім кваліфікованим робітникам фермерських господарств. Виконано аналіз освітніх ресурсів стосовно сучасних підходів до визначення поняття «інновація». Встановлено, що інноваційна діяльність є вирішальним чинником ефективного розвитку й нарощування обсягів аграрного виробництва, що зумовлює якісні зміни технологій виробництва, суттєві зрушення в його структурі, переоцінку системи мотивації робітників. Розглянуто основні напрямки впровадження інноваційної діяльності в сільськогосподарському виробництві. Проведено аналіз особливостей застосування сучасних інноваційних технологій у галузях освіти і сільськогосподарського виробництва та представлено їхні порівняльні особливості.
Ключові слова педагог професійного навчання; інноваційні технології; інновації; кваліфікований робітник; аграрний профіль.
Список використаних джерел                                                               
 1.  Білінська, В. (2015). Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження. Вісник Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, 7(172), 74–80.
 2. Дегодюк, Е. (2013). Між перегноєм і міндобривами. Fermer, 9(46), 68–70.
 3. Дичківська, І. М. (2004). Інноваційні педагогічні технології. Київ, Україна.
 4. Закон України «Про інноваційну діяльність». (б.д.). Взято з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
 5. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні». (б.д.). Взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.
 6. Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (б.д.). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
 7. Знаменський, І. О. (б.д.). Сучасні підходи до визначення сутності інновацій. Взято з http://www.confcontact.com/2008oktInet_tezi/znamensky.php.
 8. Литвиненко, А. В., Росновський, М. Г. (2018). Основи фермерського господарства (організаційно-економічний аспект). Київ, Україна: Аграрна освіта.
 9. Маринченко, Є. О. (2019). Дуальне навчання як важлива складова інноваційної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Збірник наукових праць «Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 1, 130–135.
 10. Маринченко, Є. О., Ігнатенко, Г. В. (2017). Інноваційні педагогічні технології в процесі підготовки майбутніх інженерів-викладачів. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2(34), 40–47.
 11. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України». (б.д.). Взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-14.
 12. Росновський, М. Г. (2015). Створення та функціонування фермерських господарств в Україні: педагогічний аспект. Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 27, 225–230.
 13. Росновський, М. Г., Логінов, М. І. (2014). Сучасні енерго– та ресурсозберігаючі технології в АПК: педагогічний аспект. Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 24, 215–225.
 14. Садиков, М. А. (2002). Управління інноваційними процесами в аграрній сфері АПК. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна: Ін-т аграр. економіки УААН.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bilinska, V. (2015). Modern innovative technologies in agriculture: main characteristics and prospects of implementation. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka, 7(172), 74–80.
 2. Dehodiuk, E. (2013). Between humus and fertilizers. Fermer, 9(46), 68–70.
 3. Dychkivska, I. M. (2004). Innovative pedagogical technologies. Kyiv, Ukraine.
 4. Law of Ukraine “On Innovative Activities”. (n.d.). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
 5. Law of Ukraine “On Priority Areas of Innovative Activity in Ukraine”. (n.d.). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.
 6. Law of Ukraine “On Scientific and Scientific and Technical Activities”. (n.d.). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
 7. Znamenskyi, I. O. (n.d.). Modern approaches to defining the essence of innovation. Retrieved from http://www.confcontact.com/2008oktInet_tezi/znamensky.
 8. Lytvynenko, A. V., Rosnovskyi, M. H. (2018). Fundamentals of farming (organizational and economic aspect). Kyiv, Ukraine: Ahrarna osvita.
 9. Marynchenko, Ye. O. (2019). Dual education as an important component of innovative training for future VET educators. Zbirnyk naukovykh prats «Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho, 1, 130–135.
 10. Marynchenko, Ye. O., Ihnatenko, H. V. (2017). Innovative pedagogical technologies in the process of training future engineers-teachers. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka, 2(34), 40–47.
 11. Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Concept of Scientific, Technological and Innovative Development of Ukraine”. (n.d.). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-14.
 12. Rosnovskyi, M. H. (2015). Creation and functioning of farms in Ukraine: pedagogical aspect. Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. Hlukhiv, 27, 225–230.
 13. Rosnovskyi, M. H. & Lohinov, M. I. Modern energy and resource-saving technologies in agroindustrial complex: pedagogical aspect. Zbirnyk naukovykh prats Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka, 24, 215–225.
 14. Sadykov, M. A. (2002). Management of innovative processes in the agricultural sector of agroindustrial complex. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine: In-t ahrar. ekonomiky UAAN.
Сторінки 45-56

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/71/4Rosnovskyi45-56.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206648

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.