Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37.091.33:004
Автор статті 

Вікторія Ткачук, Світлана Хоцкіна, Тетяна Сулима, Оксана Гладченко

Назва статті МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

Авторами статті розкрито методичні аспекти профільної підготовки майбутніх магістрів із професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій. Акцентовано на актуальності нормування та оновлення змісту та вдосконалення методики профільної підготовки майбутніх магістрів подвійної спеціалізації: педагогічної та інженерної (галузі комп’ютерних технологій), з урахуванням вимог та специфіки освітньо-професійної програми. Наголошено на індивідуальній специфіці процесу навчання, де індивідуальний розвиток магістранта ґрунтується на виявленні досягнутої інтегральної компетентності. Реалізацію особистісної педагогічної концепції пропоновано розглянути на прикладі вивчення освітнього компонента з використанням особистісно зорієнтованої технології навчання; групової (кооперативної) та фронтальної організаційних форм навчання; запровадження активних методів навчання, зокрема проблемних, ігрових, дискусійних, ситуативного моделювання, методу «case study», які поряд із загальнодидактичними методами впливають на процес засвоєння знань, підвищують ефективність, спрямовують на особистісний розвиток магістранта, розвиваючи комунікабельність, самостійність, творчу ініціативність. В умовах оновлення змісту професійної освіти розкрито значущість володіння не лише фаховою та методичною, а й мовною компетентністю майбутніми магістрами професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій.

Доведено, що специфіка підготовки здобувачів освіти пов’язана з необхідністю усвідомлення механізму трансформування технічного знання в методику професійного навчання на рівні професії, предмета та теми задля поетапного формування інтегральної компетентності здобувачами освіти.

Ключові слова вища професійна освіта; профільна підготовка; методика викладання фахових дисциплін; індивідуальний розвиток; здобувачі освіти; майбутні магістри з професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій; компетентність.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бабак, К. В. (2009). Психологічні засади професійного розвитку студентів. Наука і освіта, 1–2, 4-6.
 2. Бондар, В. І. (2005). Дидактика. Київ, Україна: Либідь.
 3. Зіньковський, Ю. Ф. (2008.). Самостійна робота студентів. У В. Г. Кремінь (ред.). Енциклопедія освіти (сс. 25–38). Київ, Україна: Юрінком Інтер.
 4. Козаков,В. А. (1990). Самостійна робота студентів як дидактична проблема. Київ, Україна: НОК ВО.
 5. Кузьміський,А. (2005). Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ, Україна: Знання.
 6. Лук’янова, Л. Б. (2015). Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання. Проблеми освіти: збірник наукових праць, 84, 31–36.
 7. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. (2013, 4 липня). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
 8. Пєхота, О. М. (Ред.). (2001). Освітні технології. Київ, Україна: А.С.К.
 9. Сулима, Т. С., Тарасова, О. В., Хоцкіна, С. М. (2017). Освітньо-професійна програма: Магістр: спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). Кривий Ріг, Україна: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
 10. Дубасенюк, О. А. (Ред.). (2001). Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: навч. посіб.: (1 ч.). Житомир, Україна: ЖДПУ.
 11. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (2004, 21 травня). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0048290-04
 12. Фіцула, М. М. (2006). Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ, Україна: Академвидав.
References (Translated and Transliterated)
 1. Babak, K. V. (2009). Psychological principles of professional development of students. Nauka і osvіta, 1–2, 4–6.
 2. Bondar, V. І. (2005). Didactics. Kyiv, Ukraine: Lybid.
 3. Zinkovskii, Yu. F. (2008). Independent work of students. In V. H. Kremen (ed.). Entsyklopediia osvity (pp. 25–38). Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter.
 4. Kozakov, V. A. (1990). Independent work of students as a didactic issue. Kyiv, Ukraine: NOK VO.
 5. Kuzmiskyi, A. (2005). Higher education pedagogy: a textbook. Kyiv, Ukraine: Znannia.
 6. Lukianova, L. B. (2015). Acmeological resource of andragogical model of training. Problemy osvity: zbirnyk naukovykh prats, 84, 31–36.
 7. On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. (2013, June 4). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
 8. Piekhota, O. M. (Ed.). (2001). Educational technologies. Kyiv, Ukraine: A.S.K.
 9. Sulyma, T. S. Tarasova, O. V. Khokina, S. M. (2017). Professional Education Program: Master's Degree: Specialty 015 Professional Education (Computer Technology). Kryvyi Rih: DVNZ “Kryvorizkyj natsionalnyi universytet”.
 10. Dubaseniuk, O. A. (Ed.). (2001). Technologies of vocational training of future teachers: educational. manual: (1 part). Zhytomyr, Ukraine: ZhDPU.
 11. On conducting pedagogical experiment on credit-module system of organization of educational process (2004, May 21). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0048290-04.
 12. Fitsula, M. M. (2006). High school pedagogy: a textbook. Kyiv, Ukraine: Akademvydav.
Сторінки 57-74

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/72/5Tkachuk57-74.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206735

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.