Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

[378.015.31:316.628]:004

Автор статті 

Сергій Шаров

Назва статті

МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Анотація

 

У статті здійснено аналіз напрямків і переваг застосування інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку соціальної компетентності студентів педагогічних університетів. Виявлено, що соціально розвинена особистість адекватно реагує на дії та поведінку співрозмовників, досягає конструктивних результатів під час діалогу, уникає або вчасно вирішує конфліктні ситуації. Особливо це стосується студентів педагогічних університетів, які під час професійної діяльності спілкуються з молодим поколінням та формують у них базові соціальні компетентності. Наголошено на тому, що з розвитком інформаційного суспільства значна частина комунікацій перейшла в цифровий простір. У статті досліджуються можливості мультимедійних та мобільних технологій, мережі Інтернет. Виявлено, що під час розвитку соціальної компетентності корисно застосовувати електронні освітні ресурси, системи дистанційного навчання, масові відкриті онлайн-курси.
Ключові слова соціальна компетентність; студенти педагогічних університетів; інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології; Інтернет.
Список використаних джерел                                                               
 1. Биков, В. Ю. (2005). Дистанційна освіта: актуальність, особливості і принципи побудови, шляхи розвитку та сфера застосування. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія (С. 77–92). Київ,Україна: Атіка.
 2. Гаврілова, Л. Г., Топольник, Я. В. (2017). Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання, 5(61), 1–14.
 3. Горбатюк, Р. М., Тулашвілі, Ю. Й. (2013). Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 27, 31–34.
 4. Докторович, М. (2009). Соціальна компетентність як наукова проблема. Психологія і суспільство, 3(37), 144–147.
 5. Зарубінська, І. Б. (2011). Теоретико-методичні основи формування соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. (Автореф. дис. докт. пед. наук). Київ, Україна: Інституті вищої освіти НАПН України.
 6. Коваленко, В. В. (2017). Формування соціальної компетентності молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Київ, Україна.
 7. Кухаренко, В. М. (2015). Відкриті дистанційні курси. Комп’ютер у школі та сім’ї, 1, 23–28.
 8. Остапенко, С. А. (2012). Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки, 1, 164–167.
 9. Павленко, О. М., Шаров, С. В., Москальова, Л. Ю., Шарова, Т. М., Коваленко, А. С. (2019). Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів. Інженерні та освітні технології7(3), 106–121.
 10. Позднякова, О. Л. (2010). Формування соціальної компетентності учнів з обмеженими можливостями здоров’я засобами проектної діяльності. (Автореф. дис. докт. пед. наук). Київ, Україна: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
 11. Розумний, М. (2004). Соціальна некомпетентність та шляхи її подолання. Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї, 5, 210–214.
 12. Сидоров, М., Табаков, Д. (2008). Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу. Політичний менеджмент, 4, 119–125.
 13. Соболєва, С. (2018). Формування соціальної компетентності майбутніх фахівців з економіки у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2, 197–206.
 14. Фют, І. В. (2010). Інтерактивні методи навчання на уроках географії з використанням ІКТ. Педагогічний дискурс, 7, 232–235.
 15. Холковська, І. Л. (2016). Соціальна компетентність як умова успішної самореалізації особистості. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 47, 63–67.
 16. Шаров, С. В. (2018). Мобільний додаток куратора академічної групи як засіб розвитку соціальної компетентності студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2(61), 211–215.
 17. Renk, K. & Phares, V. (2004). Cross-informant ratings of social competence in children and Clinical Psychology Review, 2(24), 239–254.
 18. Sharov,, Liapunova, V., Sharova, T. (2019). Analysis of the Opportunities of the Prometheus Platform for the Professional Development of Future Teachers. TEM Journal, 8(4), 1469–1476.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bykov, V. (2005). Distance education: relevance, features and principles of construction, ways of development and scope. In Informatsiine zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu: innovatsiini zasoby i tekhnolohii: Kolektyvna monohrafiiaInformation support of educational process: innovative tools and technologies: Collective monograph (pp. 77–92). Kyiv, Ukraine: Atika.
 2. Havrilova, L.H. & Topolnyk, Ya.V. (2017). Digital culture, digital literacy, digital competence as modern educational phenomena. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 5(61), 1–
 3. Horbatiuk, R. M. & Tulashvili, Yu. Y. (2013). Mobile learning as a new technology of higher education. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota 27, 31–34.
 4. Doktorovych, M. (2009). Social competence as a scientific problem. Psykholohiia i suspilstvo, 3(37), 144–
 5. Zarubinska, I. B. (2011). Theoretical and methodological bases of formation of social competence of students of higher educational establishments of economic profile. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv, Ukraine: Instytuti vyshchoi osvity NAPN Ukrainy.
 6. Kovalenko, V. V. (2017). Formation of social competence of junior students by means of information and communication technologies. Kyiv, Ukraine.
 7. Kukharenko, V. M. (2015). Open distance courses. Kompiuter u shkoli ta sim’i, 1, 23–
 8. Ostapenko, S. A. (2012). Didactic conditions of formation of social competence of students of philological specialties in the process of independent educational activity. Naukovi zapysky. Seriia: Psykholoho-pedahohichni nauky, 1, 164–
 9. Pavlenko, O.M., Sharov, S. V., Moskalova, L. Yu., Sharova, T. M., & Kovalenko, A. S. (2019). Implementation of the distance learning by Moodle platforms in the process of future philologies training. Inzhenerni ta osvitni tekhnolohii, 7(3), 106–
 10. Pozdniakova, O. L. (2010). Building the social competence of students with disabilities through project activities. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv, Ukraine: Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M.P.Drahomanova.
 11. Rozumnyi, M. (2004). Social incompetence and ways to overcome it. Suchasna ukrainska polityka. Polityka i politolohy pro nei, 5, 210–
 12. Sydorov, M. & Tabakov, D. (2008). Internet as a means of social communication and social influence. Politychnyi menedzhment, 4, 119–
 13. Sobolieva, S. (2018). Formation of social competence of future specialists in economics in the process of teaching social and humanitarian disciplines. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 2, 197–
 14. Fiut, I. V. (2010). Interactive teaching methods in geography lessons using ICT. Pedahohichnyi dyskurs, 7, 232–
 15. Kholkovska, I. L. (2016). Social competence as a condition for successful self-realization of personality. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 47, 63–
 16. Sharov, S. V. (2018). The mobile application of the academic group curator as a means of developing students' social competence. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 2(61), 211–
 17. Renk, K. & Phares, V. (2004). Cross-informant ratings of social competence in children and Clinical Psychology Review, 2(24), 239–254.
 18. Sharov, S., Liapunova, V., & Sharova, T. (2019). Analysis of the Opportunities of the Prometheus Platform for the Professional Development of Future Teachers. TEM Journal, 8(4), 1469–
Сторінки 75-87

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/69/6Sharov75-87.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206736

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.