Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147: 372.891

Автор статті 

Оксана Войтович

Назва статті

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Анотація

Розглянуто особливості підготовки майбутніх учителів географії до впровадження технологій інтегрованого навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти. Визначено сутність поняття «технології інтегрованого навчання». Охарактеризовано принципи реалізації інтегративного підходу в закладах загальної середньої освіти. Розглянуто можливості застосування технології інтегрованого навчання як дидактичної системи, яка забезпечує взаємопроникнення різнопредметних знань та вмінь, різних видів діяльності на рівні шкільних предметів, навчальних тем, навчальних проблем для формування цілісного уявлення про процеси та явища навколишнього світу.

Упровадження технологій інтегрованого навчання забезпечує комплексність процесу навчання з географії на засадах інтеграції знань із різних предметів; високу результативність навчальних досягнень із географії; економію часу; сприятливу психологічну атмосферу; вмотивованість учнів до вивчення географії, удосконалює особистісні цінності учня, розкриває його здібності.

Ключові слова

підготовка майбутніх учителів географії; технології інтегрованого навчання.

Список використаних джерел                                                               
  1. Антонова,О. Є. (2015). Педагогічні технології та їх класифікація як наукова проблема. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання, 2, 8–15.
  2. Войтович, О.П., Войтович, І. С., Галатюк, Ю. М. (2005). Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики. Вісник Житомирського педагогічного університету, 25, 154–156.
  3. Пєхота,О. М., Будак, В. Д., Старева, А. М., Нор, К. Ф., Шуляр, В. І., Михайлицька … Балицький, О. І. (2003). Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. Київ, Україна: А.С.К.
  4. Сисоєва, С.О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих. Київ, Україна: ВД «ЕКМО».
  5. Токарєва, А.В. (2014) Інтегративне навчання як один з перспективних напрямів розвитку сучасної вищої освіти. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і Психологія». Педагогічні науки, 2(8), 184–187.
References (Translated and Transliterated)
  1. Antonova, O. Ye. (2015). Pedagogical technologies and their classification as a scientific problem. Suchasni tekhnolohii v osviti. Ch. 1. Suchasni tekhnolohii navchannia, 2, 8–15.
  2. Voitovych, O. P., Voitovych, I. S., & Halatiuk, Yu. M. (2005). Teachers’ training for the introduction of integrative technologies of teaching physics. Visnyk Zhytomyrskoho pedahohichnoho universytetu, Zhytomyr, 25, 154–156.
  3. Piekhota, O. M., Budak, V. D., Stareva, A. M., Nor, K. F, Shuliar, V. I., Mykhailytska, I. M. … Balytskyi, O. I. (2003) Training of the future teacher for the introduction of pedagogical technologies. Kyiv, Ukraine: A.S.K.
  4. Sysoieva, S. O. (2011) Interactive adult learning technologies. Kyiv, Ukraine: VD “EKMO”.
  5. Tokarieva, A. V. (2014) Integrative learning as one of the promising directions of development of modern higher education. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia “Pedahohika i Psykholohiia”. Pedahohichni nauky, 2(8), 184–187.
Сторінки 88-97

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/76/7Voitovish88-97.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206740

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.