Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВІЙСЬКОВИМ ПРОФІЛЕМ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.035:355.01

Автор статті 

Василь Ягупов, Ксенія Єргідзей

Назва статті

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВІЙСЬКОВИМ ПРОФІЛЕМ

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі: військово-професійній орієнтації ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої освіти з військовим профілем. Опрацьовані результати узагальнення висновків наукових праць учених, які розв’язують проблему військово-професійної орієнтації юнаків. Визначено основні педагогічні умови військово-професійної орієнтації ліцеїстів, до яких слід віднести військово-патріотичне виховання юнаків, формування цінностей і мотивації майбутньої військово-професійної діяльності в ліцеїстів, а також формування культури навчально-пізнавальної діяльності вихованців ліцеїв. У статті означені необхідні складові патріотичного виховання ліцеїста, визначені його види та форми, які доцільно використовувати в сучасних умовах в ліцеях. Розглянуто, що цінності є ключовим чинником військово-професійної орієнтації ліцеїстів, які є підвалиною їхньої мотиваційної сфери щодо майбутньої військово-професійної кар’єри.
Ключові слова

педагогічні умови; військово-професійна орієнтація; військово-патріотичне виховання; мотивація; цінності; навчально-пізнавальна діяльність.

Список використаних джерел                                                               
 1.  Брижатий, Є. І. (2013). Врахування мотиваційних чинників у структурі підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ. Вісник Національного університету оборони України, 3(34), 19–25.
 2. Бусел, В.Т. (2004). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь, Україна: ВТФ «Перун».
 3. Волкова,Н. П. (2007). Педагогіка. Київ, Україна: Академвидав.
 4. Джирдарьян, И.А. (1974). О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности. Теоретические проблемы психологи. (С. 145–169).  Москва, Российская Федерация: Наука, Е. В. Шорохова.
 5. Маслоу,А. (1999). Новые рубежи человеческой природы. Москва, Российская Федерация: Смысл.
 6. Наказ Міністерства оборони України № 360 від 05.06.14 року «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти». Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-14
 7. Тимчик,М. В. (2015). Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно масової роботи. (Дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Київський Національний університет.
 8. Ткаченко,В. М. (2008). Патріотизм. Енциклопедія освіти. Київ, Україна.
 9. Ягупов,В. В. (2000). Військове виховання: історія, теорія і методика. Київ, Україна.
 10. Ягупов, В. В. (2002). Педагогіка. Київ, Україна: Либідь.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bridzhaty, E. I. (2013). Taking into account motivational factors in the structure of training of future officers of engineering troops. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrayiny, 3(34), 19–25.
 2. Busel, V. T. (2004). A great explanatory dictionary of modern Ukrainian. Kiev, Irpin, Ukraine: VTF “Perun”.
 3. Volkova, N. P. (2007). Pedagogy. Kiev, Ukraine: Academvydav.
 4. Dzhirdaryan, I. A. (1974). On the place of needs, emotions and feelings in the motivation of the individual. Teoreticheskiye problemy psikhologii. (Pp.145–169). Moscow, the Russian Federation: Nauka, E.V. Shorokhova,.
 5. Maslow, A. (1999). New frontiers in human nature. Moscow, the Russian Federation: Smysl.
 6. Order of the Ministry of Defense of Ukraine No. 360 of June 5, 14, “On Approval of the Instruction on the Organization and Conduct of Military-Professional Orientation of Youth and Admission to Higher Military Educational Institutions and Military Educational Units of Higher Education Institutions”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-14
 7. Tymchyk, M. V. (2015). Patriotic upbringing of older adolescents in the process of physical education. (PhD Dissertation). Kiev, Ukraine: Kyyivskyi Natsionalnyi universytet.
 8. Tkachenko, V. M. (2008). Encyclopedia of Education. Kyiv, Ukraine.
 9. Yagupov, V. V. (2000). Military education: history, theory and methodology. Kyiv, Ukraine.
 10. Yagupov, V. V. (2002). Pedagogy. Kyiv, Ukraine: Lybid.
Сторінки 98-111

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/74/8Yahupov98-111.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206741

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.