Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ «ВИЩИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА» В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 001.89:[378.6+373.3/5]-043.5
Автор статті 

Елла Бурова, Костянтин Яровий

Назва статті

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ «ВИЩИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА» В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано та систематизовано джерельну базу дослідження з узагальненими теоретичними та практичними висновками, згідно з якою розкрито важливість малодоступних наукових статей вітчизняних учених і науковців, які друкувалися на сторінках педагогічних журналів і науково-методичних періодичних видань, дисертаціях, монографіях. У наукових працях на підставі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури обґрунтовано сутність понять: «взаємодія», «педагогічна взаємодія», у яких підкреслювалась важливість та єдність у стосунках учасників навчального процесу.

Показано досвід попередніх поколінь із розробки теоретичних і практичних здобутків, що є джерелом розвитку й поліпшення взаємодії вищого педагогічного навчального закладу та загальноосвітньої школи. Підкреслено ефективність співпраці в процесі пошуку методів і прийомів з удосконалення педагогічної взаємодії «вищий педагогічний навчальний заклад – загальноосвітня школа» з метою наступності.

Ключові слова

джерельна база; взаємодія; педагогічний процес; взаємозв’язок теорії і практики; вищий педагогічний навчальний заклад; загальноосвітня школа.

Список використаних джерел                                                               
 1. Адаменко, О.В. (2006). Розвиток педагогічної науки в Україні в другій половині ХХ століття (1950 – 2000 рр.). (Дис. д-ра пед. наук). Луганськ, Україна.
 2. Березівська, Л. Д. (2008). Реформування шкільної освіти в Україні у ХХстолітті. Київ, Україна: Ін-т педагогіки АПН України.
 3. Гончар, О.В. (2011). Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в системі вищої освіти України (історико-педагогічний аспект). Харків, Україна: ХНАДУ.
 4. Гончаренко, С. (2007). Методологічні засади побудови педагогічної теорії. Шлях освіти, 3, 2–10.
 5. Задорожна,О. М. (2012). Управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів. (Дис. канд. пед. наук). Луганськ, Україна.
 6. Козакова, Н.В. (2004). Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх вчителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки. (Дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.
 7. Коротаева, Е.В. (2007). Педагогическое взаимодействие и технологии. Москва, Российская Федерация: Academia.
 8. Чепурна, Н.М. (2005). Науково-методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (1970 – 2004рр.). (Дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.
References (Translated and Transliterated)
 1. Adamenko, O. V. (2006). Development of pedagogical science in Ukraine in the second half of the twentieth century (1950 – 2000). (Doctoral dissertation). Luhansk, Ukraine.
 2. Berezivska, L. D. (2008). Reforming school education in Ukraine in the twentieth century. Kyiv, Ukraine: In-t pedahohiky APN Ukrainy.
 3. Honchar, O. V. (2011). Pedagogical interaction of participants of educational process in the system of higher education of Ukraine (historical and pedagogical aspect). Kharkiv, Ukraine: KhNADU.
 4. Honcharenko, S. (2007). Methodological bases of construction of pedagogical theory. Shliakh osvity, 3, 2–10.
 5. Zadorozhna, O. M. (2012). Management of interaction between secondary and higher educational institutions. (PhD dissertation). Luhansk, Ukraine.
 6. Kozakova, N. V. (2004). Organizational and methodological principles of pedagogical practice of future primary school teachers in terms of degree training. (PhD dissertation). Kyiv, Ukraine.
 7. Korotaeva, E. V. (2007). Pedagogical interaction and technologies. Moscow, Russian Federation: Akademiya.
 8. Chepurna, N. M. (2005). Scientific and methodological principles of development of the system of advanced training of pedagogical workers of Ukraine (1970 – 2004). (PhD dissertation). Kyiv, Ukraine.
Сторінки 121-130

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/78/10Burova121-130.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206744

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.