Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЛІ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УЧИТЕЛІВ У ФОРМУВАННІ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 374.72
Автор статті 

Сергій Віцько, Олександр Холодний

Назва статті

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЛІ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УЧИТЕЛІВ У ФОРМУВАННІ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Анотація

 

У статті досліджено особливості функціонування методичних об’єднань учителів у системі науково-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів; досліджено систему науково-методичної роботи на шкільному рівні; досліджено аналітично-педагогічний та організаційно-педагогічний напрямки діяльності методичних об’єднань учителів; визначено алгоритм аналітично-педагогічної роботи діяльності методичних об’єднань учителів.
Ключові слова

методичні об’єднання; науково-методична робота; здоров’я; фізична культура.

Список використаних джерел                                                               
 1. Гнітецька,Т. В. (1998). Організаційно-педагогічні умови оптимізації фізичного виховання учнів гімназії (10 років). (Автореферат ди канд. наук з фіз. вихов. і спорту). Луцьк, Україна: Волинський державний університет ім. Лесі Українки.
 2. Демчук, В.С. (2009). Організація науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі. Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 39, 42-45.
 3. Демчук, В.С. (2010). Організаційна структура менеджменту загальноосвітнього навчального закладу. Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 41, 82-88.
 4. Дутчак, А. (2009). Науково-методична робота як засіб розвитку фахових компетентностей педагогів. Обрії, 1, 136–138. Взято з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/obrii/2009_1/Dutchak.doc.pdf
 5. Жерносєк, І.П. (2006). Організація науково-методичної роботи в школі. Харків, Україна: Основа.
 6. Здоровий спосіб життя Киян – пріоритет роботи столичного центру здоров’я. (2006). Ваше здоров’я, 16 (843), 8–9.
 7. Іваній,І. В. (2007). Проектування системи виховання фізичної культури особистості: синергетичний підхід. Педагогічні науки. Сбруєва А.А. (Ред.), (с. 71-81). Суми, Україна.
 8. Іванова,Л. І. (2003). Предмет «Основи здоров’я і фізична культура та шкільний футбол в системі освіти України». Фізичне виховання в школі, 3, 15–16.
 9. Осадчук,Т. В. (1999). Творчий підхід до організації фізичного виховання сучасних школярів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Федьченко В.О. (Ред), (с. 460–464). Луцьк, Україна.
 10. Павлютенков, Є. М., Крижко, В. В. (2005). Організація методичної роботи. Харків, Україна: Основа.
 11. Сташко, Ж. М. (2013). Колективні форми методичної роботи. Шкільний світ, 12, 128–130.
 12. Освітній простір: нові форми методичної роботи. (2015). Взято з http://infosvit.if.ua/novi-formy-metodychnoji-roboty/
References (Translated and Transliterated)
 1. Hnitetska, T. V. (1998). Organizational and pedagogical conditions for optimization of physical education of high school students (10 years). (Extended abstract of PhD dissertation). Lutsk, Ukraine: Volynskyi derzhavnyi universytet im. Lesi Ukrainky.
 2. Demchuk, V. S. (2009). Organization of scientific and methodological work in a comprehensive educational institution. Teoretychni pytannia kultury, osvity ta vykhovannia, 39, 42–45.
 3. Demchuk, V. S. (2010). Organizational structure of management of a comprehensive educational institution. Teoretychni pytannia kultury, osvity ta vykhovannia, 41, 82–88.
 4. Dutchak, A. (2009). Scientific and methodological work as a means of developing the professional competences of teachers. Obrii, 1, 136–138. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/obrii/2009_1/Dutchak.doc.pdf
 5. Zhernosiek, I. P. (2006). Organization of scientific and methodological work at school. Kharkov, Ukraine: Osnova.
 6. A healthy lifestyle in Kiev is a priority for the capital health center. (2006). Vashe zdorovia, 16 (843), 8–9.
 7. Ivanii, I. V. (2007). Designing the system of education of physical culture of the individual: a synergistic approach. Pedahohichni nauky. A. A. Shrubieva (Ed.), (pp. 71–81). Sumy, Ukraine.
 8. Ivanova, L. I. (2003). The subject “Fundamentals of health and physical culture and school football in the education system of Ukraine”. Fizychne vykhovannia v shkoli, 3, 15–16.
 9. Osadchuk, T. V. (1999). Creative approach to the organization of physical education of modern students. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. V. A. Fedchenko (Ed.), (pp. 460–464). Lutsk, Ukraine.
 10. Pavlyutenkov, E. M., Krizhko, V. V. (2005). Organization of methodical work. Kharkov, Ukraine: Osnova.
 11. Stashko, J. M. (2013). Collective forms of methodical work. School World, 12, 128–130.
 12. Educational space: new forms of methodological work. (2015). Retrieved from http://infosvit.if.ua/novi-formy-metodychnoji-roboty/
Сторінки 131-141

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/79/11Vitsko131-141.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206745

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.