Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 351.851: 377: 378
Автор статті 

Ярослава Левченко, Олена Шершенюк

Назва статті

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ВПРОВАДЖЕННЯ Дуальної системи навчання В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено оцінку потенціалу впровадження дуальної системи навчання в Україні, що є метою дослідження. Для досягнення окресленої мети були вирішені такі задачі: визначено фактори впливу на впровадження дуального навчання та їхні показники; на основі побудови матриці кореляційних зв’язків, визначені кореляційні взаємовпливи між показниками факторів впливу впровадження дуального навчання.

Результати розрахунків зафіксували динаміку до зростання. Це свідчить про зростання потенціалу впровадження дуального освіти в Україні. Визначено фактори впливу на впровадження дуального навчання, а саме: економічні, політичні та культурно-освітні. Також були окреслені кореляційні взаємовпливи між показниками факторів впливу впровадження дуального навчання. Визначені як тісні позитивні, так і тісні негативні взаємовпливи.

Ключові слова

якість освіти, дуальна система навчання, потенціал впровадження дуального навчання, кореляційні взаємовпливу, фактори і показники впливу.

Список використаних джерел                                                               
 1. Вчитися на роботі: як працюватиме дуальна освіта в Україні. (б.д.). Взято з https://uain.press/articles/vchytysya-na-roboti-yak-zapratsyuye-dualna-osvita-v-ukrayini-943921
 2. Дуальна освіта – партнерство вишів і бізнесу. (б.д.). Взято з https://dt.ua/EDUCATION/dualna-osvita-partnerstvo-vishiv-i-biznesu-295022_.html
 3. Дуальна освіта. (б.д.). Взято з http://www.nusta.edu.ua/дуальна-освіта-3/
 4. Левченко, Я. С. (2020). Дуальное обучение для Украины: факторы влияния и потенциальные возможности его имплементации. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka, 52,
  14–18.
 5. Левченко, Я.С., Волинец, Л. Н. (2019). Проблемы высшей школы глазами студента. Взято з http://конференция.com.ua/files/91_s.pdf
 6. Левченко, Я.С., Шершенюк, О. М. (2020). Дуальна освіта як складова фінансового забезпечення держави в контексті розвитку державно-приватного партнерства. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka, 53 (Препринт. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka).
 7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. (б.д.). Взято з http://www.ukrstat.gov.ua/
 8. BDO international business compass. (2018). Взято з https://www.bdo-ibc.com/index.php?id=35
 9. Lechachenko, T. (2019). Analysis of foreign experience of implementation of the dual form of education and accessibility of its implementation in Ukraine. Technology Audit and Production Reserves, 2(47), 31–38. DOI: http://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.174529
 10. Official site of Eurostat. (б.д.). Взято з https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 11. Official site of Organisation for Economic Cooperation and Development OECD. (б.д.). Взято з https://data.oecd.org
 12. PayingTaxes 2018 PwC Global. Взято з https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf
 13. Schwab, K. (2018). WEF Global Competitiveness Report. Взято з http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitivenessrankings/#series=GCI4.C.07.01
 14. Transparency International, Corruption perception index. (2018). Взято з https://www.transparency.org/cpi2018
References (Translated and Transliterated)
 1. Learn at work: how dual education in Ukraine will work. (n.d.). Retrieved from https://uain.press/articles/vchytysya-na-roboti-yak-zapratsyuye-dualna-osvita-v-ukrayini-943921
 2. Dual education is a partnership of higher education and business. (n.d.). Retrieved from https://dt.ua/EDUCATION/dualna-osvita-partnerstvo-vishiv-i-biznesu-295022_.html
 3. Dual education. (n.d.). Retrieved from http://www.nusta.edu.ua/дуальна-освіта-3/
 4. Levchenko,Ya.  (2020). Dual education for Ukraine: factors of influence and potential opportunities for its implementation. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka, 52, 14–18.
 5. Levchenko,Ya.  & Volinets, L. N. (2019). Problems of higher education through the eyes of a student. Retrieved from http://конференция.com.ua/files/91_s.pdf
 6. Levchenko,Ya., Shershenyuk, O. M. (2020). Dual education as a component of state financial support in the context of public-private partnership development. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka, 53 (Preprint. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka).
 7. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/
 8. BDO international business compass. (2018). Retrieved from https://www.bdo-ibc.com/index.php?id=35
 9. Lechachenko, (2019). Analysis of foreign experience of implementation of the dual form of education and accessibility of its implementation in Ukraine. Technology Audit and Production Reserves, 2(47), 31–38. DOI: http://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.174529
 10. Official site of Eurostat. (n.d.). Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 11. Official site of Organisation for Economic Cooperation and Development OECD. (n.d.). Retrieved from https://data.oecd.org
 12. PayingTaxes 2018 PwC Global. Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf
 13. Schwab, (2018). WEF Global Competitiveness Report. Retrieved from http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitivenessrankings/#series=GCI4.C.07.01
 14. Transparency International. Corruption perception index. (2018). Retrieved from https://www.transparency.org/cpi2018

 

Сторінки 154-167

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/80/13LevchenkoShersheniuk154-167.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206747

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.