Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.091.27:512.64
Автор статті 

Зоя ПащенкоТетяна Турка

Назва статті

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА»

Анотація

 

У статті обґрунтовано вибір виду контрольно-оціночних заходів у вигляді тестів для студентів бакалаврського (першого) освітнього рівня, а саме: розглянуто можливість та необхідність застосування підсумкового контролю з «Лінійної алгебри» у вигляді тесту. Виділено перші етапи складання тесту, це визначення змісту навчального матеріалу, побудова технологічної матриці, підбір змісту тестових завдань відповідно до обраних форм тестів, розподіл тестових завдань між білетами з урахуванням відповідності технологічній матриці та рівносильності за складністю.

Розглянувши різні форми тестів, у роботі виділено ті, які, на думку авторів, найоптимальніше можуть виконати функцію контролю математичних дисциплін. Це тести типу правильно/неправильно, із вибором однієї правильної відповіді, на визначення відповідності, на отримання числової відповіді та відкритого типу. Наведено приклади різних форм тестів підсумкового контролю з дисципліни «Лінійна алгебра» для бакалаврів фізико-математичного факультету ДВНЗ «ДДПУ» спеціальності 014 Середня освіта (Математика).

Ключові слова контроль знань; тестування; етапи складання тестів; форми тестів; підсумкова атестація; лінійна алгебра.
Список використаних джерел                                                               
 1. Плащовата, М. С. (2015). Система оцінювання й контролю навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини. Теорія та методика навчання та виховання, 37, 95–100.
 2. Єремеєвич, М. О., Турка Т. В. (2016). Комп’ютерні системи тестування знань та їх аналіз. Молодий вчений, 5(32), 330–332.
 3. Аванесов, В. С. (1994). Методологическое и теоретическое обоснование тестового педагогического контроля. (Дис. д-ра пед. наук). Санкт-Петербург, Российская Федерация: Госуниверситет.
 4. Кадневский, В. М., Могиль, О. В., Панфилова, О. Н. (2016). Тесты как социокультурный феномен. Вестник Омского ун-та, 3, 108–110.
 5. Кухар, Л. О., Сергієнко, В. П. (2010). Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. Луцьк, Україна.
 6. Смолінчук, Л. С. (2010). Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень студентів. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія03, 74–77.
 7. Фетісов, В. С. (2011). Комп’ютерні технології в тестуванні: навч.-метод. посіб. Ніжин, Україна: Видавець ПП Лисенко М.М.
 8. Трегубова, Г. М. (2007). Методологічні основи організації тестового контролю знань студентів. Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка, 4, 139–143.
References (Translated and Transliterated)
 1. Plashchovata, M. S. The system of assessment and control of students' academic achievements in German universities. Teorіia ta metodyka navchannia ta vykhovannia, 37, 95–100.
 2. Yeremeievych, M. O., Turka, T. V. (2016). Kompiuternі systemy testuvannia znan ta ikh analіz. Molodyi vchenyi, 5(32), 330–332.
 3. Avanesov, V. S. (1994). Methodological and theoretical substantiation of test pedagogical control. (Doctoral dissertation). St. Petersburg, the Russian Federation: Gosuniversitet.
 4. Kadnevskiy, V. M., Mogil, O. V., Panfilova, O. N. (2016). St. Petersburg, Russian Federation. Vestnik Omskogo un-ta, 3, 108–110.
 5. Kukhar, L. O. & Serhіienko, V. P. (2010). Designing tests. Course of lectures: textbook. Lutsk, Ukraine.
 6. Smolіnchuk, L. S. (2010). Testing as a method of assessing student achievement. Vіsnik natsіonalnoho avіatsіinoho unіversytetu. Serіia: Pedahohіka, Psykholohіia, 3, 74–77.
 7. Fetіsov, V. S. (2011). Computer technology in testing: teaching method. guide. Nіzhyn, Ukraine: Vidavets PP Lysenko M. M.
 8. Trehubova, H. M. (2007). Methodological bases of the organization of test control of knowledge of students. Vіsnyk natsіonalnoho tekhnіchnoho unіversytetu Ukrainy “Kyivskyi polіtekhnіchnyi іnstitut”: Fіlosofіia. Psykholohіia. Pedahohіka, 4, 139–143.

 

Сторінки 168-178

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/84/14Pashenko168-178.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206749

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.