Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАПИСАННЯ ТВОРІВ-РОЗДУМІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.091.3:811 (477)(075)

 

Автор статті 

Світлана ПомирчаНаталія Громова

Назва статті МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАПИСАННЯ ТВОРІВ-РОЗДУМІВ

Анотація

 У статті розглянуто рекомендації щодо написання власного висловлювання у вигляді твору-роздуму. Ці теоретичні методичні поради допоможуть закріпити теоретичні знання на практиці, виробити стійкі вміння і навички щодо написання власного висловлювання за чіткими параметрами, передбаченими умовами написання такого виду творчої роботи.

У статті авторка розглядає етапи написання твору-роздуму; звертає увагу на те, що такий вид роботи дає змогу одночасно оцінити рівень мовної, мовленнєвої і комунікативної компетенції майбутніх учителів.

Уміння сприймати, розуміти почуте або прочитане, викладати його зміст, точно формулювати думку, висловлювати її в писемній формі можуть бути сформовані лише на основі розвитку мислення і мовлення, що є основою навчання сучасної української мови у ВНЗ.

 

Ключові слова розвиток мовлення; твір-роздум; алгоритм написання; текст; тема.
Список використаних джерел                                                               
  1. Виготський,Л. (1999). Думка та слово. Москва.
  2. Донченко,Т. (2001). Як готувати учнів до переказу. Українська мова і література в школі, 1, 3–4.
  3. Ішутіна,О.Є. (2018). Формування навичок письма майбутніх учителів початкової школи в професійній підготовці. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 8(1), 109–121. DOI: 10.31865/2414-9292.8(1).2018.153744
  4. Митяй,З. О. (2012). Семантичні аспекти організації цілісного тексту, Українознавчий альманах, 9, 154–157.
  5. Пентилюк, М. (2010). Компетентнісний підхід до формування мовної особистості у євроінтеграційному контексті, Українська мова та література в школі, 2, 2–8.
References (Translated and Transliterated)
  1. Vygotskyi, L.S. (1999). Thought and a word. Moscow.
  2. Donchenko, T. (2001). Yak gotuvaty uchniv do perekazu. Ukrayinska mova i literatura v shkoli, 1, 3–4.
  3. Ishutina, O. (2018). Developing writing skills of future primary school teachers in professional training. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 8(1), 109–121. DOI: 10.31865/2414-9292.8(1).2018.153744
  4. Mytiai, Z.O. (2012). Semantic aspects of organizing a coherent text. Ukrayinoznavchyi almanah, 9, 154–157.
  5. Pentylyuk, M. (2010). Competency-based approach to developing a linguistic personality in European integration context. Ukrayinska mova ta literatura v shkoli, 2, 2–8.

 

Сторінки 179-190

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/81/15Pomyrcha179-190.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206750

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.