Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БЛАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

377:338.48

 

Автор статті 

Ольга Дербак

Назва статті

ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БЛАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ

Анотація

 

У статті розглянуто окремі теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх бакалаврів з туризму. Обґрунтовано актуальність дослідження, з’ясовано особливості тлумачень фундаментальних понять з обраної теми (туризм, педагогіка туризму, професійна підготовка). Проаналізовано поняття «туризм» і визначено, що це один із найбільш динамічних та перспективних напрямів у сфері послуг, який може стати рушійною силою розвитку України. Установлено, що педагогіка туризму сприяє розвитку туристичної галузі, конкурентоспроможності українського туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках туристичних послуг. На основі аналізу документів і науково-практичних досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців розкрито особливості професійної підготовки майбутніх бакалаврів з туризму в закладах вищої освіти України; доведено, що розвиток туристичної галузі вимагає якісної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти України. Наведено висновки та перспективи подальших досліджень.

 

Ключові слова

професійна підготовка; туризм; педагогіка туризму; бакалавр з туризму.

Список використаних джерел                                                               
 1. АніщенкоА. П., Зайцева М. М. (2015). Підготовка кадрів туристичної індустрії. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 11, 39–43.
 2. ГарбарГ. А. (2013). Підготовка фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Філософія, 41(1), 246–257.
 3. Зубехіна,Т. В. (2014). Теоретична розробка проблеми формування інформаційної культури бакалаврів з туризму у процесі фахової підготовки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 38, 268–271.
 4. Закон України «Про туризм» (2015). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.
 5. Зорин,И. В. (2001). Теоретические основы формирования содержания профессионального туристического образования. (Дис. докт. пед. наук). Москва, Российская Федерация.
 6. Лапшина, А. Г. (2009). Основные проблемы подготовки профессиональных кадров для индустрии туризма. Матер. всеросс. науч.-практич. конф. Оренбург, Россия: 3194–3197.
 7. Пангелова Н. Е., Пангелов Б. П. (2016). Проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов в учебных заведениях туристической отрасли Украины: анализ научных исследований. Курорты. Сервис. Туризм, 1(30), 129–133.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (б.д.). Взято з http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1341–2011–п#n37.
 9. Самохвал, О. О. (2016). Теоретичні основи змісту професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у ВНЗ України. Молодий вчений, 11(38), 497–501.
 10. Сокол,Т. Г. (2008). Педагогічні аспекти створення моделі спеціаліста туристичного менеджменту та науково-методичного забезпечення його підготовки. Вісник Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького, 137, 57–60.
 11. Стоян, Т., Цишнатій, К. (2013). Підготовка кадрів для туристичної галузі в сучасній Україні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Історичні науки, 10, 276–284.
 12. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. (2019). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80.
 13. Ткачук, Л. (2017). Сутність туризму як багатоаспектного суспільного явища. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1(66), 109–113.
 14. Устименко, Ю. С. (2017). Підготовка майбутніх стоматологів до професійної взаємодії засобами інтерактивних методів навчання. (Дис. канд. пед. наук). Дніпро, Україна.
 15. Черезова,М. В. (2010). Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму у навчально-виховному процесі коледжу. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Луганськ, Україна.
 16. Abishova,N., Kydyrovab, Zh., Urazbaevac, G., Abishovad, A., & Asan, D. (2014). Good Opportunities in Training of Personnel for Travel Industry. Social and Behavioral Sciences, 143, 445–449.
 17. World Tourism Organization. United Nations specialized agency. (d.). Retrieved from https://www.unwto.org/.
References (Translated and Transliterated)
 1. Anishchenko, A. P. & Zaitseva, M. M. (2015). Training of tourism industry staff. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu “Ukraina”, 11, 39–43.
 2. Hrabar,H. A. (2013). Training of tourism specialists in higher educational establishments of Ukraine. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Filosofiia, 41(1), 246–257.
 3. Law of Ukraine “On Tourism”. (2015). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
 4. Zabukhenina, T. V. (2014). Theoretical development of the problem of forming the information culture of bachelors in tourism in the process of professional training. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problem, 38, 268–271.
 5. Zorin,I. V. (2001). The theoretical basis for the formation of the content of professional tourism education. (Doctor’s thesis) Moscow, the Russian Federation.
 6. Lapshina, A. H. (2009). The main problems of training professional personnel for the tourism industry. Materialy vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Orenburh, 3194–3197.
 7. Panhelova, N. E. & Panhelova, B. P. (2016). Problems of professional training of future specialists in educational institutions of the tourism industry of Ukraine: analysis of scientific research. Servis. Turizm, 1(30), 129–133.
 8. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2011, No.1341 “On Approval of the National Qualifications Framework”. Retrieved from http://zakonrada.gov.ua/laws/show/1341–2011–п#n37
 9. Samokhval,O. O. (2016). Theoretical bases of the content of professional training of future specialists of tourism industry in universities of Ukraine. Molodyi vchenyi, 11(38), 497–501.
 10. Sokol, T. H. (2008). Pedagogical aspects of creation of model of specialist of tourist management and scientific and methodological support of its preparation. Visnyk Cherkaskoho Natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho, 137, 57–60.
 11. Stoian,T. & Tsyshnatii, K. (2013). Training for tourism industry in modern Ukraine. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Istorychni nauky, 10, 276–284.
 12. Tourismandresortdevelopmentstrategyfortheperioduntil 2026. (2019). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80
 13. Tkachuk, L. (2017). The essence of tourism as a multidimensional social phenomenon. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 1(66), 109–113.
 14. Ustymenko, Yu. S. (2017). Preparing future dentists for professional interaction through interactive teaching methods. (Сandidate’s thesis). Dnipro, Ukraine.
 15. Cherezova, M. V. (2010). Forming a culture of professional communication for future tourism professionals in the colleges educational process. Luhansk, Ukraine.
 16. Abishova,N., Kydyrovab, Zh., Urazbaevac, G., Abishovad, A., & Asan, D. (2014). Good Opportunities in Training of Personnel for Travel Industry. Social and Behavioral Sciences, 143, 445–449.
 17. World Tourism Organization. United Nations specialized agency. (d.). Retrieved from https://www.unwto.org/                               

 

Сторінки 191-198

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/82/16Derbak191-198.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206751

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.