Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147.091.39:005-051

 

Автор статті 

Любов Гончар

Назва статті

 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація

У статті розкрито потенціал позааудиторної роботи університету у формуванні культури професійної діяльності майбутніх менеджерів. Зазначено, що значущість позааудиторної роботи для особистісного та професійного розвитку майбутніх менеджерів зумовлено тим, що вона ґрунтується не на примусі, а на принципах добровільності, урахуванні їхніх потреб, ціннісних орієнтацій. Визначено основні функції позааудиторної діяльності майбутніх менеджерів. Окреслено поняття «позааудиторна робота». Акцентовано, що формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів у позааудиторній діяльності закладу вищої освіти відбувається в процесі включення їх у педагогічно доцільні форми організації вільного часу, що забезпечують набуття ними спеціальних знань, умінь, які відповідають особливостям професії менеджера. Схарактеризовано класифікацію форм позааудиторної роботи в закладах вищої освіти. Зазначено, що систематична позааудиторна діяльність щодо формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів, активізація участі кожного студента допоможе успішно вирішувати такі завдання професійного становлення, як: поглиблення інтересу до обраної професії менеджера, розширення управлінського кругозору, формування професійно-управлінських поглядів і переконань, удосконалення комунікативних, організаторських умінь та навичок, навичок самостійної роботи, що забезпечить кожному випускникові закладу вищої освіти в майбутньому активну професійну позицію.

Ключові слова

культура професійної діяльності; майбутні менеджери, позааудиторна робота; позааудиторна діяльність; форми позааудиторної роботи.

Список використаних джерел                                                               
 1. Алексюк, А. М. (1998). Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник. Київ, Україна: Либідь.
 2. Бакулина, О. С. і Тернопольская, В. И. (2018). Особенности формирования профессиональной компетентности будущих специалистов по налогообложению и таможенному делу. International scientific journal «Progress», 1–2, 94–97.
 3. Вітвицька, С. С. (2009). Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретико-методологічні аспект: монографія. Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.
 4. Гуменникова, Т. Р. (2004). Потенційні можливості позааудиторної роботи щодо підготовки студентів до особистісно орієнтованого виховання. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 12, 58–61.
 5. Коваль, В. Ю. (2009). Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія, соціологія, 6, 19–23.
 6. Козырева, Т. В. (2006). Педагогические условия организации социального творчества студентов вуза во внеаудиторной деятельности. (Кандидатская диссертация). Кострома, Российская Федерация: Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова.
 7. Медведєва, О. Р. (2008). Формування творчих умінь студентів у позааудиторній виховній роботі. (Кандидатська дисертація). Харків, Україна: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
 8. Никитина, О. Э. (2017). Особенности профессионального воспитания в системе высшего педагогического образования. Studia Humanitatis, 3. Взято з http://st-hum.ru/content/nikitina-oe-osobennosti-professionalnogo-vospitaniya-v-sisteme-vysshego-pedagogicheskogo
 9. Овчаренко, Г. Е. (2008). Позанавчальна діяльність студентів у вищих навчальних закладах: сутнісні характеристики, структура та особливості. Освіта Донбасу, 5–6 (130–131), 35–38.
 10. Педагогический энциклопедический словарь. (2003). Б. М.Бим-Бад (гл. ред.). Москва, Российская Федерация: Большая российская энциклопедия.
 11. Санфирова, О. В. (2012). Знаниевая компонента в системе подготовки специалистов социально-культурной сферы и туризма в обществе устойчивого развития. Вестник Томского государственного педагогического университета, 12(127), 182–189.
 12. Соловей, М. М. і Демчук, В. І. (2004). Система виховної роботи у вищому навчальному закладі як фактор цілісного виховання особистості. Рідна школа, 8, 33–37.
 13. Стоян, А. Н. (1994). Организация досуга студенческой молодежи. Киев, Украина: Вища школа.
 14. Тернопільська, В. І., Коломієць, Т. В., Піонтківська, І. О. (2014). Довідник з виховної роботи зі студентами. Тернопіль, Україна: Вид-во «Богдан».
 15. Фіцула, М. М. (2007). Педагогіка: навчальний посібник. Київ, Україна: Академвидав.
 16. Холод, Н. И. и Егорова, О. С. (2014). Формы и методические принципы организации внеаудиторной деятельности студентов по иностранному языку. Ярославский педагогический вестник, 4, 108–113.
 17. Ternopilska, V., Guk, O., Zavhorodnia, Y., Ryzhykov, V., Snitka, Y., & Chernukha, N. (2019). Variants of the educational paradigm in training of managers. Revista ESPACIOS, 40(29), 9.

 

References (Translated and Transliterated)
 1. Aleksiuk, A. M. (1998). Pedagogy of Higher Education of Ukraine. History. Theory: textbook. Kyiv, Ukraine: Lybid.
 2. Bakulina, O. & Ternopolskaya, V. I. (2018). Features of the formation of professional competence of future specialists in taxation and customs. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Progress», 1–2, 94–97.
 3. Vitvytska, S.  (2009). Pedagogical training of masters in terms of stage education: theoretical and methodological aspect. Zhytomyr, Ukraine: ZhDU im. I. Franka.
 4. Humennykova, T. R. (2004). Potential opportunities for out-of-class work on preparing students for self-directed education. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni K.D. Ushynskoho, 12, 58–61.
 5. Koval, V. (2009). System of extra-curricular activity of students of higher education institutions. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: pedahohika, psykholohiia, sotsiolohiia, 6, 19–23.
 6. Kozyreva, T. (2006). Pedagogical conditions for the organization of social creativity of university students in extracurricular activities. (PhD Dissertation). Kostroma, the Russian Federation: Kostromskoy gosudarstvennyy universitet imeni N. A. Nekrasova,.
 7. Medvedieva, O. R. (2008). Development of students’ creative skills in extra-curricular educational work. (PhD Dissertation). Kharkiv, Ukraine.
 8. Nikitina, O. Je. (2017). Features of professional education in the system of higher pedagogical education. Studia Humanitatis, 3. Retrieved from: http://st-hum.ru/content/nikitina-oe-osobennosti-professionalnogo-vospitaniya-v-sisteme-vysshego-pedagogicheskogo
 9. Ovcharenko, H. (2008). Extracurricular activities of students in higher education: essential characteristics, structure and features. Osvita Donbasu, 5–6(130–131), 35–38.
 10. Pedagogicheskiy entsiklopedicheskiy slovar. B. Bim-Bad (ed.). (2003). Moscow, the Russian Federation: Bolshaya rossiyskaya entsiklopediya.
 11. Sanfirova, O. V. (2012). Knowledge component in the system of training specialists in the socio-cultural sphere and tourism in a society of sustainable development. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 12(127), 182–189.
 12. Solovei, M. & Demchuk, V. I. (2004). The system of upbringing in higher education as a factor of holistic education of the individual. Ridna shkola, 8, 33–37.
 13. Stoian, A. N. (1994). Organization of leisure for students. Kiev, Ukraine: Vishcha shkola.
 14. Ternopilska, V., Kolomiiets, T. V., Piontkivska, I. O. (2014). Directory of educational work with students. Ternopil, Ukraine: Bohdan.
 15. Fitsula, M. (2007). Pedagogy: textbook. Kyiv, Ukraine: Akademvydav.
 16. Kholod, I. & Egorova, O. S. (2014). Forms and methodological principles of the organization of extracurricular activities of students in a foreign language. Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik, 4, 108–113.
 17. Ternopilska,V., Guk, O., Zavhorodnia, Y., Ryzhykov, V., & Snitka, Y. (2019). Variants of the educational paradigm in training of managers. Revista ESPACIOS, 40(29), 9.

 

                            

 

Сторінки 240-251

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/89/20Honchar240-251.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206755

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.