Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371. 134

 

Автор статті 

Сергій Віцько, Андрій Макаренко

Назва статті

СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Анотація

Статтю присвячено висвітленню ролі вищої школи становленні особистості майбутнього вчителя, зокрема розкрито сутність, зміст і завдання духовно-морального виховання. Схарактеризовано антропоцентричний, теоцентричний, соціоцентричний підходи щодо трактування сутності морального виховання. Виокремлено групи цінностей, на утвердження яких має бути вмотивована молодь: морально-етичні, соціально-правові й особистісно зорієнтовані. Запропоновано ефективні шляхи духовно-морального виховання, поміж яких: опора на національні здобутки; організація системної діяльності педагогів-викладачів, спрямованої на залучення майбутніх учителів до духовної скарбниці, на розвиток ціннісних орієнтацій, духовно-моральних якостей студентів та їх творчого потенціалу; залучення до процесу духовно-морального виховання засобів різних видів мистецтва.
Ключові слова

вища освіта; майбутні вчителі; духовні цінності; духовно-моральне виховання.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бех, І. Д. (2006). Виховання особистості: сходження до духовності. Київ, Україна: Либідь.
 2. Білоусова, В. О. (1997). Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: монографія. К.: Вид-во ІЗМН, 192 с
 3. Вишневський, О. (1997). Концепція демократизації українського виховання. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції. Київ: Школяр, С. 78–122.
 4. Дашицька, Л. (2010). Моральне виховання школярів засобами музичного мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 1, 175 – 180.
 5. Дем’янюк, Т. Д., Бех, І. Д., Байрамова, М. Г., Мельничук, Л. С. (2007). Духовно-моральне виховання особистості : інноваційний підхід : навчально-методичний посібник. Київ, Україна: Волинські обереги.
 6. Дубасенюк, О. А. (2014). Духовно-моральне виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.) / за ред. О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук. 78 – 87.
 7. Жизнь во Христе: Нравственный катехизис. Львов: Издательство Украинского Католического Университета, 2004. 174 с.
 8. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України. Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 641 від 16. 06. 2015. https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c359374718.pdf
 9. Москальова Л. Ю. (2011). Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури: автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України.
 10. Москальова, Л. Ю. (2003). Характеристика основних структурних компонентів моральності особистості. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. Вип. ХХ, 113–115.
 11. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року. № 347/2002. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
 12. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Затверджено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
 13. Нова українська школа: концептуальні засади реформування загальної школи. URL : http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.
 14. Отич, О., Отич, Д. (2019). Виховання як духовне преображення особистості в процесі одухотворення освітнього середовища. Горизонт духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Заг. ред. Й. Кевішас та О. Отич. Вільнюс, Литва: Zuvedra.
 15. Помиткін, Е. О. (2006). Психологія духовного розвитку особистості: монографія. Київ, Україна: Наш час.
 16. Постовий, В. Г. (2005). Про концепцію національної ідеї та механізми її впровадження. Педагогіка і психологія. 1, 20–23.
 17. Про освіту. Закон України № 2145-VIII. 2017. (в редакції від 02.04.2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 18. Про повну загальну середню освіту. Закон України. №463-IX від 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
 19. Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі: монографія / В. Луговий, М. Левшин, О. Бондаренко [та ін.] ; за заг ред. В. Андрущенка, В. Лугового. Київ: Педагогічна думка, 2011.
 20. Савчинський Р. (2018). Ціннісні засади Нової української школи очима вчителів: за результатами проведених дискусій у 10-ти містах України. Інститут лідерства та управління УКУ. https://issuu.com/ilm_ucu/docs/zvit_2018_1_66___06_07_2018
 21. Стельмахович, М. Г. (1997). Українська народна педагогіка. Київ, Україна: Вид-во ІЗМН.
 22. Ціннісні орієнтири сучасної української школи (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/Presentasia-Roman-Stesichin.pdf
 23. Шадриков, В.(1997). Духовность и творчество. Основные современные концепции творчества и одаренности. Москва: Мол. гвардия, 361 – 370.
 24. Шевченко, Ю., Абламонова, В. (2015). Духовно-моральні цінності як основа духовного виховання молодших школярів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 7 (51), 476 – 485.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bech, I.D. (2006). Education of personality: ascent to spirituality. Kyiv, Ukraine: Lybid.
 2. Bilousova, V.O. (1997). Theory and methods of humanization of relations of high school students in extracurricular activities of secondary school. Kyiv: IZMN.
 3. Vyshnevsky, O. (1997). The concept of democratization of Ukrainian education. Conceptual principles of democratization and education reform in Ukraine: Pedagogical concepts. Kyiv: Shkolyar, p. 78–122.
 4. Dashytska, L. (2010). Moral education of schoolchildren by means of musical art. Issues of modern teacher training, 1, 175 - 180.
 5. Demyaniuk, T.D., Bekh, I.D., Bairamova, M.G., Melnychuk, L.S. (2007). Spiritual and moral education of the individual: an innovative approach. Kyiv, Ukraine: Volynski oberehy.
 6. Dubaseniuk, O.A. (2014). Spiritual and moral education of student youth. Innovative approaches to the education of student youth in higher educational institutions: proceedings of the International scientific and conference (Zhytomyr, May 22-23, 2014). Ed. O.A. Dubaseniuk, V.A. Kovalchuk. 78 - 87.
 7. Life in Christ: A Moral Catechism. Lviv: Publishing House of the Ukrainian Catholic University, 2004. 174 p.
 8. The concept of national-patriotic education in the education system of Ukraine. Approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 641 dated 16.06.2015. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c359374718.pdf
 9. Moskalyova,Yu. (2011). Theoretical and methodological principles of education of prospective teachers of moral and ethical culture. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv: National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.
 10. Moskalyova, L.Yu. (2003). Characteristics of the main structural components of personality morality. Humanization of the educational process, XX, 113–115.
 11. National doctrine of education development. Approved by the Decree of the President of Ukraine of April 17, 2002. № 347/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
 12. National strategy for the development of education in Ukraine until 2021. Approved by the Decree of the President of Ukraine of June 25, 2013 № 344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
 13. The New Ukrainian school: conceptual principles of general school reform. URL: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.
 14. Otych, O. & Otych, D. (2019). Education as a spiritual transformation of the individual in the process of spiritualization of the educational environment. Horizon of Spirituality of Education. Ed. J. Kevishas and O. Otych. Vilnius, Lithuania: Zuvedra.
 15. Pomytkin, E.O. (2006). Psychology of spiritual development of personality: monograph. Kyiv, Ukraine: Nash chas.
 16. Postovyi, V.H. (2005). About the concept of the national idea and mechanisms of its implementation. Pedagogy and psychology, 1, 20–23.
 17. On Law of Ukraine № 2145-VIII. 2017. (as amended on 02.04.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 18. On general secondary education. Law of Ukraine. №463-IX dated 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
 19. Luhovyi, , Levshyn, M., Bondarenko, O. (2011). Psychological and pedagogical principles of designing innovative technologies of teaching in higher school. Kyiv: Pedagogical Thought.
 20. Savchynskyi, (2018). Values of the New Ukrainian School through the eyes of teachers: based on the results of discussions in 10 cities of Ukraine. UCU Institute of Leadership and Management. https://issuu.com/ilm_ucu/docs/zvit_2018_1_66___06_07_2018
 21. Stelmakhovych, M.H. (1997). Ukrainian folk pedagogy. Kyiv, Ukraine: IZMN Publishing House.
 22. Values of the modern Ukrainian school (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/Presentasia-Roman-Stesichin.pdf
 23. Shadrykov, V. (1997). Spirituality and creativity. Basic modern concepts of creativity and talent. Moscow: Mol. guard, 361 - 370.
 24. Shevchenko, Yu., Ablamonova, V. (2015). Spiritual and moral values as the basis of spiritual education of junior schoolchildren. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 7 (51), 476–485.

                            

 

Сторінки 252-262

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/88/21VitskoMakarenko252-262.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206756

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.