Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

377.1

 

Автор статті 

Володимир Кулішов

Назва статті

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Анотація

У статті висвітлено новітні підходи до професійно-особистісного розвитку педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Обґрунтовано сутність поняття професійно-особистісного розвитку педагога в контексті сучасних освітніх трансформацій. Визначено та проаналізовано основні форми професійно-особистісного розвитку педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному етапі в межах формальної, неформальної та інформальної освіти. Акцентовано увагу на сучасних підходах і проблемах до організації курсів підвищення кваліфікації та професійного стажування педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, науково-практичних і науково-методичних заходів у міжкурсовий період. З’ясовано, що відмінною рисою сучасного професійно-особистісного розвитку педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти є як власне самовдосконалення в професійному та особистому планах, так і ефект розвитку учнів.  
Ключові слова професійно-особистісний розвиток; педагог закладу професійної (професійно-технічної) освіти; форми професійно-особистісного розвитку; підвищення кваліфікації; професійне стажування; навчально-практичний центр; інформальна освіта.
Список використаних джерел                                                               
 1. Войченко, Л. П. (2020). Підвищення кваліфікації як запорука результативної діяльності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти: електронний зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції. (C.46–51). Біла церква: БІНПО ДЗВО УМО НАПН України.
 2. Микитюк, О. (2012). Особистісно-професійний розвиток педагога у контексті компетентнісного підходу. Педагогіка і психологія професійної освіти, 6, 32–38.
 3. Мірошник,С.  І. (2016). Професійний розвиток педагога: сучасні підходи. Народна освіта, 2(29). Взято з www.narodnaosvita.kiev.ua
 4. Порядокпідвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: затвердженопостановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п
 5. Хоржевська, І.М. (2016). Професіоналізм та професійний розвиток особистості. Наука і освіта, 11, 55–60. Взято з https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2016-11-doc/2016-11-st9
 6. Черній, А. (2018). Професійний розвиток педагога: досвід, співпраця, пріоритети на шляху до нової української школи. Післядипломна освіта в Україні, 2, 40–43.
References (Translated and Transliterated)
 1. Voichenko, L.P. (2020). Refresher courses as a pledge of effective activity of teachers of vocational educational institutions. Innovatsiyni modeli rozvytku naukovo-metodychnoyi kompetentnosti pedahohiv profesiynoyi shkoly u systemi bezperervnoyi osvity: elektronnyy zb. materialiv Vseukr. nauk.-prakt. internet-konferentsiyi. (Pp. 46–51). Bila tserkva: BICPO SHEI UEM NAES of Ukraine.
 2. Mykytyuk, O. (2012). Personal and professional development of the teacher in the context of competence approach. Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity, 6, 32–38.
 3. Miroshnyk, S. I. (2016). Professional development of teacher: modern approaches. Narodna osvita, 2(29). Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua
 4. Poryadok pidvyshchennya kvalifikatsiyi pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv: zatverdzheno postanovoyu KMU vid 21 serpnya 2019 r. № 800. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п
 5. Khorzhevska, I. M. (2016). Professionalism and professional development of the person. Nauka i osvita, 11, 55–60. Retrieved from https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2016-11-doc/2016-11-st9
 6. Chernii, A. (2018). Teacher professional development: experience, cooperation, priorities on the way to a new Ukrainian school. Pislyadyplomna osvita v Ukrayini, 2, 40–43.

 

Сторінки 263-272

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/91/22Kulishov263-272.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206758

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.