Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК CКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

378.015.31:159.942:373.2.011-051

 

 

Автор статті 

Тетяна Шульга

Назва статті

ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК CКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті розглянуто проблему формування емоційної культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти, зокрема як складової професійно-педагогічної культури педагога. Проаналізовано різні позиції до тлумачення понять: «культура», «педагогічна культура», «професійна культура» та «професійно-педагогічна культура» педагога в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених. На основі здійсненого теоретичного аналізу визначено та обґрунтовано емоційну культуру як одну із складових професійно-педагогічної культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти; розкрито відповідність цього особистісного утворення сучасним вимогам суспільства до фахівців дошкільної освіти. Пояснено, що емоційний стан вихователя впливає на самопочуття вихованців, передається їм та викликає відповідні переживання. Дані здійсненого аналізу дозволили зробити спробу визначення емоційної культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти та окреслити шляхи подальшого дослідження.
Ключові слова

вихователь закладу дошкільної освіти; дитина дошкільного віку; емоційна культура; емоційний стан; педагогічна культура; професійно-педагогічна культура.

Список використаних джерел                                                               
 1. Андрущенко, В., Бойченко, М., Онкович, Г. (2007). Гуманітарно-педагогічна парадигма вищої освіти. Київ,Україна: Педагогічна думка.
 2. Баженова, И. Н. (1990). Педагогический поиск. 3-е изд., испр. и доп. Москва, Российская Федерация: Педагогика.
 3. Бенин, В.Л. (1996). Теоретико-методологические основы формирования и развития педагогической культуры (Автореф. дис. д-ра пед. наук.). Екатеринбург: Уральский государственный университет.
 4. Беспалько, В. П. (1989). Педагогика и прогрессивные технологии обучения. Москва, Российская Федерация: Педагогика.
 5. Бех, І. Д. (2003). Виховання особистості. Київ: Либідь [у 2 кн.]. кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади.
 6. Гончаренко, С. У. (2011). Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. 2-е, доп., випр. Рівне, Україна: Волинські обереги.
 7. Гриньова, В. М. (2001). Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний і методичний аспекти) (Автореф. дис. д-ра. пед. наук). Київ, Україна: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України.
 8. Иванова, Т. В. (2005). Культурологическая подготовка будущего учителя. Киев, Украина: ЦВП.
 9. Исаев, И. Ф. (2002). Профессионально-педагогическая культура преподавателя. Москва, Российская Федерация: «Академия».
 10. Коган, Л. Н. (1984). Цель и смысл жизни человека. Москва, Российская Федерация: Мысль.
 11. Кононко, О. Л. (Ред.). (2009). Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Київ, Україна: Світич.
 12. Крылова, Н. Б. (1990). Формирование культуры будущего специалиста. Москва, Российская Федерация: Высш. школа.
 13. Крылова, Н. Б. (1990). Эстетический потенциал культуры. Москва, Российская Федерация: Прометей.
 14. Мазур, Н. (2007). Зміст професійної культури викладача вищої школи. Рідна школа, 4, 12–14.
 15. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 16. Пальшкова, І.О. (2011). Педагогіка: професійно-педагогічна культура вчителя. Київ, Україна: Видавничий Дім «Слово».
 17. Паршикова, З. В. (2003). Культурологическая подготовка будущего учителя в процессе изучения педагогической риторики (Автореф. дис. канд. пед. наук). Москва, Российская Федерация: Москов. гос. ун-т имени М. А. Шолохова.
 18. Полонский, В. М. (2004). Словарь по образованию и педагогике. Москва, Российская Федерация: Высш. шк.
 19. Поніманська, Т. І. (2004). Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти. Дошкільна педагогіка. Київ, Україна.
 20. Правотворов, В. А. (1985). Профессиональная культура специалиста и динамика ее формирования на етапе «вуз-производство». Вестник Харьковск. ун-та, 5, 18–32.
 21. Радул, В. В., Кравцов, В. О., Михайліченко, М. В. (2007). Основи професійного становлення сучасного вчителя. Кіровоград, Україна: «Імекс-ЛТД».
 22. Скрипник, М. І. (1996). Формування педагогічної культури учителя в умовах післядипломної освіти (на базі шкільного та районного метод. кабінетів) (Автореф. дис. … канд. пед. наук) Київ, Україна: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України.
References (Translated and Transliterated)
 1. Andrushchenko, V., Boichenko, M., & Onkovych, H. (2007). The humanitarian-pedagogical paradigm of higher education. Kyiv, Ukraine: Pedahohichna dumka.
 2. Bazhenova, I. N. (1990). Pedagogical Search. 3-e izd., ispr. i dop. Moscow, the Russian Federation: Pedagogika.
 3. Benin, V. L. (1996). Theoretical and methodological foundations of the formation and development of pedagogical culture. (Extended abstract of PhD dissertation). Ekaterinburg, the Russian Federation: Ural'skij gosudarstvennyj universitet.
 4. Bespalko, V. P. (1989). Pedagogy and Progressive Learning Technologies. Moscow, the Russian Federation: Pedagogika.
 5. Bekh, I. D. (2003). Education of the personality. Kyiv, Ukraine: Lybіd [u 2 kn.]. kn. 1: Personally focused approach: theorist technological bases.
 6. Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainian Pedagogical Encyclopedic Dictionary. 2-e, dop., vypr. Rivne, Ukraine: Volynski oberehy.
 7. Hrynova, V. M. (2001). Development of Pedagogical Culture of The Future Teacher (Theoretical and Methodical Aspects). (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine: In-t pedahohiky i psykholohii prof. osvity APN Ukrainy.
 8. Ivanova, T. V. (2005). Cultural Studies of the Future Teacher]. Kyiv, Ukraine: CVP.
 9. Isaev, I. F. (2002). Professional and Pedagogical Culture of The Teacher. Moscow, the Russian Federation: “Akademiya”.
 10. Kogan, L. N. (1984). The purpose and meaning of human life. Moscow, the Russian Federation: Mysl.
 11. Kononko, O. L. (Ed). (2009). Methodical aspects of implementation of the Basic program of development of the child of preschool age “I’m in the World”. Kyiv, Ukraine: Svitych.
 12. Krylova, N. B. (1990a). Formation of a Future Specialist Culture. Moskva, the Russian Federation: Vyssh. shkola.
 13. Krylova, N. B. (1990b). The aesthetic potential of culture. Moscow, the Russian Federation: Prometej.
 14. Mazur, N. (2007). Graduate of professional culture and education of the school. Ridna shkola, 4, 12–14.
 15. National Frame of Qualifications. Annex to The Resolution of The Cabinet of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.
 16. Palshkova, I. O. (2011). Pedagogics: professional and pedagogical culture of the teacher. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi Dіm “Slovo”.
 17. Parshikova, Z. V. (2003). Culturological preparation of the future teacher in the process of studying pedagogical rhetoric. (Extended abstract of PhD dissertation). Moscow, the Russian Federation: Moskov. gos. un-t imeni M. A. Sholohova.
 18. Polonskij, V. M. (2004). Dictionary of education and pedagogy. Moscow, the Russian Federation: Vyssh. Shk.
 19. Ponimanska, T. I. (2004). Training of pedagogical staff for the preschool education system. Preschool pedagogy. Kyiv, Ukraine.
 20. Pravotvorov, V. A. (1985). Professional culture of a specialist and the dynamics of its formation on the stage of “university-production”. Vestnik Kharkovsk. un-ta, 5, 18–32.
 21. Radul, V. V., Kravtsov, V. O., & Mykhailichenko, M. V. (2007). Basics of professional development of a modern teacher. Kirovohrad, Ukraine: “Imeks-LTD”.
 22. Skrypnyk, M. I. (1996). Formation of teacher's pedagogical culture in the conditions of postgraduate education (on the basis of school and district method. classrooms). (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv, Ukraine: In-t pedahohiky i psykholohii prof. osvity APN Ukrainy.
Сторінки 284-298

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/90/24Shulha284-298.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206760

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.