Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕЛЕКТРОННОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПОРТФОЛІО СТУДЕНТА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

378.015.31:796]:004

 

 

Автор статті 

Роман Зеленський, Людмила Зеленська

Назва статті

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕЛЕКТРОННОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПОРТФОЛІО СТУДЕНТА

Анотація

У статі визначено завдання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в процесі підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти у ЗВО України. Конкретизовано компетентності (формування усвідомленого прагнення до самостійного фізичного вдосконалення, розвиток умінь і навичок використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя), яких набувають здобувачі на заняттях із «Фізичного виховання». З’ясовано, що значний потенціал для формування названих компетентностей має використання в освітньому процесі ЗВО електронного фізкультурно-спортивного портфоліо студента. Доведено, що ця технологія завдяки низці переваг дозволяє реалізувати такі функції: моніторингову, стимулювальну, освітню, розвивальну, контрольно-оцінну. Визначено етапи роботи з електронним портфоліо, запропоновано структуру і змістове наповнення електронного фізкультурно-спортивного портфоліо студента.

Ключові слова

фізичне виховання; заклад вищої освіти; електронне фізкультурно-спортивне портфоліо; зміст; структура.

Список використаних джерел                                                               
 1. Кузнєцова,О. Т. (2018). Методична система застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів. (Дис... докт. пед. наук). Київ, Україна: Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова.
 2. Новикова, Т. Г., Прутченков, А.С. і Пинская, М.А. (2005). Построение различных моделей портфолио. Методист, 1.
 3. Панченко, Л. Ф. (2013). Електронне портфоліо студента. Вісник ЛДУБЖД: Педагогічні науки, 7, 281–284.
 4. Фільо, І.Є. (2011). Технологія Е-портфоліо в професійній підготовці інженерних фахівців. Теорія та методика електронного навчання: зб. наук. Праць, 11, 353–359.
 5. Чернякова, С. Н. (2015). Формирование физкультурной компетентности бакалавров в информационно-образовательной среде вуза. (Дисс. канд. пед. наук). Тюмень, Российская федерация: Тюмен. гос. ун-т.
 6. Шелехова,Л. В. (2008). Портфолио как одна из форм организации учебной деятельности по реализации индивидуальной траектории студента. Преподаватель высшей школы в ХХI веке. Взято з http://www.trgups.ru/Arhiv2008s4.
References (Translated and Transliterated)
 1. Kuznietsova, O.T. (2018). Methodical system of application of health-improving technologies in the process of students’ physical education. (Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine Nats. ped. un-t imeni M.P. Dragomanova.
 2. Novikova,T. G., Prutchenkov, A. S., & Pinskaya, M. A. (2005). Building various portfolio models. Metodist, 1, 84–97.
 3. Panchenko, F. (2013). Electronic student’s portfolio. Visnyk LDUBZhD: Pedahohichni nauky, 7, 281–284.
 4. Filo, Ie. (2011). Tekhnolohiia E-portfolio technology in the vocational training of engineers. Teoriia ta metodyka elektronnoho navchannia: zb. nauk. Prats, 11, 353–359.
 5. Chernyakova, S. N. (2015). The formation of bachelors’ physical culture competence in the university informational and educational environment. (Doctoral dissertation). Tyumen, the Russian Federation: Tyumen. gos. un-t.
 6. Shelehova, L. V. (2008). Portfolio as one of the forms of organizing educational activities for implementing the student’s individual trajectory. Prepodavatel vyisshey shkolyi v XXI veke: 6-y mezhdunar. nauch.-prakt. Internet-konf. (pp. 332-336). Retrieved from http://www.t21.rgups.ru/Arhiv2008s4.
Сторінки 5-12

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/93/1Zelenska5-12.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222834

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.