Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО» В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

373.3/.5.018.43:004.032.6:7 

 

 

Автор статті 

Олена Зубарєва

Назва статті

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО» В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Анотація

У статті висвітлено використання дистанційних технологій у різноманітності та варіативності форм їх застосування як відгук на вимоги сучасного освітнього середовища. З’ясовано, що завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям творчий учитель має унікальну можливість самостійно створювати необхідний мультимедійний супровід до дистанційних уроків, виходячи з власного бачення теми, ураховуючи особливості класу, школи. Досвід використання курсу дистанційного навчання у викладанні мистецтва показує, якщо використовувати доступний дистанційний інформаційний ресурс із дисципліни «Мистецтво», виграють і викладачі, і учні. І тепер не лише вчитель будуватиме навчальний процес з урахуванням індивідуальності учня, а й учень може побудувати власний навчальний маршрут отримання знань, ураховуючи особисті вподобання. Розкрито значення систематизації теоретичної основи у формі дистанційного курсу, що дозволяє сформувати певну інформаційну базу, на яку учні можуть спиратися під час виконання практичних завдань.

Ключові слова

мистецька освіта; дистанційне навчання; мотивація; візуалізація; педагогіка партнерства.

Список використаних джерел                                                               
 1. Закон України про освіту. № 2145-19. (2017, 5 вересня). Взято з http://zakonrada.gov.ua/laws/show/2145-19
 2. Биков, В. Ю. (2015) Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології, (с. 77–140). Київ, Україна: Атіка,
 3. Биков, В. Ю. (2008) Технологія створення дистанційного курсу: навч. посіб. Київ, Україна: Міленіум. ,
 4. Гриневич, Л., Морзе, Н., Прошкін, В., Шемелинець, І., Линьов, К. і Рій, Г. (2020). Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка. Київ, Україна: Київський університет імені Бориса Грінченка.
 5. Кондратова, Л. (б.д.). Дистанційний курс «Методика викладання мистецтва в початкові школі на засадах НУШ» як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва. Взято з https://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/88
 6. Лотоцька, А. і Пасічник, О. (б.д.). Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації. Взято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
 7. Пінчук, О. П., Манако, А. Ф. і Савельєва, І. В. (2013) Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчання. ІІТЗН НАПН України. Київ, Україна.
 8. Про затвердження Положення про дистанційне навчання. Наказ МОН України, Положення від 25.04.2013 № 466 (із змінами, внесеними згідно з наказами МОН № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015). Взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
References (Translated and Transliterated)
 1. Law of Ukraine on education. № 2145-19. (2017, September 5). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 2. Bykov, Yu. (2015). Distance learning in Europe and the USA and prospects for Ukraine. Information support of the educational process: innovative tools and technologies, (pp. 77–140). Kyiv, Ukraine: Atika.
 3. Bykov, Yu. (2008). Technology of creating a distance course: tutorial. Kyiv, Ukraine: Milenium.
 4. Hrynevych, L., Morze, N., Proshkin, V., Shemelynets, , Lynov, K. & Riy, H. (2020). Organization of the educational process in Ukrainian schools under quarantine: an analytical note.. Kyiv, Ukraine: Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrynchenka.
 5. Kondratova, (n.d.). Distance course “Methods of teaching art in primary school on the basis of NUS” as a means of professional self-development of art teachers. Retrieved from https://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/88
 6. Lototska,  & Pasichnyk, O. (n.d.). Organization of distance learning at school. Guidelines. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
 7. Pinchuk, P., Manako, A. F., & Savelyeva, I. V. (2013). Scientific and methodological recommendations for the use of distance learning by teachers. IITZN NAPS of Ukraine. Kyiv, Ukraine.
 8. On approval of the Regulations on distance learning. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Regulations dated 25.04.2013 № 466 (as amended in accordance with the orders of the Ministry of Education and Science № 660 dated 01.06.2013, № 761 dated 14.07.2015). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
Сторінки 13-25

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/94/2Zubareva13-25.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222835

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.