Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

378:[37.091.12.011.3-051:796]

 

 

Автор статті 

Сергій Лазоренко

Назва статті

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Анотація

У статті акцентовано увагу на розробці моделі педагогічної системи професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту й розвитку їх інформаційно-цифрової культури в умовах змішаного навчання. Педагогічну систему формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в умовах змішаного навчання описано як цілісну структуру, що забезпечуватиме системну професійну підготовку майбутніх фахівців ФКіС. В основу моделювання процесу формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в умовах змішаного навчання покладено методологічні підходи та принципи. Теоретичний концепт визначає систему ідей, вихідних категорій, основних понять. Практичний концепт описує систему дій, які забезпечують практичне розв’язання поставленої проблеми. Відповідно процес формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців ФКіС в умовах змішаного навчання передбачає вдосконалення змісту, методів і засобів навчання та форм навчальної діяльності студентів.

Модель формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців ФКіС в умовах змішаного навчання включає діагностику результатів професійної підготовки, яка базується на критеріях і показниках сформованості складових інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців ФКіС. Результатом реалізації моделі є позитивна динаміка в рівнях сформованості складових інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців ФКіС.

Ключові слова педагогічна система; професійна підготовка; студенти факультетів фізичної культури і спорту; інформаційно-освітнє середовище ЗВО; технологічна підготовленість; інформаційна компетентність; цифрова грамотність.
Список використаних джерел                                                               
 1. Ашанін,В. С. (2017). Аналіз практичного досвіду формування інформаційної культури студентів Харківської державної академії фізичної культури. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, 1,7–11.
 2. Близнюк,М. М. (2000). Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва. (Дис. канд. пед. наук). Івано-Франківськ, Україна: Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника.
 3. Гунько, С. О. (1998). Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів. (Дис. канд. пед. наук). Луцьк, Україна: Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки.
 4. Гуревич, Р. С., Коломієць, Т. Д. (2010). Методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 1(188), 60–67.
 5. Ільків, О. С. (2003). Формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І – ІІ рівнів акредитації. (Дис. канд. пед. наук). Рівне, Україна: Міжнародний ун-т «Рівненський економіко-гуманітарний ін-т» ім.Степана Дем'янчука.
 6. Карташова, Л. А. (2004). Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов. (Дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.
 7. Качурівський, В. О. (2003). Організація самостійної роботи студентів агроколеджів із набуття умінь та навичок практичного застосування комп'ютерної техніки. (Дис. канд. пед. наук). Тернопіль, Україна: Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка.
 8. Майборода, О. В. (2002). Становлення і розвиток комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України. (Дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Центральний ін-т післядипломної освіти АПН України.
 9. Cухобок, О.Ю. (2011). Засоби інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту, 12, 109–112.
 10. Druz,V. A., Iermakov, S. S., Nosko, M. O., Shesterova, L. Y., & Novitskaya, N. A. (2017). The problems of students’ physical training individualization. Pedagogics Psychology MedicalBiological Problems of Physical Training and Sports, 21(2), 51–59. DOI: 10.15561/18189172.2017.0201
 11. Makarenko, L. & Słabko, W. (2015). Informatization of education in the era of globalization of educational space. Szkoła – Zawód – Praca, 10, 20–29.
References (Translated and Transliterated)
 1. Ashanin V.S. (2017). Analysis of practical experience in the formation of information culture of students of the Kharkiv State Academy of Physical Culture. Naukovo-metodychni osnovy vykorystannia informatsiynykh tekhnolohii v haluzi fizychnoi kultury ta sportu, 1, 7–11.
 2. Blyzniuk,M.M. (2000). Formation of bases of information culture at students of higher educational institutions of applied and decorative art. (PhD dissertation). Ivano-Frankivsk, Ukraine: Prykarpatskyi un-t im. Vasylia Stefanyka.
 3. Hunko,S.O. (1998). Formation of a system of knowledge about information technology in future primary school teachers. (PhD dissertation). Lutsk, Ukraine: Volynskyi derzhavnyi un-t im. Lesi Ukrainky.
 4. Hurevich, R. S. & Kolomiets, T. D. (2010). Methodological aspects of the use of information and communication technologies in education. Visnyk LNU im. Tarasa Shevchenka, 1(188), 60–67.
 5. Ilkiv,O.S. (2003). Formation of information culture of students of agrarian educational institutions of I–II levels of accreditation. (PhD dissertation). Rivne, Ukraine: Mizhnarodnyi un-t «Rivnenskyi ekonomiko-humanitarnyi in-t» im. Stepana Demianchuka.
 6. Kartashova,L.A. (2004). Personally oriented system of teaching the basics of information technology in the process of training future foreign language teachers. (PhD dissertation). Kyiv, Ukraine: Natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. M. P. Drahomanova.
 7. Kachurivskyi,V.O. (2003). Organization of independent work of students of agricultural colleges on acquisition of abilities and skills of practical application of computer equipment. (PhD dissertation). Ternopil, Ukraine: Ternopilskyi derzh. pedahohichnyi un-t im. Volodymyra Hnatyuka
 8. Maiboroda,O.V. (2002). Formation and development of computer education of students of pedagogical colleges of Ukraine. (PhD dissertation). Kyiv, Ukraine: Tsentralnyi in-t pisliadyplomnoi osvity APN Ukrayiny.
 9. Sukhobok, O.Y. (2011). Means of innovative pedagogical technologies in the training of future teachers of physical culture. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 12, 109–112.
 10. Druz,V.A., Iermakov, S. S., Nosko, M. O., Shesterova, L. Y., & Novitskaya, N. A. (2017). The problems of students’ physical training individualization. Pedagogics Psychology MedicalBiological Problems of Physical Training and Sports, 21(2), 51–59. DOI: 10.15561/18189172.2017.0201
 11. Makarenko, L. & Słabko, W. (2015). Informatization of education in the era of globalization of educational space. Szkoła – Zawód – Praca, 10, 20–29.
Сторінки 26-35

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/95/3Lazorenko26-35.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222836

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.