Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ І ФОРМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

808.5:37.091.33:34(045)

 

Автор статті 

Юлія Короткова

Назва статті

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ І ФОРМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

 

 

Анотація

Статтю присвячено характеристиці інтерактивних методів і форм удосконалення культури мовлення майбутніх юристів під час їх базової підготовки в закладі вищої освіти. До продуктивних форм удосконалення культури мовлення фахівців віднесено заняття-диспути, заняття-дослідження, заняття-дискусії, бінарні заняття, на яких формується комунікативна компетентність студентів, виявляється їх ініціатива, створюється ситуація впевненості, інтелектуальної розкутості, реалізується педагогіка співпраці. Серед методів удосконалення культури мовлення правників чільне місце посідають рольові і ділові ігри, театральні методики, техніка драми, які сприяють не лише вдосконаленню культури мовлення фахівців юридичної галузі, а й розвивають їх фантазію й творчі здібності, сприяють соціалізації особистості, дозволяють реалізовувати контекстний (професійно орієнтований) підхід у підготовці юристів. Особливу увагу приділено методу проєктів, а саме: з’ясовано його роль у вдосконаленні культури мовлення майбутніх правників, виділено стадії виконання проєкту, схарактеризовано особливості його оцінювання.

Ключові слова

культура мовлення; майбутній юрист; інтерактивні форми і методи; метод проєктів.

Список використаних джерел                                                               
 1. Башкір, О. (2018). Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі. Педагогіка і психологія, 60, 33–44. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2539319.
 2. Вербицкий,А. А. (1991). Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: методическое пособие. Москва, Российская Федерация: Высшая школа.
 3. Ляховицкий, М. В. (1981). Методика преподавания иностранного языка: учеб. пособие для филол. ф-тов вузов. Москва, Российская Федерация: Высшая школа.
 4. Мамонова, О. І. (2015). Контекстна модель професійно спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців. (Дис. канд пед. наук). Старобільськ, Україна: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
 5. Αγαθαγγελίδου, Μ. (2007). Το παραδοθιακό παιχνίδι στη διδασκαλία της γλώσσας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη». (Σ. 45–54). Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
 6. Αντωνοπούλου, Ζ. (2010). Το θεατρικό παιχνίδι στην εκμάθηση του λεξιλογίου της ξένης γλώσσας. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Mαθαίνω πως να μαθαίνω”. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. Взято з http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Antonopoulou_Zoi.pdf.
 7. Γκαραβέλας, Κ. (2007). Η συμβολή των παιχνιδιών ρόλων στην επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών μιας ξένης γλώσσας. Взято з http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/155-169.pdf.
 8. Ζερδέλη, Σ., Σαραφίδου, Τ. (2011). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και προτάσεις πρόσληψης και παραγωγής λεξιλογίου στο γλωσσικό μάθημα με εφαρμογή του κειμενοκεντρικού/επικοινωνιακού μοντέλου και της μεθόδου project σε επιλεγμένα κειμενικά είδη. Β΄ Μέρος. Παιδαγωγικός Λόγος, 1, 85–99.
 9. Κακάτσιου, Χ. (2006). Η διαθεματικότητα στην εκπαίδευση κια η μέθοδος project. Δελτίο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, 8, 29–32.
 10. Κατσέλης, Γ. (2010). Εκπαιδευτικό Δράμα: θεωρητικό πλαίσιο και δραματικές τέχνες. Взято з http://www.psichogios.gr/datafiles/videos/EkpaideutikoDramapdf.
 11. Κοντός, Ευσ. (2013). Μέθοδος project: πρακτική εφαρμογή, αντιμετώπιση προβλημάτων. Взято з http://dide.fth.sch.gr/grepr/wp-content/uploads/2013/02/st_kontos.pdf.
 12. Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, А. (2006). Ερευνητικές Μελέτες-Projects. Δελτίο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, 8, 11–12.
 13. Τσαρούχα, B. (2013). H μέθοδος project ως δημιουργικό μοντέλοιδασκαλιας. Взято з http://dide.fth.sch.gr/grepr/wp-content/uploads/2013/02/axiologisi-project.pdf.
 14. Χασάπης, Α. (2011). Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης. Взято з http://www.frl.auth.gr/sites/congres/interventions/gr/xassapis.pdf.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bashkir, O. (2018). Active and interactive higher school training methods. Pedahohika i psykholohiia, 60, 33–44. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2539319.
 2. Verbickyy, A. A. (1991). Active training in higher education: a contextual approach: metodicheskoe posobie. Moscow, Russia: Vysshaya shkola.
 3. Lyahovitskiy, M. V. (1981). Methods of foreign language teaching: ucheb. posobie dlja filol. f-tov vuzov. Moscow, Russia: Vysshaya shkola.
 4. Mamonova, O. I. (2015). Contextual model in professionally-oriented language training of future law-enforcement officers. (PhD dissertation). Starobilsk, Ukraine: DZ “Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka”.
 5. Agathangelidou, M. (2007). The traditional game in language teaching. Proceedings from International Conference “I Ellinikí Glóssa os défteri/xéni”. (Pp. 45–54). Thessaloniki, Greece: Panepistímio Dytikís Makedonías.
 6. Antonopoulou, Z. (2010). The theatrical game in learning vocabulary. Proceedings from V Panhellenic ConferenceMathaíno pós na mathaíno. Athens, Greece: Ellinikó Institoúto Efarmosménis Paidagogikís kai Ekpaídefsis. Retrieved from http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Antonopoulou_Zoi.pdf.
 7. Garavelas, K. (2007). The contribution of role-playing-games to students' communication skills in a foreign language. Retrieved from http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/155-169.pdf.
 8. Zerdeli, S., Sarafidou, T. (2011). Methodological approaches for recruitment and production of vocabulary in the language course with application of the text-centered/communication model and the project method in selected textual items. Part B. Paidagogikós Lógos, 1, 85–99.
 9. Kakatsiou, Ch. (2006). Cross-thematic integration in education and the project method. Deltío Paidagogikoú Institoútou Kýprou, 8, 29–32.
 10. Katselis, G. (2010). Educational Drama: theoretical framework and dramatic arts. Retrieved from http://www.psichogios.gr/datafiles/videos/EkpaideutikoDrama_1.pdf
 11. Kontós, Efs. (2013). Project method: practical application, troubleshooting. Retrieved from http://dide.fth.sch.gr/grepr/wp-content/uploads/2013/02/st_kontos.pdf.
 12. Michailidou-Evripidou, A. (2006). Research Projects. Deltío Paidagogikoú Institoútou Kýprou, 8, 11–12.
 13. Tsaroucha, B. (2013). The project method as a creative teaching model. Retrieved from http://dide.fth.sch.gr/grepr/wp-content/uploads/2013/02/axiologisi-project.pdf.
 14. Hasapis, A. (2011). Drama Techniques and Teaching Living Languages. Their contribution to the formation of intercultural consciousness. Retrieved from http://www.frl.auth.gr/sites/congres/interventions/gr/xassapis.pdf.
Сторінки 47-56

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/96/5Korotkova47-56.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222838

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.