Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

37.01/.09

 

Автор статті 

Оксана Барильник-Куракова, Ірина Коробова

Назва статті

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ

 

 

 

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми реалізації міждисциплінарних зв’язків у системі професійної підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Невід’ємною складовою розвитку сучасної транспортної галузі є підготовка висококваліфікованих кадрів, конкурентоспроможних на ринку праці. Отже, зростають вимоги до формування в майбутнього фахівця особистісних та професійно значущих якостей, зокрема, орієнтації в суміжних областях діяльності, здібності до ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, готовності до постійного професійного зростання. Актуальність статті зумовлена необхідністю пошуку шляхів реалізації зв’язків між дисциплінами загального циклу підготовки, зокрема фізики та дисциплінами профільного спрямування.

Метою статті є дослідження шляхів реалізації міждисциплінарних зв’язків в освітньому процесі з фізики під час підготовки майбутніх фахівців спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт».

У роботі використані теоретичні й емпіричні методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, спостереження за освітнім процесом, узагальнення.

На основі результатів аналізу науково-педагогічних джерел уточнено суть поняття «міждисциплінарні зв’язки», обґрунтовано доцільність реалізації міждисциплінарних зв’язків в освітньому процесі ЗВО морського профілю; визначено взаємозалежності дисципліни «Фізика» з дисциплінами профільного циклу «Управління судном» та «Теорія і будова судна» зі спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами» та визначено шляхи впровадження міждисциплінарного підходу.

Ключові слова

міждисциплінарні зв’язки; професійна підготовка; заклади вищої освіти; дисципліни циклу загальної підготовки; фахівець у морській галузі.

Список використаних джерел                                                               
 1. Барильник-Куракова, О. (2008). Дослідницькі лабораторні роботи як засіб удосконалення навчального експерименту з механіки. Наукові записки, 77, 290–295.
 2. Букетов, А. (2016). Впровадження компетентнісного підходу у основних напрямках роботи кафедри. Впровадження компетентнісного підходу в освітньому процесі: колективна монографія. В. Ф. Ходаковський і А. В. Букетов (ред.), (с.27–45). Херсон, Україна: ХДМА.
 3. Гончаренко, С. У. (1997). Український педагогічний словник. Київ, Укаїна: Либідь.
 4. Колот, А. М. (2014). Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. Соціальна економіка, № 1-2, 76-83. Взято з https://core.ac.uk/download/pdf/32609714.pdf.
 5. Коржова, О. (2017). Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків математичних дисциплін з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки. Науковий журнал, 2(12), 89–93.
 6. Коробова, І. В. (2016). Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутніх учителів фізики на засадах індивідуального підходу. Монографія. Херсон, Україна: ФОП Грінь Д.С.
 7. Коробова,І. (1998). Рівневий підхід до виконання лабораторних робіт як умова розвитку творчого мислення учнів. Фізика та астрономія в школі, 77, 45–47.
 8. Кривоконь, О. С., Омелько, М. А. (2012). Міждисциплінарні зв’язки як засіб комплексного формування майбутнього фахівця. Междисциплинарные исследования в науке и образовании, № 1 Kg. Взято з https://mino.esrae.ru/159-1224.
 9. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст). (2010). Взято з http://www.mstu.edu.ru/education/files/pdnv.pdf.
 10. Освітньо-професійні програми, робочі навчальні програми ХДМА, силабуси. (б.д). Взято з https://mdl.ksma.ks.ua.
 11. Сисоєва, С. О. (2001). Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. Монографія. С. О. Сисоєва (ред.), (с. 250–251). Київ, Україна: ВІПОЛ.
 12. Стандарт вищої освіти України. (2018). Взято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/271-richkoviy-ta-morskiy-transport-bakalavr.pdf.
 13. Ярмаченко,М. Д. (2001). Педагогічний словник. М. Д. Ярмаченко (ред.). Київ, Україна: Пед. Думка.
References (Translated and Transliterated)
 1. Barylnyk-Kurakova,  (2008). Research laboratory works as a means of improving the educational experiment in mechanics. Naukovi zapysky, 77, 290–295.
 2. Buketov,  (2016). The implementation of the competence-based approach in the main directions of work of the department. Vprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v osvitnomu protsesi: kolektyvna monohrafiia. V.F. Khodakovskyi & A. V. Buketov (eds.), (pp. 27–45). Kherson, Ukraine: KhDMA.
 3. Honcharenko, U. (1997). Ukrainian pedagogical dictionary. Kyiv, Ukaine: Lybid.
 4. Kolot, M. (2014). Interdisciplinary approach as a dominant development of economic science and educational activities. Social Economics, № 1-2, 76-83. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/32609714.pdf.
 5. Korzhova,  (2017). Theoretical aspects of interdisciplinary links of mathematical disciplines with disciplines of the cycle of professional training of future specialists in the organization of information security. Naukovyi zhurnal, 2(12), 89–93.
 6. Korobova, V. (2016). Competence-based methodological training of future Physics teachers on the basis of individual approach. Monohraph. Kherson, Ukraine: FOP Hrin D.S.
 7. Korobova,  (1998). Level-based approach to doing laboratory works as a condition for developing students’ creative thinking. Fizyka ta astronomiia v shkoli, 77, 45–47.
 8. Kryvokon, S. & Omelko, M. A. (2012). Interdisciplinary links as a means of complex development of a future specialist. Interdisciplinary Studies in Science and Education, № 1 Kg. Retrieved from https://mino.esrae.ru/159-1224.
 9. International Convention on the Training and Certification of Seafarers and Watchkeeping, 1978 (AML / CFT 78), as amended (consolidated text). (2010). Retrieved from http://www.mstu.edu.ru/education/files/pdnv.pdf.
 10. Educational and professional programs, working training programs of KhDMA, syllabi. (n.d.). Retrived from https://mdl.ksma.ks.ua.
 11. Sysoieva, O. (2001). Pedagogical technologies in continuing vocational education: monohraph. S. O. Sysoieva (ed.), (pp. 250–251). Kyiv, Ukraine: VIPOL.
 12. Standard of higher education in Ukraine. (2018). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/271-richkoviy-ta-morskiy-transport-bakalavr.pdf.
 13. Yarmachenko, D. (2001). Pedagogical dictionary. M. D. Yarmachenko (ed.). Kyiv, Ukraine: Ped. Dumka.
Сторінки 57-72

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/98/6Barylnyk-Kurakova57-72.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222840

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.