Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В ІННОВАЦІЙНИХ УМОВАХ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

 378.14:338.49

 

Автор статті 

Олена Лихолат

Назва статті

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В ІННОВАЦІЙНИХ УМОВАХ 

Анотація

 

У статті представленні результати теоретичного аналізу процесу підготовки педагога закладів професійної (професійно-технічної) освіти в інноваційних умовах. Виявлені інноваційні фактори впливу на процес підготовки педагога професійної освіти. Проаналізовані типи інновацій, пов’язані з професійною освітою швейного профілю. Розглянуті ключові навички успішної кар’єри в 2020 і подальших роках. Установлено, що креативність є однією з провідних навичок, що впливає на ефективність навчальної діяльності і взаємовідносини між студентом і педагогом. З’ясовано, що опора на закономірності функціонування мозку в організації ефективного процесу підготовки педагога є вимогою сьогодення. Здійснена спроба визначення моделі педагога закладів професійної (професійно-технічної) освіти, яка базується на об’єднанні функціоналу таких педагогічних ролей, як тьютор, коуч, ментор, фасилітатор, модератор, едвайзер, наставник, новатор, розробник навчальних середовищ і педагогічний дизайнер. Запропонована інформативно-комунікативна модернізація окремих навчальних дисциплін підготовки педагога закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Ключові слова педагог закладів професійної (професійно-технічної) освіти; професійна освіта; інноваційні умови; нові професійні педагогічні ролі.
Список використаних джерел                                                               
 1. Brsana, Hansen (2017.10.04) Правила мозгового штурма: руководство по созданию великих идей. Взято з https://www.wrike.com/ru/blog/pravila-mozgovogo-shturma-rukovodstvo-po-sozdaniyu-idey/ (дата звернення 04.06.2020).
 2. Вікторенко, І. і Горобець, Л. (2019). Нові професійні ролі та функції сучасного вчителя в контексті Концепції Нової української школи. Профессіоналізм педагога: теоретичні і методичні аспекти, 11, 93–106. DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197377
 3. Ворніков, В. (2018). Конвенціональність та її роль у соціальній адаптації в Україні. Вісник львівського університету ім. Івана Франка. Серія філософські науки, 20, 58–69.
 4. Дороніна, Т. О. (2018). Розгалуження педагогічних спеціалізацій як відображення соціального спрямування педагогічної освіти. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка, 10, 41–47. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2018_10_6
 5. Едвард де Боно (1997). Шесть шляп мышления. Санкт-Петербург, Российская Федерация: Питер Паблишинг. (Серия «Тренировка ума»). Переклад з ISВN 0-14-013784-Х (англ.)
 6. Кириченко, Т. В. (2017). Локус контролю як механізм розвитку саморегуляції у майбутніх учителів. Молодий учений, 6(46), 326-330.
 7. Кондратюк, Т. В. (2018). Четвертая промышленная революция: какие компетенции необходимы сотрудникам? Стратегические решения и риск-менеджмент, 3(108), 66–79.
 8. Коноваленко, Ю. (2017.03.21). Тьюторы, коучи и эдвайзеры – кто они? Освіта.ua. Взято з https://ru.osvita.ua/school/reform/55183/ (дата звернення: 02.08.2020).
 9. КулаковаА. Б. (2018). Поколение z: теоретический аспект. Вопросы территориального развития, 2(42), 6.
 10. Лысов, C. (2016). Четвертая промышленная революция. Эра кибер. По следам «Давос – 2016». Взято з https://sherlock-solutions.com/problem-solving-techniques/the-fourth-industrial-revolution-the-era-of-cyber-in-the-footsteps-of-davos-2016/ (дата звернення 05.05.2020).
 11. Матвійченко, О. С. (2018). Концепція Індустрія 4.0.: зміст, можливості та ризики. Бизнес Информ, 12(491), 91–99.
 12. Махова, Г. В. і Панасюк,В. В. (2019). Рекрутинг у кансалтингових компаніях у контексті зміни поколінь. Бизнес Информ, 6(497), 251–258.
 13. Міністерство освіти і науки України. EU4SKILLS. Взято з https://mon.gov.ua/ua/tag/eu4skills (дата звернення 02.05.2020).
 14. Міністерство освіти і науки України. Дуальна освіта. Взято з https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita (дата звернення 02.05.2020).
 15. Міністерство освіти і науки України. Освітні стандарти, навчальні плани та програми. Взято з https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi (дата звернення 02.05.2020).
 16. Рабунец, П. (2014.10.15). Пять «Почему?» – Метод решения проблемы через поиск первопричины. Взято з https://www.leaninfo.ru/2014/10/15/5-pochemu/ (дата звернення: 15.07.2020).
 17. Соколова, Е. И. (2013). Анализ терминологического ряда «коуч», «ментор», «тьютор», «фасилитатор», «эдвайзер» в контексте непрерывного образования. Непрерывное образование: XXI век, 4, 124–135.
 18. Українське покоління Z: цінності та орієнтири. Результати загальнонаціонального опитування (2017). Київ. (140). Взято з http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf (дата звернення: 06.06.2020).
 19. Ілляшенко, С. М. (Ред.) (2014). Управління інноваційною діяльністю. Основи інноваційного менеджменту: магістерський курс: підручник. Суми, Україна: Університетська книга.
 20. Фаляхов И.  И. (2016). Диверсификация моделей наставничества: ментор, тьютор, коуч, фасилитатор и идентификация их готовности к осуществлению наставнической деятельности. Казанский педагогический журнал, 2–1(115), 45-49.
 21. Цветков, А. В. (2017). Нейропедагогика для учителей: как обучать по законам работы мозга. Москва, российская Федерация: Издательство «Спорт и культура-2000».
References (Translated and Transliterated)
 1. Brsana Hansen (2017.10.04) Rules of brainstorming: a guide to creating great ideas. Retrieved from https://www.wrike.com/ru/blog/pravila-mozgovogo-shturma-rukovodstvo-po-sozdaniyu-idey/
 2. Viktorenko, I. & Horobets, L. (2019) New professional roles and functions of a modern teacher in the context of the Concept of the New Ukrainian School. Professionalizm pedahoha: teoretychni i metodychni aspekty, 11, 93–106. DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197377
 3. Vornikov, V. (2018). Conventionality and its role in social adaptation in Ukraine. Visnyk lvivskoho universytetu im. Ivana Franka. Seriia filosofski nauky, 20, 58–69.
 4. Doronina, T. O. (2018). Branching of pedagogical specializations as a reflection of the social direction of pedagogical education. Naukovyi visnyk Kremenetskoi oblasnoi humanitarno-pedahohichnoi akademii im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Pedahohika, 10, 41–47. Retrived from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2018_10_6
 5. Edward de Bono (1997). Six hats of thinking. St. Petersburg, the Russian Federation: Piter Publishing. (Seriya «Trenirovka uma»). Translation from ISBN 0-14-013784-Х (Engl.)
 6. Kirichenko, T. V. (2017). Locus of control as a mechanism for the development of self-regulation in future teachers. Molodyi vchenyi, 6(46), 326–330.
 7. Kondratyuk, T. V. (2018). The fourth industrial revolution: what competencies do employees need? Strategicheskie resheniya i risk-menedzhment, 3(108), 66–79.
 8. Konovalenko, Yu. (2017.03.21). Tutors, coaches and advisors - who are they? Osvita.ua. Retrieved from https://ru.osvita.ua/school/reform/55183/
 9. Kulakova, A. B. (2018). Generation z: theoretical aspect. Voprosy territorialnogo razvitiya, 2(42), 6.
 10. Lysov, S. (2016). The fourth industrial revolution. The era of cyber. Following in the footsteps of Davos 2016. Retrieved from https://sherlock-solutions.com/problem-solving-techniques/the-fourth-industrial-revolution-the-era-of-cyber-in-the-footsteps-of-davos-2016/
 11. Matviichenko, O.S. (2018). Concept of Industry 4.0: Zmist, Possibilities of Tourism. Biznes Inform, 12(491), 91–99.
 12. Makhova, H.V. & Panasyuk, V.V. (2019). Recruiting with consulting companies in the context of a change of generation. Biznes Inform, 6(497), 251–258.
 13. Ministry of Education and Science of Ukraine. EU4SKILLS. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/eu4skills
 14. Ministry of Education and Science of Ukraine. Dual education. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita
 15. Ministry of Education and Science of Ukraine. Basic standards, initial planning programs. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi
 16. Rabunets, P. (2014.10.15). Five "Why?" – The method of solving the problem through finding the root cause. Retrieved from https://www.leaninfo.ru/2014/10/15/5-pochemu/.
 17. Sokolova, E. I. (2013). Analysis of the terminological series “coach”, “mentor”, “tutor”, “facilitator”, “adviser” in the context of lifelong education. Nepreryvnoe obrazovaniye: XXI vek, 4, 124–135.
 18. Ukrainian Generation Z: Values and Orientation. The results of the national experience (2017). Kyiv. (140). Retrieved from http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf
 19. Illiashenko, S. M. (Ed.). (2014). Innovation management. Fundamentals of innovation management: master’s course: textbook. Sumy, Ukraine: Universytetsa knyha.
 20. Falyakhov, I. I. (2016). Diversification of mentoring models: mentor, tutor, coach, facilitator and identification of their readiness for mentoring. Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal, 2–1(115), 45–49.
 21. Tsvetkov, A. V. (2017) Neuropedagogy for teachers: how to teach according to the laws of the brain. Moscow, the Russian Federation: Izdatelstvo «Sport i kultura-2000».
Сторінки 85-101

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/99/8Lykholat85-101.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222851

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.