Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СУЧАСНА СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗВО

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

372. 612

 

Автор статті 

Олександр Пермяков, Лариса Оніщук, Тетяна Йопа, Андріан Остапов

Назва статті

СУЧАСНА СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗВО

Анотація

У статті проаналізовано стан системи фізичного виховання в Україні в умовах ЗВО. Доведено, що входження України в європейський освітній простір піднімає питання про модернізацію фізичного виховання в закладах вищої освіти. У статті подано аналіз нормативно-правових актів, які розкривають процес організації фізичного виховання у ЗВО. Аналіз сучасних досліджень, проведених ученими показав, що навчальна дисципліна «Фізичне виховання» повинна залишатися обов’язковою для всіх студентів упродовж усього часу навчання, що дозволить підвищити рівень їх рухової активності, поліпшити стан здоров’я, фізичної підготовленості, знизити рівень захворюваності. Ефективним фізичне виховання у ЗВО буде за таких умов: формування в студентів ціннісного ставлення до занять фізичною культурою і спортом як в навчальний, так і у позанавчальний час; ведення здорового способу життя; формування культури організації і проведення вільного часу, позаурочних занять із фізичної культури і спорту; дисципліна «Фізичне виховання» повинна бути обов’язковою для студентів усіх спеціальностей в обсязі 4 годин на тиждень для студентів 1–2 курсів і як мінімум 2 годин на тиждень для студентів старших курсів; розвиток матеріально-технічної бази ЗВО; упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний і тренувальний процеси; проведення перепідготовки викладацького складу.

Ключові слова

система фізичного виховання; заклади вищої освіти; модернізація; фізичне виховання; студент.

Список використаних джерел                                                               
 1. Грибан, Г. П., Гринчук, О. М. і Білоскаленко, Т. О. (2020). Управління процесом розвитку фізичних якостей студентів в освітньому процесі з фізичного виховання. Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання. Краматорськ, Україна: ДДМА.
 2. Дух, Т. і Романчишин, О. (2018). Теоретико-методична підготовленість студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Спортивний вісник Приднепров’я. 2, 37–43.
 3. Загородній, В. В. і Ярославська, Л. П. (2017). Обґрунтування організаційно-педагогічних заходів покращення фізичного виховання студентів на основи показників фізичної підготовленості. Молодий вчений, 9 (49), 130–133.
 4. Зінченко, Н. М. (2017). Динаміка захворювань студентів у вищому навчальному закладі під час навчального року. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 143, 342–345.
 5. Круцевич, Т. і Малахова, Ж. (2018). Фізична підготовленість студентів у сучасних умовах навчання в медичних закладах вищої освіти. Спортивний вісник Приднепров’я, 2, 65–68.
 6. Круцевич, Т. і Пангелова, Н. (2016). Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Спортивний вісник Приднепров’я. 3, 109–114.
 7. Круцевич, Т., Саїнчук, М. і Підлетейчук, Р. (2018). Причини політики девальвації фізичної підготовки в системі фізичного виховання в закладах освіти України. Спортивний вісник Приднепров’я, 1, 169–174.
 8. Попрошаєв, О. В., Мунтян, В.С. і Білик, О. А. (2019). Питання реформування навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у закладах вищої освіти України. Молодий вчений, 1(68.1), 73–77.
 9. Приходько,В. і Чернігівська, С. (2016). Про потребу визначення місця «Фізичного виховання» у реформі вітчизняної вищої школи в контексті компетентнісного підходу. Спортивний вісник Придніпров’я, 1, 215–220.
 10. Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді на період до 2025 року (2019). 1–6.
 11. Субота,В. В. і Олексієнко, Я. І. (2018). Модернізація системи фізичного виховання закладів вищої освіти України в умовах Болонського процесу. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 18, 89–93.
 12. Сутула, В. О., Луценко, Л. С., Булгаков, О. І., Дейнеко, А. Х., Сутула, А. В. і Шутєєв, В. В. (2016). Щодо сучасних організаційних інновацій у системи фізичного виховання студентської молоді. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1(51), 99–106.
 13. Тимощук, О. В. (2018). Вплив фізичної активності та загартування на адаптаційні можливості учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних закладів освіти. Молодий вчений, 7(71), 217–221.
 14. Шкребтій, Ю. (2010). Реалізація Закону України «Про фізичну культуру і спорт» у навчально-виховній сфері. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 1(9), 27–30.
References (Translated and Transliterated)
 1. Hryban, H. P., Hrynchuk, O. M., & Biloskalenko, T. O. (2020). Management of the process of developing students’ physical qualities in the learning process of physical education. Pedahohika i suchasni aspekty fizychnoho vykhovannia. Kramatorsk, Ukraine: DDMA.
 2. Dukh, T. & Romanchyshyn, O. (2018). Theoretical and methodological training of students in the discipline “Physical Education”. Sportyvnyi visnyk Prydneprovia, 2, 37–43.
 3. Zahorodniy, V. V. & Yaroslavska, L. P. (2017). Substantiation of organizational and pedagogical measures to improve students’ physical education on the basis of indicators of physical fitness. Molodyi vchenyi, 9(49). 130–133.
 4. Zinchenko, N. M. (2017). Dynamics of students’ diseases in higher education during the academic year. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka, 143, 342–345.
 5. Krutsevych, T. & Malakhova, Z. H. (2018). Physical fitness of students in modern conditions of study in medical higher education institutions. Sportyvnyi visnyk Prydneprovia, 2, 65–68.
 6. Krutsevych, T. & Panhelova, N. (2016). Current trends in the organization of physical education in higher education. Sportyvnyi visnyk Prydneprovia, 3, 109–114.
 7. Krutsevych, T., Sainchuk, M., & Pidleteichuk, R. (2018). Reasons for the policy of devaluation of physical training in the system of physical education in educational institutions of Ukraine. Sportyvnyi visnyk Prydneprovia, 1, 169–174.
 8. Poproshaiev, O. V., Muntian, V. S. & Bilyk, O. A. (2019). Issues of reforming the discipline “Physical Education” in higher education institutions of Ukraine. Molodyi vchenyi, 4.1(68.1), 73–77.
 9. Prykhodko, V. & Chernihivska, S. (2016). On the need to determine the role of “Physical Education” in the reform of domestic higher education in the context of the competency-based approach. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, 1, 215–220.
 10. Strategy for the development of physical education and sports among student youth for the period up to 2025 (2019). 1–6.
 11. Subota, V. V. & Oleksiienko, Ya. I. (2018). Modernization of the system of physical education of higher education institutions of Ukraine in the conditions of the Bologna process. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriya: Pedahohichni nauky, 18, 89–93.
 12. Sutula, V. O., Lutsenko L. S., Bulhakov O. I., & Deyneko A. KH., Sutula A. V., Shutyeyev V. V. (2016). Regarding modern organizational innovations in the system of physical education of student youth. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, 1(51), 99–106.
 13. Tymoshchuk, O. V. (2018). The influence of physical activity and hardening on the adaptive capacity of pupils and students living in modern educational institutions. Molodyi vchenyi,7(71), 217–221.
 14. Shkrebtiy, Yu. (2010). Implementation of the Law of Ukraine “On Physical Culture and Sports” in the field of education. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi, 1(9), 27–30.
Сторінки 102-112

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/102/9Permiakov102-112.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222853

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.