Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

РОЗВИТОК УМІНЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

37.016:3 : 37.046

 

Автор статті 

Світлана Рукасова

Назва статті

РОЗВИТОК УМІНЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті порушено проблему розвитку вмінь критичного мислення в системі професійної освіти, актуальність якої підтверджено нагальними викликами сучасного суспільства: його інформатизацією та демократизацією. Здійснено аналіз широкого кола наукових вітчизняних і зарубіжних праць, які висвітлюють загальні питання розвитку критичного мислення суб’єктів освітнього процесу. Проведений аналіз дозволив уточнити сутність критичного мислення як типу мислення, який дозволяє майбутньому фахівцю аналізувати, оцінювати інформацію, отриману з різних джерел, та обирати власну позицію щодо цієї інформації, що дозволяє самостійно приймати рішення та діяти. З’ясовано, що критичне мислення характеризується ознаками суб’єктивності, прагматичності та рефлексивності, а його розвиток відбувається на основі традиційної для педагогічної науки технології, що передбачає три етапи: актуалізація знань, усвідомлення знань, осмислення (рефлексія). На кожному із цих етапів широко застосовуються інноваційні методи навчання: ділова гра, проблемна лекція, кейс-метод, інтерактивні методи (диспути, дискусії тощо).

Ключові слова

критичне мислення; професійна освіта; технологія формування вмінь критичного мислення; ділова гра; кейс-метод; проблемна лекція; філософський діалог.

Список використаних джерел                                                               
 1. Денисевич, О. (2011). Роль критичного мислення в освітній реформі вищої школи епохи інформаційного суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 1, 155–159.
 2. Пометун,О. (2018). Критичне мислення як педагогічний феномен. Український педагогічний журнал, 2, 89–98.
 3. Синявський,В., Сергєєнкова, О. (Укл.). (2007). Психологічний словник. Н. Побірченко (ред.). Київ, Україна: Науковий світ.
 4. Теслюк,В., Коваль, М. (2014). Проблемна лекція як найоптимальніша форма навчання у вищій школі. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія, 199(1), 371–375. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2014_199%281%29__60
 5. Innabi, H. & El Sheikh, O. (2006). The Change in Mathematics Teachers’ Perceptions of Critical Thinking After 15 Years of Educational Reform in Jordan. Educational Studies in Mathematics, 64, 45–68. Retrieved from http://springerlink.metapress.com/content/1573-0816
 6. Kirylo, J. D., Thirumurthy, V., Smith, M., & McLaren, P. (2010). Issues in Education: Critical Pedagogy: An Overview. Childhood Education, 86(5), 332–334. DOI: 10.1080/00094056.2010.10521420
 7. Kerka, S. (1992). Higher Order Thinking Skills in Vocational Education. ERIC Digest, 127. Retrieved from https://www.ericdigests.org/1992-1/order.htm
 8. Key competences for lifelong learning: European Reference Framework. (2007). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://www.erasmusplus.org.uk/file/272/download
 9. Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review. Retrieved in 2012, March, from pearsons.com/hai/.../CriticalThinkingReviewFINA
 10. Wibowo, M., Purwaningsih,, & Munadi, S. (2018). Industrial Revolution 4.0: Critical Thinking Skills in Vocational Education. The 1stPGSD UST International Conference on Education. (Рр. 81–84). PGSD Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/230385160
 11. Ягоднікова, В. В. (2009). Застосування технології розвитку критичного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Вісник післядипломної освіти, 11(1), 190–196.
References (Translated and Transliterated)
 1. Denysevych, O. (2011). The role of critical thinking in educational reform of higher education of the information society epoch. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Filosofiia. Kulturolohiia, 1, 155–159.
 2. Pometun, O. (2018). Critical thinking as pedagogical phenomenon. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 2, 89–98.
 3. Syniavskyi, V., Serhieienkova, O. (Comp.). (2007). Psychological dictionary.Pobichenko (ed.). Kyiv, Ukraine: Naukovyi svit.
 4. Tesliuk, V. & Koval, M. (2014). The promoted lecture as the most optimal form of higher education. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriya: Pedahohika, psykholohiia, filosofiia, 199(1), 371–375. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2014_199%281%29__60
 5. Innabi, H. & El Sheikh, O. (2006). The Change in Mathematics Teachers’ Perceptions of Critical Thinking After 15 Years of Educational Reform in Jordan. Educational Studies in Mathematics, 64, 45–68. Retrieved from http://springerlink.metapress.com/content/1573-0816
 6. Kirylo, J. D., Thirumurthy, V., Smith, M., & McLaren, P. (2010). Issues in Education: Critical Pedagogy: An Overview. Childhood Education, 86(5), 332–334. DOI: 10.1080/00094056.2010.10521420
 7. Kerka, S. (1992). Higher Order Thinking Skills in Vocational Education. ERIC Digest, 127. Retrieved from https://www.ericdigests.org/1992-1/order.htm
 8. Key competences for lifelong learning: European Reference Framework. (2007). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://www.erasmusplus.org.uk/file/272/download
 9. Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review. Retrieved in 2012, March, from pearsons.com/hai/.../CriticalThinkingReviewFINA
 10. Wibowo, M., Purwaningsih,, & Munadi, S. (2018). Industrial Revolution 4.0: Critical Thinking Skills in Vocational Education. The 1stPGSD UST International Conference on Education. (Рр. 81–84). PGSD Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/230385160
 11. Yahodnikova, V. V. (2009). The implementation of the technology of developing critical thinking in the process of future specialists’ professional training. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, 11(1), 190–196.
Сторінки 122-132

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/103/11Rukasova122-132.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222949

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.