Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ВИРІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ УЗГОДЖЕННЯМ ЄДИНОГО ПІДХОДУ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ – У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

378.147:796.011.3-056.29

 

Автор статті 

Єлизавета Кучерган, Валентина Марчик, Світлана Переверзєва, Тарас Андріанов

Назва статті

ВИРІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ УЗГОДЖЕННЯМ ЄДИНОГО ПІДХОДУ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ – У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ

Анотація

В статті висвітлено організаційні проблеми узгоджених дій навчально-виховної роботи з фізичного виховання студентів – майбутніх учителів – у спеціальних медичних групах. Розкрито нормативно-правову базу організації груп здоров’я, де основним базовим компонентом є рухова активність як опір різним хворобам. Висвітлено розподіл студентів, їх диференціація за навчально-лікувальними групами, які вбирають у себе: підготовчу групу, спеціальну лікувальну групу (СЛК), спеціальну медичну групу (СМГ) та можливе міжгрупове об’єднання, яке складається з студентів різнорівневих груп. Розглянуто лікарський, педагогічний контроль за студентами в навчальних групах, узгоджено загальне положення комплексного контролю, положення про проходження медичного обстеження та правове оформлення узгоджених адміністративних дій. Уточнені проблеми індивідуалізації на заняттях спеціально лікувальної групи згідно зі специфікою створення програми лікувальної фізичної культури та диференційованим підходом професійно-педагогічної підготовки студентів (майбутніх учителів). Розглянуто педагогічні та лікувальні засоби, структура занять організації навчального процесу в медичних групах, узгоджені критерії оцінки засвоєння студентами лікувальних програм і виставлення атестаційного балу.
Ключові слова

фізичне виховання; фізична культура; спеціальні медичні групи; низький рівень здоров’я; активність; рухова активність; підготовча група; спеціальна лікувальна група; спеціальна медична група; міжгрупове об’єднання; критерії оцінки студентів із пониженим здоров’ям; професійно-педагогічна підготовка.

Список використаних джерел                                                               
 1. Боднар, І. Р. (2005). Теорія, методика та організація фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. Львів, Україна: Українські технології.
 2.  Грибан, Г. П. (2018). Фізичне виховання в здоровому способі життя сучасної студентської молоді. Науковий журнал Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 4, 43–46.
 3.  Ляшенко, В., Туманова, В., Маріскіна Т. (2015). Фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи. Взято з http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2170/1/Lyashenko_Tumanova_Marisinska_konf_GI.pdf.
 4.  Наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про організацію фізичного виховання та масового спорту у вищих навчальних закладах». 2019. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-06.
 5.  Мухін, В. М. (2015). Фізична реабілітація. Київ, Україна: Олімпійська література.
 6.  Осипов, В. М. (2018). Методика моніторингу фізичного розвитку студентів для оцінки їх готовності здати контрольні норми фізичної підготовленості. Придніпровський спортивний бюлетень, 1, 213–217.
 7.  Проніков, О. К. (2012). Методична підготовка майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах України в 1992-2010 рр. Вісник Національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, 100, 333 –335.
 8.  Проніков, О. К. (2014). Теоретичні та методологічні основи підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих педагогічних закладах ХХ століття. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Тернопіль, Україна: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 9.  Сущенко, Л. П. (2003). Теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України.
 10.  ВООЗ «Українська – Всесвітня організація охорони здоров’я» (2020). Взято з https://www.who.int/countries/ukr/ru/.
 11.  Яців, Ю. М., Полатайко, Ю. О., Лапковський, Є. Й., Дума, З. В., Маланюк, Л. Б., Пятничук, Г. О. ... і Хохлова, Л. А. (2012). Особливості фізичного виховання в спеціальних медичних групах: методичні вказівки. Івано-Франківськ, Україна.
 12.  Язловецький, В. С. (2004). Фізичне виховання студентів з обмеженими фізичними можливостями. Кіровоград, Україна: РВВ КДПУ імені В. Винниченка.ation. (Рр. 81–84). PGSD Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/230385160
References (Translated and Transliterated)
  1. Bodnar, I. R. (2005). Theory, methods and organization of physical education of students of a special medical group. Lviv, Ukraine: Ukrainski tekhnolohii.
  2. Hryban, H. P. (2018). Physical education in a healthy lifestyle of modern student youth. Naukovyi zhurnal Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova, 4, 43–46.
  3. Liashenko, V., Tumanova, V., & Mariskina T. (2015). Physical education of students of a special medical group. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2170/1/Lyashenko_Tumanova_Marisinska_konf_GI.pdf.
  4. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “Regulations on the organization of physical education and mass sports in higher educational institutions. (2019). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-06.
  5. Mukhin, V. M. (2015). Physical rehabilitation. Kyiv, Ukraine: Olimpiiska literatura.
  6. Osipov, V. M. (2018). Methods of monitoring the physical development of students to assess their readiness to pass the control standards of physical fitness. Prydniprovskyi sportyvnyi biuleten, 1, 213–217.
  7. Pronikov, O. K. (2012). Methodical training of future teachers of physical culture in higher educational institutions of Ukraine in 1992-2010. Visnyk Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 100, 333–335.
  8. Pronikov, O. K. (2014). Theoretical and methodological bases of training future teachers of physical culture in higher pedagogical institutions of the XX century. (Extended abstract of the candidate’s dissertation). Ternopil, Ukraine: Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatyuka.
  9. Sushchenko, L. P. (2003). Theoretical and methodological bases of professional training of future specialists in physical education and sports in higher educational institutions. (Extended abstract of the candidate’s dissertation). Kyiv, Ukraine: Instytut pedahohiky ta psykholohii profesiinoi osvity APN Ukrainy.
  10. WHO “Ukrainian – World Health Organization”. (2020). Retrieved from https://www.who.int/countries/ukr/ru/.
  11. Yatsiv, Yu. M., Polataiko, Yu. O., Lapkovskyi, Ye. Y., Duma, Z. V., Malaniuk, L. B., Piatnychuk, H. O. ... & Khokhlova, L. A. (2012). Features of physical education in special medical groups: guidelines. Ivano-Frankivsk, Ukraine.
  12. Yazlovetskyi, V. S. (2004). Physical education of students with disabilities. Kirovohrad, Ukraine: RVV KDPU imeni V. Vynnychenka.
Сторінки 133-142

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/104/12Kuchergan133-142.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222951

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.