Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

17.023.36:316.422:37(477)

 

Автор статті 

Іван Силадій

Назва статті

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ

Анотація

Модернізація вітчизняної освіти спричинює нові виклики у системі підготовки людини до життя. Одночасно ці виклики зумовлені й процесами українського державотворення – утвердженням ринкових і демократичних відносин, становленням громадянського суспільства та політичної нації, відродженням національної культури тощо. Не меншою мірою виклики в системі освіти породжені й кризовими явищами в економіці, збільшенням безробіття, падінням життєвого рівня людей, зростанням злочинності  тощо. Крім того, лише ледь набувши національних контурів, українська освіта перебуває на шляху входження у багатонаціональний європейський простір. Вирішення пов’язаних з цим проблем потребує розгортання глибоких і розгалужених науково-педагогічних досліджень модернізаційних освітніх викликів.

Ключові слова

модернізація освіти; гуманітаризація освіти; демократизація освіти; інформатизація освіти.

Список використаних джерел                                                               
 1. Андрущенко, В. & Гамерська, І. (2012). Проблема входження української університетської освіти в європейський освітній простір. Рідна школа, № 1-2, 3–
 2. Галах, В. В. (б.д.) Реформування системи вищої освіти України (1991–2014): аналітичний огляд. Збірник наукових праць Національної академії педагогічних наук України. Взято з: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/874676796.pdf
 3. Гриневич, Л. (2014) План демонополізації освіти і науки. Освітня політика: портал громадських експертів. Взято з: http://education-ua.org/ua/articles/218-plan-demonopolizatsiji-osviti-i-nauki.
 4. Дорохова, Т. С. (2014). Ментальные противоречия отечественного образования. Проблемы современного образования, 5, 5– Взято з: isobr.uspu.rudoki/article/785/ТезисыДорохова.doc
 5. Дубасенюк, О. А. (2013). Модернізація системи освіти в Україні в умовах сучасних глобалізацій них процесів. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія. За ред. В. Кременя, Т. Левовицького, В. Огневюка, С. Сисоєвої. Київ: ЕДЕЛЬВЕЙС, с. 253–262.
 6. Клячко, Т.Л. (2009). Модернизация образования и экономический кризис. Universum: Вестник Герценовского ун-та, 5, 3–13.
 7. Кльов, М. В. (2015). Економізм і комерціалізація як глобалізаційні тенденції вищої освіти в сучасній Україні. (Автореф. дис. канд. социол. наук). Запоріжжя.
 8. Муртазина, Г. Х. (2013). Модернизация в образовании: барьеры и пути из преодоления. Известия Российского гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 162, 214–220.
 9. Наумов, С. Ю. & Демидова,Е. И. (2013) Проблемы модернизации российского образования. Вестник Саратовского гос. соц.-эконом. ун-та, 3, 125–127.
 10. Петрович, О. Г. (2010). Современное российское высшее образование в контексте глобализации. (Автореф. дис. канд. социол. наук). Саратов.
 11. Рарог, Ю. В. (2001). Сучасні тенденції в реформуванні вищої школи в розвинених країнах світу. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія», Т. 19: Політичні науки, 59–64.
 12. Саркисьян, Т.Н. (2014). К вопросу о модернизации образования. European science review, 3–4, 89–92.

 

References (Translated and Transliterated)
 1. Andruschenko, V. & Hamerska, I. (2012). The problem of entering the Ukrainian university education in European educational space. Ridna shkola, 1–2, 3–8.
 2. Halakh, V. V. (n.d.) Reforming the system of higher education in Ukraine (1991–2014) : an analytical review. Collection of research papers of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Retrieved from http://www.dnpb. gov.ua/datas/upload/files/874676796.pdf
 3. Hrynevych, L. (2014). The plan of monopolization of education and science. Educational policy: public experts’ portal. Retrieved from http://education-ua.org/ua/ articles/218-plan-demonopolizatsiji-osviti-i-nauki.
 4. Dorokhova, T. S. (2014). Mental contradictions of national education. Problems of modern education, 5, 5–12. Retrieved from http://isobr.uspu.ru’doki/article/785/Тезисы Дорохова.doc
 5. Dubaseniuk, O. A. (2013). Modernization of the system of education in Ukraine in conditions of modern globalization processes. Educational reforms: mission, reality, reflection. Eds. V. Kremen, T. Levovytsky, V. Ohneviuk, S. Sysoieva. Kyiv: EDELVEIS, 253–262.
 6. Kliachko, T. L. (2009). The modernization of education and the economic crisis. Universum: Vestn. Hertsenovskoho un-ta, 5, 3–13.
 7. Klov, M. V. (2015). Economism and commercialization as globalization trends of higher education in modern Ukraine. (Extended abstract of PhD dissertation). Zaporizhzhia.
 8. Murtazyna, G. H. (2013). Modernization in education : obstacles and ways to overcome them. Yzvestyia Rossyiskoho hos. ped. un-ta ym. A. Y. Hertsena, 162, 214–220.
 9. Naumov, S. Y. & Demydova, E. Y. (2013). Problems of Russian education modernization. Vestnik Saratovskoho hos. sots.-ekonom. un-ta, 3, 125–127.
 10. Petrovych, O. H. (2010). Modern Russian higher education in the context of globalization. (Extended abstract of PhD dissertation). Saratov.
 11. Raroh, Y. V. (2001). Modern tendencies in reforming the higher education in the developed world. Scientific Issue of National University of “Kyiv-Mohyla academy”, 19 : Political sciences, 59–64.
 12. Sarkysian, T. N. (2014). On the issue of modernization of education. European science review, 3–4, 89–92.
Сторінки 143-150

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/107/13Syladii143-150.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222954

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.